Sylabus předmětu BPA - Bakalářská práce IS/ICT (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BPA
Název předmětu česky:
Bakalářská práce IS/ICT
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis IS/ICT
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Předmět je možné studovat během zahraničního výjezdu.
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jiří Balej, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
RNDr. Tomáš Hála, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Jedlička, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. David Procházka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Přichystal, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička (zkoušející)
Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnostKapacita
Pondělí
13.00-14.50
Q14
Cvičení
Lichý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v rozsahu 1,5-3 AA. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost využívat svoje znalosti a dovednosti a práci s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
konzultace
5 h
příprava prezentace10 h
zpracování projektů
209 h
Celkem
224 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet udělovaný vedoucím práce po odevzdání bakalářské práce a obdržení nejméně jednoho kladného posudku.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Odevzdání bakalářské práce100 %
Celkem100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.

Doporučená:
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 27. 7. 2020.

Typ výstupu: