Sylabus predmetu DS - Diplomový seminář (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DS
Název předmětu česky:
Diplomový seminář
Název předmětu anglicky:
Diploma seminar
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 2/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se zásadami tvorby diplomové práce jako vědeckého sdělení, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahu a formy zpracované diplomové práce. Posílit schopnosti studentů v práci s informačními zdroji, a to jak z hlediska jejich vyhledávání a exploatace, tak i z pohledu autorské legislativy a etiky. Rekapitulovat základní metodické principy vědecké práce, které studenti znají z odborných předmětů.
 
Obsah předmětu:
1.
Diplomová práce a její kvalitativní odlišnost od bakalářské práce (dotace 1/0)
2.Vědecné sdělení - obsah a forma (dotace 1/0)
3.Metody vědecké práce - výzkumné otázky a hypotézy a jejich ověřování (dotace 3/0)
4.
Informační zdroje, jejich exploatace a citace (dotace 3/0)
5.
Autorský zákon a etika vědecké práce (dotace 1/0)
6.Zásady psaní odborného textu a jeho obhajoby (styl, typografické zásady, příprava prezentace k obhajobě) (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška12 h5 h
zpracování projektů16 h23 h
Celkem
28 h
28 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet na základě obhájeného projektu diplomové práce a 80% účast na přednáškách.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PETERKOVÁ, J. Tvorba diplomové práce. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 81 s. ISBN 978-80-245-1791-9.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
ČVUT, P. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce.  [online]. 2012. URL: http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: