Sylabus předmětu ETCHZ - Etika a welfare v chovech zvířat (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ETCHZ
Název předmětu česky:
Etika a welfare v chovech zvířat
Název předmětu anglicky:
Ethics and welfare in Animal Breeding
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (přednášející)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět "Etika chovu a etologie zvířat" je volitelný předmět pro posluchače MENDELU, s vyjímkou posluchačů zootechnického oboru. Obsah předmětu navazuje na základní poznatky z oblasti morfologie, fyziologie zvířat a zoologie, genetiky a obecné zootechniky. V předmětu je kladen důraz na etiku práce se zvířaty v prostředí odpovídajícím současným vědeckým poznatkům, v návazanosti na sociální, ekonomické a pracovní vztahy a problémy. Cílem předmětu je pochopit princip evoluční biologie, zjistit možnosti a hranice ovlivňování chování zvířat, objasnit životní potřeby zvířat a navrhnout organizaci chovu tak, aby byla zaručena pohoda (welfare)zvířat a etický cíl chovu a chování zvířat. Při zpracovávání protokolů ve výuce předmětu si studenti rozšíří stávající dovednosti při využívání a zpracovávání informací z různých informačních zdrojů. Dále získají obecné a specifické znalosti z oblasti etiky a etologie, uplatnitelné při využívání zvířat k produkci bezpečné potraviny a naučí se rozhodovat a řešit etické a etologické problémy spojené s chovem zvířat.
 
Obsah předmětu:
1.
Etika a etologie zvířat (úvod do problematiky) (dotace 1/0)
 
a.
Úvod do problematiky vztahu člověka a zvířete, definice etiky jako fenoménu práce se zvířaty.
b.
Konvergence vědy, zákonů a etiky. Alternativní formy etiky v současném světě.
c.
Sociální problematika života na venkově a etika chovu zvířat. Vztah mezi etikou chovu zvířat a kvalitou života lidské společnosti.
d.
Význam, vznik a vývoj vědního oboru etologie.

2.
Základní fomy chování I. (dotace 1/2)
 
a.Rozdělení životních aktivit zvířat.
b.
Potravní chování zvířat.
c.Odpočinek a spánek zvířat
d.
Péče o povrch těla.
e.
Biorytmy v chování zvířat.

3.Základní formy chování II. (dotace 1/2)
 
a.Sociální chování zvířat, agresivita, hry,....
b.
Sexuální chování zvířat.
c.
Mateřské chování zvířat a vytváření vztahu mezi matkou a mládětem.
d.
Speciální formy chování zvířat.

4.
Životní projevy zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Vrození chování, instink, imprinting, formy učení zvířat.
b.
Motivace a řízené chování.
c.
Vývoj funkce smyslových orgánů.

5.
Zdroje životních projevů a ontogeneze chování zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Nervově senzorické zdroje.
b.Chemické vlivy.
c.
Dorozumívání zvířat.
d.
Ontogeneze chování.

6.
Metody etologických studií a analýza dat (dotace 0/1)
 
a.
Úvod do problému, popis etologických studií.
b.
Metody pozorování a zápis dat, principy konstrukce etogramů, jejich vyhodnocení a praktická využitelnost.
c.
Pomůcky při etologickém sledování a záznamech chování zvířat.

7.
Netypické formy chování a genetické aspekty chování (dotace 1/0)
 
a.
Odchylky v životních projevech.
b.Adaptabilita a adaptace.
c.
Stres a působení stresorů.
d.
Genetické aspekty chování.

8.
Welfare, handling a legislativa v ochraně zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Definice welfare a oblasti chovu související se zabezpečováním péče o zvířata.
b.
Definice termínu handling a požadavky na péči o zvířata.
c.Manipulace se zvířaty, doprava a usmrcování zvířat.
d.Legislativa v ochraně zvířat v EU a ČR.

9.
Etologie a welfare v chovu přežvýkavců (dotace 1/1)
 
a.
Smyslové vlastnosti skotu, ovcí a koz ve faremních chovech
b.
Vlivy působící na změny chování přežvýkavců.
c.
Denní režim skotu, ovcí a koz v různých systémech chovu.
d.Požadavky skotu, ovcí a koz na welfare.

10.
Etologie a welfare v chovu koní (dotace 1/1)
 
a.
Smyslové vlastnosti koní ve faremních chovech.
b.
Vlivy působící na změny chování koní.
c.Denní režim koní podle věkových kategorií.
d.
Požadavky na welfare koní.

11.
Etologie a welfare v chovu prasat (dotace 1/1)
 
a.
Smyslové vlastnosti prasat ve faremním chovu.
b.
Vlivy působící na změny chování prasat podle věkové kategorie.
c.
Denní režim prasat v různých systémech chovu a výkrmu.
d.
Požadavky na welfare jednotlivých věkových kategorií prasat.

12.
Etologie chovu hospodářsky významných druhů drůbeže (dotace 1/1)
 
a.
Schopnosti smyslových orgánů a rozdíly mezi druhy ptáků
b.
Požadavky na welfare drůbeže
c.
Denní režim a biorytmy drůbeže a faktory, které je ovlivňují

13.Nové poznatky etologického výzkumu a jejich aplikace ve welfare jednotlivých druhů zvířat (dotace 1/0)
 
a.
Aktuální výsledky etologického výzkumu.
b.
Aplikace výsledků výzkumu do jednotlivých oblastí chovu přežvýkavců.
c.Aplikace výsledků výzkumu do jednotlivých oblastí chovu monogastrických zvířat.
d.
Aplikace výsledků výzkumu do jednotlivých oblastí chovu zájmových zvířat.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
seminář6 h
práce v terénu6 h
odborná exkurze12 h
konzultace
20 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku35 h
příprava prezentace
5 h
zpracování protokolů
8 h
zpracování projektů
10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení, odevzdán í a obhájení seminární práce (min. 70% bodů).
Předmět je zakončen ústní zkouškou (60% z celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Etologie hospodářských zvířat. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 185 s. ISBN 80-7157-463-5.
DEBRECÉNI, O. Etológia hospodárskych zvierat. 2. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2001. 230 s. ISBN 80-7137-811-9.
VESELOVSKÝ, Z. Etologie - Biologie chování zvířat. Academia , 2005. 407 s. ISBN 80-200-1331-8.
Etologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 323 s. ISBN 80-7066-878-4.
Ethology: The Biological Study of Animal Behavior. 1. vyd. New York: International Universities Press, 1975. 245 s. ISBN 0-8236-1770-X.

Doporučená:
WEBSTER, J. Welfare: životní pohoda zvířat aneb Střízlivé kázání o ráji. Praha: Nadace na ochranu zvířat, 1999. 264 s. ISBN 80-238-4086-X.
VOŘÍŠKOVÁ, J. a kol. Etologie hospodářských zvířat. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2001. 169 s. ISBN 80-7040-513-9.
WILSON, E O. Sociobiology : The New Synthesis. London: Belknap Press, 2000. 13 s. ISBN 0-674-00089-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: