Sylabus predmetu MEVZ - Mezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MEVZ
Název předmětu česky: Mezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy
Název předmětu anglicky:
International Relations and Contemporary Security Challenges
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 3/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Michal Zourek, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Mezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý11.00-12.50Z8 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
29
Úterý
13.00-14.50
Z8 (ČP II.)CvičeníKaždý týden
29
Úterý
15.00-16.50
Z8 (ČP II.)CvičeníKaždý týden
29
Úterý
17.00-18.50
Z8 (ČP II.)
M. ZourekCvičení
Každý týden
29
Čtvrtek
8.00-10.50
Aula (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
190
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Kurz je základním seznámením s oborem mezinárodních vztahů, s jeho strukturou, genezí, tradicemi, klíčovými pojmy a událostmi. Po seznámení s historií oboru bude následovat deskripce mezinárodního systému, jednotlivých aktérů a základních pojmů (moc, válka, konflikt, bezpečnost v mezinárodním prostředí, zahraniční politika apod.).
Kurz také představí obecnější problémy (vliv ekonomických faktorů, globalizace) a debaty v rámci mezinárodních vztahů (Morgenthau, Waltz, Huntington, Fukuyama ad.). Rovněž budou diskutovány základní tradice mezinárodních vztahů (realistická, liberálně-idealistická a kritická tradice).
Základním zdrojem poznatků bude povinná literatura. Pro potřeby cvičení je nutné, aby studentky/studenti využili doporučenou literaturu.
Absolvent kurzu si osvojí schopnost relevantním způsobem používat odborné pojmy, s nimiž se v oboru pracuje, a bude se pojmove orientovat v hlavních problémech, trendech a diskusích.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie mezinárodních vztahů (MV) (dotace 2/2)
 
a.
1. Uvedení do problematiky, vysvětlení požadavků a organizace studia

2.
2. Základní pojmy (politika, mezinárodní politika, kolektivní bezpečnost, mezinárodní systém, globalizace, interdepence, stát, národ, moc, válka, konflikt, terorismus, guerilla atd.) (dotace 2/2)
3.3. Vývoj systému mezinárodních vztahů a jeho reflexe v průběhu 20. století (dotace 2/2)
4.
4. Aktéři světové politiky (národní stát, mezistátní organizace, nevládní mezinárodní organizace) (dotace 2/2)
5.
5. Základní teorie mezinárodních vztahů (realismus, liberalismus, idealismus, scientismus, marxismus) (dotace 2/2)
6.6. Zahraniční politika (národní zájmy a jejich prosazování) (dotace 2/2)
7.7. Moc a bezpečnost v mezinárodním prostředí (dotace 2/2)
8.
8. Konflikty v mezinárodních vztazích, řešení konfliktů (dotace 2/2)
9.
9. Studená válka, mezinárodní vztahy po roce 1945 (dotace 2/2)
10.
10. Mezinárodní vztahy po roce 1990 (dotace 2/2)
11.
11. Současné debaty v rámci mezinárodních vztahů (pozitivismus, neorealismus, neoliberalismu a liberální konstruktivismus). (dotace 2/2)
12.
12. Mezinárodní politická ekonomie (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
seminář
12 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava na zkoušku
55 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
příprava prezentace27 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Kurz bude zakončen písemnou zkouškou, která se bude skládat z 10 otevřených otázek (pro absolvování zkoušky je nutné správně odpovědět 60 %). Test bude vycházet z povinné literatury. Podmínkou pro absolvování testu bude aktivní účast na cvičení, tj. seminární vystoupení v rámci cvičení. Seminární vystoupení bude mít charakteru stručného shrnutí zadaného tématu (organizace, problému atp.) Témata budou zadána na prvním cvičení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DRULÁK, P. a kol. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 255 s. ISBN 978-80-7367-385-7.
DRULÁK, P. Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2003. 224 s. ISBN 80-7178-725-6.
WAISOVÁ, Š. Úvod do studia mezinárodních vztahů. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 174 s. Politologické učebnice. ISBN 80-86898-33-4.
KREJČÍ, O. Český národní zájem a geopolitika. Praha: Universe, 1993. 179 s. ISBN 80-901506-2-4.
PLECHANOVOVÁ, B. Úvod do mezinárodních vztahů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2003. 288 s. ISBN 80-86130-22-3.
FIDLER, J. -- PLECHANOVOVÁ, B. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941 - 1995. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1997. 240 s. ISBN 80-85241-79-X.

Doporučená:
WAISOVÁ, Š. a kol. Atlas mezinárodních vztahů: prostor a politika po skončení studené války. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 158 s. ISBN 978-80-7380-015-4.
Encyklopedie mezinárodních vztahů. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 367 s. ISBN 978-80-7367-469-4.
PŠEJA, P. Přehled teorií mezinárodních vztahů. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005. 162 s. Ediční řada Studie č. 36. ISBN 80-210-3837-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: