Sylabus předmětu DPK - Diplomová práce Kybernetika (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DPK
Název předmětu česky:
Diplomová práce Kybernetika
Název předmětu anglicky:
Master Thesis Cybenetics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Tento předmět si student může zapsat při zahraničním výjezdu.
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jiří Balej, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Jedlička, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Středa
15.00-16.50
Q05
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat diplomovou práci v rozsahu 3-5 AA pod vedením vedoucího práce, s pomocí konzultací s odborníky z jednotlivých problémových domén. Diplomovou prací student prokazuje svoji schopnost práce s odbornou literaturou, při formulování a vědeckého přístupu k řešené problematice v rámci studovaného oboru. Dále musí prokázat schopnost vyřešit unikátní problém z oblasti kybernetiky, automatizace nebo tvorby informačních systémů.
 
Obsah předmětu:
1.
Semináře k problematice řešení diplomové práce na aktuální témata: (dotace 0/14)
 
a.
Struktura, obsah a náležitosti diplomové práce. Metodika stanovení relevantních cílů práce a dokumentace jejich naplnění.
b.
Bibliografické citace a publikační etika.
c.Analýza a statistické zpracování dat.
d.Použití Vícekriteriální analýzy variant pro výběr vhodného nástroje, prostředí, metody apod.
e.
Tvorba vizuální prezentace, příklady typických chyb při prezentaci a příklady dobré praxe.

2.
Organizované semináře a skupinové konzultace s představiteli jednotlivých problémových domén, jako jsou: (dotace 0/10)
 
a.Měřicí systémy, sběr a zpracování dat.
b.Analýza a syntéza systému řízení, kvalita regulačního procesu.
c.
Modelování a simulace systémů.
d.
Návrh a realizace informačního systému.
e.
Analýza scény, určení optimální trajektorie.
f.
Geolokace a navigace v prostoru.

3.
Individuální prezentace výsledků studentských prací. (dotace 0/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
seminář14 h
konzultace
14 h
příprava prezentace
12 h
zpracování projektů
240 h
Celkem
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- prezentace výsledků diplomové práce na cvičení,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí.
V případě podvodného jednání bude student hodnocen F a bude s ním zahájeno disciplinární řízení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Vyřešení diplomové práce
100 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FARANA, R. -- SMUTNÝ, L. -- VÍTEČEK, A. -- VÍTEČKOVÁ, M. Zpracování závěrečných textů z oblasti automatizace a informatiky. Včetně anglicko-českého slovníku automatizační techniky a řízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. 116 s. ISBN 80-248-0557-X.
FARANA, R. Diplomový seminář 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 110 s.

Doporučená:
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 s. ISBN 978-80-7318-896-2.
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 25. 7. 2020.

Typ výstupu: