Sylabus předmětu NARP - Nástroje pro řízení projektů (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NARP
Název předmětu česky: Nástroje pro řízení projektů
Název předmětu anglicky:
Tools for Project Management
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Zuzana Svobodová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek
9.00-10.50
Z10 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
38
Pátek
11.00-11.50Z10 (ČP II.)S. Miškolci
Cvičení
Každý týden
38
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohloubit poznatky o praktickém využití nástrojů pro řízení projektů.Předmět rozvíjí schopnosti efektivního využití nástrojů projektového řízení a jejich integrace do podnikových informačních systémů. Studenti získají základní přehled o možnostech využití informačních technologií pro klíčové oblasti řízení projektů a osvojí si využití vybraného SW v životním cyklu projektu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod a vymezení základních pojmů a náplně předmětu (dotace 1/0)
2.Podnikové informační systémy a jejich funkce (dotace 1/1)
3.
Nástroje řízení projektů a jejich integrace do systémů řízení podniku (dotace 2/1)
4.
Využití ITC pro řízení projektů (dotace 2/1)
5.
SW aplikace pro řízení projektů (dotace 6/3)
6.
Základní principy a nástroje řízení procesů (dotace 6/3)
7.Zpracování projektu v SW aplikaci (dotace 4/2)
8.
Obhajoba projektu (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
konzultace10 h
projektová práce
10 h
příprava na zkoušku
20 h
zpracování projektů30 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je podmíněn 80% docházkou do výuky a předložením a obhájením vypracovaného semestrálního projektu.
Zkouška je písemná, sestávající z 5 otevřených otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
10 %
Vypracování semestrální práce
30 %
Prezentace
10 %
Absolvování průběžného testu (testů)
10 %
Absolvování závěrečného testu40 %
Celkem100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. 281 s. ISBN 978-80-247-2252-8.
CARDA, A. -- KUNSTOVÁ, R. Workflow : nástroj manažera pro řízení podnikových procesů. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 155 s. Management v informační společnosti. ISBN 80-247-0666-0.
MÁCHAL, P. a kol. Mezinárodní standard projektového řízení IPMA ICB v.4. Brno: nakladatelství Albert, 2017. 159 s. ISBN 978-80-7326-286-0.
ADAMEC, F. MS Project - řízení projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 242 s. ISBN 80-7169-374-X.
ROSENAU, M D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. Praxe manažera. ISBN 978-80-251-1506-0.
KUBÁLEK, T. -- KUBÁLKOVÁ, M. Řízení projektů v Microsoft Office Project: učebnice pro vysoké školy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 264 s. ISBN 978-80-251-1770-5.

Doporučená:
GÁLA, L. -- POUR, J. -- ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 240 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-5457-4.
TURNEROVÁ, L. -- CHROMÝ, J. Informační technologie. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 111 s. ISBN 978-80-7478-499-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 22. 9. 2020.

Typ výstupu: