Sylabus předmětu EBC-BS1 - Bakalářský seminář 1 (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EBC-BS1
Název předmětu česky:
Bakalářský seminář 1
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar 1
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 4/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: Ano
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Poznámka
Pondělí
7.00-10.50
Q09J. Turčínek
Cvičení
Každý týden
40
každý student bude mít seminář 1x za semestr
Pondělí
7.00-10.50
Q09
J. TurčínekCvičeníKaždý týden
40
každý student bude mít seminář 1x za semestr
Pondělí7.00-10.50
Q09
J. Turčínek
Cvičení
Každý týden
40
každý student bude mít seminář 1x za semestr
Pondělí
7.00-10.50
Q09
Cvičení
Každý týden
40
každý student bude mít seminář 1x za semestr
Pondělí7.00-10.50Q09J. TurčínekCvičeníKaždý týden
40
každý student bude mít seminář 1x za semestr
Pondělí7.00-10.50
Q09
Cvičení
Každý týden
40
každý student bude mít seminář 1x za semestr
Pondělí
7.00-10.50
Q09
Cvičení
Každý týden
40každý student bude mít seminář 1x za semestr
Pondělí
7.00-10.50
Q09
Cvičení
Každý týden
40
každý student bude mít seminář 1x za semestr
Čtvrtek
9.00-10.50Q01
Přednáška
Každý týden
320
 
Pátek
18.00-18.50Q03PřednáškaNepravidelně170
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student si v průběhu předmětu zvolí téma a vedoucího práce a vypracuje záměr práce. Vedoucí práce vypracuje oficiální zadání bakalářské práce, které předloží vedoucímu ústavu a garantovi programu ke schválení.
V rámci přednášek a cvičení se studenti seznámí s požadavky kladenými na bakalářskou práci na PEF MENDELU a s principy psaní odborného textu.
Studijní výstupy:
- student rozumí procesu zadávání závěrečné práce na PEF MENDELU
- student zná základní principy provádění výzkumu
- student rozumí principům akademického psaní
- student chápe význam správné práce se zdroji
- student umí řádně nakládat s použitými zdroji ve vlastním textu
- student umí používat šablonu závěrečných prací
 
Obsah předmětu:
1.
Proces volby vedoucího a tématu bakalářské práce na PEF MENDELU. (dotace 2/0)
2.
Struktura bakalářské práce a formální požadavky (dotace 2/0)
3.
Stručná metodologie vědy (dotace 2/0)
4.
Výzkumný problém a výzkumné otázky (dotace 2/0)
5.
Citace a práce se zdroji, prevence plagiátorství (dotace 2/0)
6.
Základy akademického psaní (dotace 2/0)
7.Konzultace záměru bakalářské práce (dotace 2/0)
8.
Práce s šablonou pro závěrečné práce v MS Word (dotace 0/4)
9.
Volba tématu a konzultace s vedoucím závěrečné práce (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h
4 h
cvičení
7 h
0 h
konzultace
14 h
21 h
Volba tématu BP a vypracování záměru
21 h
31 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Malý zápočet získává student za schválené zadání bakalářské práce. Vedoucí bakalářské práce pak následně zadává koncem zkouškového období zápočet ukončující předmět za splnění jím stanovených podmínek souvisejících typicky se zpracováním základního teoretického přehledu, sestavení vhodného datasetu, sepsání základů literární rešerše, a podobně.

Předmět může mít student zapsán i během zahraničního výjezdu. V tomto případě se student musí domluvit s vedoucím na vhodném způsobu komunikace a domluvit se řádně a včas ohledně termínů (podpis studenta na zadání je obvykle vyžadován před koncem výukové části semestru).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Volba tématu BP a vypracování záměru
100 %
100 %
Celkem
100 %100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PORKERTOVÁ, H. -- HENEK DLABOLOVÁ, D. -- MACHAY, M. Manuál studenta a učitele PEF.  [online]. 2020. URL: https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;id=113655.
KRČÁL, M. -- TEPLÍKOVÁ, Z. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. 156 s. ISBN 978-80-260-6074-1.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 312 s. ISBN 978-1-138-04874-4.
SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, E. -- MIČKOVÁ, H. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle. efektivně a bez stresu. 1. vyd. Písek: Genius Institut, s. r. o., 2019. 119 s. ISBN 978-80-270-5293-6.

Doporučená:
literatura podle doporučení vedoucího práce / literature according to individual supervisor's recommendations.
Vyhláška děkana a další oficiální předpisy dostupné na: www.pef.mendelu.cz/zaverecne-prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 9. 2020.

Typ výstupu: