Sylabus predmetu REK - Reformy české a světové ekonomiky (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
REK
Název předmětu česky: Reformy české a světové ekonomiky
Název předmětu anglicky:
Reforms of Czech and Global Economy
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Česká ekonomika čelí na počátku 21. století řadě výzev: strukturální krize veřejných rozpočtů, nepříznivé demografické trendy, sílící konkurence nákladově levných zemí v globalizované světové ekonomice. Česká republika tak stejně jako většina zemí Evropské unie stojí před nezbytnými reformami. Cílem předmětu je zhodnotit tyto aktuální výzvy, zasadit je do širších souvislostí světové ekonomiky, diskutovat možná řešení i příčiny, které brání jejich prosazení. Pozornost bude věnována dvěma hlavním tematickým blokům: reformám veřejných financí a sociálních systémů v kontextu demografického stárnutí; a rozvoji znalostní ekonomiky. Předmět naváže na tématiku Makroekonomie I a Mikroekonomie I a umožní propojení dosud získaných teoretických poznatků v souvislostech aktuálního ekonomického vývoje. Absolvent předmětu získá i díky pravidelné četbě odborných článků lepší povědomí o ekonomických reáliích ČR, vybraných zemí i důležitých soudobých trendech světové ekonomiky jako celku. Předmět tak vytváří předpoklady pro studium ekonomických předmětů v magisterském stupni studia.
 
Obsah předmětu:
1.Proč jsou potřeba reformy v 21. století? (dotace 6/2)
 
a.
globalizace, konkurence nákladově levných ekonomik, struktura rozpočtů, stárnutí obyvatelstva, financování zdravotní péče, surovinové krize, environmentální problémy atd.

2.
Teoretická zdůvodnění reforem v soudobých směrech ekonomického myšlení (dotace 4/0)
3.
Reformy veřejných financí v ČR (dotace 0/2)
 
a.aktuální výzvy vs. realizované reformní kroky

4.
Stárnutí obyvatelstva a jeho ekonomické dopady (dotace 4/2)
 
a.
teoretické koncepty důchodových systémů, teoretické koncepty financování zdravotnictví, ekonomické dopady stárnutí obyvatelstva, alternativní scénáře reforem a jejich realizovatelnost

5.
Aktuální krize veřejných financí ve vybraných evropských zemích a jejich řešení (dotace 0/2)
 
a.
téma bude vždy aktualizováno dle vývoje (2009 Maďarsko, 2010 Řecko apod.); téma představí příčiny a průběh krize, příp. zamýšlené či realizované varianty řešení; důraz bude vždy kladen na zasazení problému do širších souvislostí, např. dopady maďarské krize na důvěru investorů v celý region střední a východní Evropy; dopady řecké krize na kredibilitu projektu jednotné evropské měny apod.

6.
Příčiny nerealizace reforem v ekonomické teorii (dotace 4/0)
 
a.
koncepty behaviorální ekonomie, nové institucionální ekonomie, nové politické ekonomie

7.
Příčiny nerealizace reforem v ČR a související rizika (dotace 2/2)
 
a.
význam volebního systému, který dlouhodobě generuje nestabilní vlády; síla lobbyistických a zájmových skupin v ČR; behaviorální aspekty odmítání změn včetně tradičního paternalizmu

8.
Znalostní ekonomika (dotace 4/0)
 
a.
základní pojmy, teoretická vymezení; znalostní ekonomika a "druhá transformace"; znalostní ekonomika a lisabonská strategie; je tzv. nová ekonomika skutečně "nová"? nebo se jedná pouze o marketingovou značku?

9.
Znalostní ekonomika ve Skandinávii (dotace 2/1)
 
a.
skandinávský model kombinující vysoký stupeň státní intervence při udržení vysoké konkurenceschopnosti; příklady úspěšného rozvoje budování znalostní ekonomiky; fenomén Nokia a strukturální reformy finské ekonomiky

10.Rozvoj znalostní ekonomiky v ČR a ve střední Evropě (dotace 2/2)
 
a.
konfrontace stavu rozvoje znalostní ekonomiky v ČR, resp. v okolních zemích s předchozími úspěšnými zeměmi; pojmenování příčin zaostávání a diskuse rizik plynoucích z pokračování stávajících trendů

11.
Pozice Číny a Indie ve světové ekonomice v 21. století (dotace 2/1)
 
a.
důraz na komparaci rozvoje lidského kapitálu a prvků znalostní ekonomiky

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
28 h
příprava na průběžné hodnocení8 h
příprava prezentace
12 h
zpracování projektů8 h
zpracování seminární práce
14 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělen na základě vypracování eseje na dané téma. Předmět je ukončen písemnou zkouškou (popř. e-testem), jež může být doplněna ústní částí. Součástí celkového hodnocení jsou i body za aktivitu v průběhu semestru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích20 %
Vypracování semestrální práce
10 %
Absolvování závěrečného testu
70 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOBZA, A. Evropská unie a hospodářské reformy. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 352 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-122-2.

Doporučená:
DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008. 343 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-075-1.
Schleicher, A. PISA 2018: Insights and Interpretations. OECD, 2019. 64 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace SBPE Mezinárodní politická ekonomie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 1. 6. 2020.

Typ výstupu: