Sylabus predmetu MEVZ - Mezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MEVZ
Název předmětu česky:
Mezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy
Název předmětu anglicky: International Relations and Contemporary Security Challenges
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (garant)
Prerekvizity: ne Mezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Kurz je základním seznámením s oborem mezinárodních vztahů, s jeho strukturou, genezí, tradicemi, klíčovými pojmy a událostmi. Po seznámení s historií oboru bude následovat deskripce mezinárodního systému, jednotlivých aktérů a základních pojmů (moc, válka, konflikt, bezpečnost v mezinárodním prostředí, zahraniční politika apod.).
Kurz také představí obecnější problémy (vliv ekonomických faktorů, globalizace) a debaty v rámci mezinárodních vztahů (Morgenthau, Waltz, Huntington, Fukuyama ad.). Rovněž budou diskutovány základní tradice mezinárodních vztahů (realistická, liberálně-idealistická a kritická tradice).
Základním zdrojem poznatků bude povinná literatura. Pro potřeby cvičení je nutné, aby studentky/studenti využili doporučenou literaturu.
Absolvent kurzu si osvojí schopnost relevantním způsobem používat odborné pojmy, s nimiž se v oboru pracuje, a bude se pojmove orientovat v hlavních problémech, trendech a diskusích.
 
Obsah předmětu:
1.Historie mezinárodních vztahů (MV) (dotace 2/2)
 
a.
1. Uvedení do problematiky, vysvětlení požadavků a organizace studia

2.
2. Základní pojmy (politika, mezinárodní politika, kolektivní bezpečnost, mezinárodní systém, globalizace, interdepence, stát, národ, moc, válka, konflikt, terorismus, guerilla atd.) (dotace 2/2)
3.
3. Vývoj systému mezinárodních vztahů a jeho reflexe v průběhu 20. století (dotace 2/2)
4.
4. Aktéři světové politiky (národní stát, mezistátní organizace, nevládní mezinárodní organizace) (dotace 2/2)
5.
5. Základní teorie mezinárodních vztahů (realismus, liberalismus, idealismus, scientismus, marxismus) (dotace 2/2)
6.6. Zahraniční politika (národní zájmy a jejich prosazování) (dotace 2/2)
7.
7. Moc a bezpečnost v mezinárodním prostředí (dotace 2/2)
8.
8. Konflikty v mezinárodních vztazích, řešení konfliktů (dotace 2/2)
9.
9. Studená válka, mezinárodní vztahy po roce 1945 (dotace 2/2)
10.
10. Mezinárodní vztahy po roce 1990 (dotace 2/2)
11.11. Současné debaty v rámci mezinárodních vztahů (pozitivismus, neorealismus, neoliberalismu a liberální konstruktivismus). (dotace 2/2)
12.
12. Mezinárodní politická ekonomie (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
seminář
12 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
55 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
příprava prezentace
27 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Kurz bude zakončen písemnou zkouškou, která se bude skládat z 10 otevřených otázek (pro absolvování zkoušky je nutné správně odpovědět 60 %). Test bude vycházet z povinné literatury. Podmínkou pro absolvování testu bude aktivní účast na cvičení, tj. seminární vystoupení v rámci cvičení. Seminární vystoupení bude mít charakteru stručného shrnutí zadaného tématu (organizace, problému atp.) Témata budou zadána na prvním cvičení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DRULÁK, P. a kol. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 255 s. ISBN 978-80-7367-385-7.
DRULÁK, P. Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2003. 224 s. ISBN 80-7178-725-6.
WAISOVÁ, Š. Úvod do studia mezinárodních vztahů. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 174 s. Politologické učebnice. ISBN 80-86898-33-4.
KREJČÍ, O. Český národní zájem a geopolitika. Praha: Universe, 1993. 179 s. ISBN 80-901506-2-4.
PLECHANOVOVÁ, B. Úvod do mezinárodních vztahů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2003. 288 s. ISBN 80-86130-22-3.
FIDLER, J. -- PLECHANOVOVÁ, B. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941 - 1995. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1997. 240 s. ISBN 80-85241-79-X.

Doporučená:
WAISOVÁ, Š. a kol. Atlas mezinárodních vztahů: prostor a politika po skončení studené války. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 158 s. ISBN 978-80-7380-015-4.
Encyklopedie mezinárodních vztahů. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 367 s. ISBN 978-80-7367-469-4.
PŠEJA, P. Přehled teorií mezinárodních vztahů. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005. 162 s. Ediční řada Studie č. 36. ISBN 80-210-3837-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: