Sylabus předmětu RRTRRA - Teorie regionálního rozvoje v AJ (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRTRRA
Název předmětu česky:
Teorie regionálního rozvoje v AJ
Název předmětu anglicky:
Theories of Regional Development in English
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
8.00-9.50
Z23 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
24
Úterý
10.00-10.50Z23 (ČP II.)
není určen
CvičeníKaždý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti budou seznámeni s hlavními metodologickými přístupy v oblasti regionálního rozvoje, a to i na pozadí hlavních ekonomických teorií. Podrobně zde budou představeny nejdůležitější směry a teorie v regionálním rozvoji, které byly až dosud zformulovány. V následujícím období bude pozornost zaměřena na obecné principy vzniku regionů a metody jejich vymezování jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.
Získané znalosti umožní studentům snadnější orientaci v metodách a přístupech používaných v regionálním rozvoji, neboť jejich znalost je základem pro úspěšné koncipování adekvátní regionální politiky. Po absolvování předmětu budou studenti schopni identifikovat a aplikovat faktory regionálního rozvoje při rozvoji konkrétních regionů. Absolventi tím získají kompetence pro řešení problémů v konkrétním praktickém rozvoji území.
 
Obsah předmětu:
1.
Teorie regionálního rozvoje (dotace 7/7)
 
a.
Regionální rozvoj -- vymezení vědní disciplíny; hlavní metodologické přístupy vědy;
b.Hlavní ekonomické teorie a jejich vztah k regionálnímu rozvoji;
c.Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje;
d.
Teorie jádro-periferie jako odraz keynesiánství v regionálním rozvoji;
e.
Strukturalistické přístupy;
f.
Kriticko-realistické přístupy a institucionální směry regionálního rozvoje
g.
Aktuální nástroje a postupy užívané v regionálním rozvoji.

2.
Regiony a regionalizace (dotace 5/5)
 
a.
Geografický prostor. Teorie formování regionů;
b.
Kvantitativní metody v regionalistce. Regionální analýza;
c.Vnitřní struktura regionů a regionální taxonomie;
d.
Typologie regionů I
e.
Typologie regionů II -- správní regiony ČR

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
seminář
12 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku90 h
zpracování seminární práce40 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Výsledné hodnocení z předmětu se skládá ze ZÁPOČTU a ZKOUŠKY
ZÁPOČET: vypracování 2 seminárních prací: (a) analýza odborné literatury a dalších informačních zdrojů na zadané téma a pro zadané území, (b) prostorová analýza dat pro zadané území, její kartografické vyjádření a interpretace výsledků. Každá ze seminárních prací je za maximálně 10 bodů, přičemž student musí z obou prací získat MINIMÁLNĚ 50 % bodů, tj. celkem alespoň 10 bodů. Současně platí druhá podmínka - z každé seminární práce musí student obdržet alespoň 2 body. Splněním těchto podmínek obdrží student ZÁPOČET. Udělení zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce.
ZKOUŠKA: zkouška se koná písemně. Maximální počet bodů ze zkoušky je 80. Student musí zkoušku napsat MINIMÁLNĚ na 60 %, tj. 48 BODŮ, aby mohl být pozitivně klasifikován. Zkouška má dvě části: (a) vlastní teorie regionálního rozvoje - maximum bodů je zde 50, (b) vybrané typy regionalizací na různých hierarchických úrovních (např. NUTS 1, 2 a 3 pro EU, LAU 1 pro ČR) testované prostřednictvím vybraných slepých map - maximum bodů je zde 30. Pokud student získá v některé části méně než 50 % bodů (tj. v první části se jedná o interval 0-24,9 bodů a v druhé části se jedná o interval 0-14,9 bodů), tak je hodnocen automaticky stupněm F.
Pokud student získá ze zkoušky celkově 48 a více bodů a pokud v každé z obou částí písemné zkoušky získal alespoň 50 % bodů, tak výsledná známka z předmětu je daná součtem bodů získaných ze seminárních prací a z písemné zkoušky. Jednotlivé stupně hodnocení jsou pak následující:
A 90,1-100 bodů
B 82,1-90 bodů
C 74,1-82 bodů
D 66,1-74 bodů
E 58,0-66 bodů
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ARESTIS, P. Economic growth: new directions in theory and policy. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 317 s. ISBN 978-1-84542-531-9.
PIKE, A. -- RODRÍGUEZ-POSE, A. -- TOMANEY, J. Local and regional development. New York: Routledge, 2006. 310 s. ISBN 978-0-415-35717-3.
PEET, R. Theories of development: contentions, arguments, alternatives. Guilford Press, 324 s. ISBN 978-1-60623-066-4.
TOUŠEK, V. -- KUNC, J. -- VYSTOUPIL, J. a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, vydavatelství a nakladatelství, 2008. 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4.

Doporučená:
ARMSTRONG, H. -- TAYLOR, J. Regional economics and policy. 3. vyd. Oxford: Blackwell, 2000. 437 s. ISBN 0-631-21713-4.
GIARRATANI, F. -- HOOVER, E. An Introduction to Regional Economics.  [online]. 1999. URL: http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Giarratani/contents.htm.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: