Sylabus predmetu RPLAA - Rozvojové problémy Latinské Ameriky v AJ (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RPLAA
Název předmětu česky: Rozvojové problémy Latinské Ameriky v AJ
Název předmětu anglicky: Development Problems in Latin America in English
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Michal Zourek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: ne Rozvojové problémy Latinské Ameriky
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek
9.00-10.50
Z28 (ČP II.)není určen
Přednáška
Každý týden
24
Pátek
11.00-12.50
Z28 (ČP II.)není určenCvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získat základní geografické, ekonomické, historické a politické informace o regionu Latinské Ameriky a schopnost tyto obecné poznatky aplikovat na konkrétní rozvojové problémy regionu. Studentům bude představena role státu v rozvoji, snahy o industrializaci, dopady volného trhu na Latinskou Ameriku. K tomu se budou diskutovat dlouhodobé problémy regionu, jako je problematika nerovnosti či velmi obtížný přístup k půdě.
 
Obsah předmětu:
1.
Amerika -- regionalizace kontinentu a vymezení Latinské Ameriky (dotace 2/2)
 
a.Vymezení historické
b.
Vymezení etnické
c.Vymezení geografické
d.Vymezení politicko-ekonomické

2.
Přírodní poměry Latinské Ameriky (dotace 4/4)
 
a.Poloha, rozloha Latinské Ameriky, terénní morfologie a její vliv na rozmístění obyvatelstva a hospodářství
b.
Geologický vývoj a stavba Latinské Ameriky
c.
Nerostné suroviny Latinské Ameriky, vliv na diferenciaci ekonomických aktivit
d.
Klima Latinské Ameriky a jeho vliv na rozmístění obyvatelstva a hospodářství
e.
Hydrologická charakteristika Latinské Ameriky, význam pro národní hospodářství zemí
f.Biota Latinské Ameriky, regionální specifika

3.Obyvatelstvo a sídla Latinské Ameriky (dotace 2/2)
 
a.
Obyvatelstvo, jeho struktura a dynamika
b.
Sídla Latinské Ameriky, geneticko-morfologická charakteristika
c.
Stručný historicko-politický vývoj a charakteristika současné situace v Latinské Americe

4.
Hospodářské poměry Latinské Ameriky (dotace 4/4)
 
a.
Přírodní potenciál Latinské Ameriky - nerostné bohatství, těžební průmysl a energetický průmysl
b.
Přírodní podmínky a jejich vliv na zemědělskou výrobu, zemědělské regiony
c.
Průmyslové regiony Latinské Ameriky, ekonomická seskupení
d.
Přírodní podmínky a rozmístění průmyslu jako faktory ovlivňující dopravu v Latinské Americe
e.
Latinská Amerika - rozvoj služeb, cestovního ruch a mezinárodní dělba práce

5.
Komplexní geografická charakteristika zemí Střední Ameriky (dotace 2/2)
 
a.Země pevninské střední Ameriky, specifika
b.
Země ostrovní Střední Ameriky, specifika

6.
Komplexní geografická charakteristika zemí Jižní Ameriky (dotace 2/2)
 
a.
Andské země, specifika
b.
Země nížinných oblastí Jižní Ameriky, specifika
c.Země amerického Jihu, specifika

7.
Paradox prokletí přírodních zdrojů (dotace 2/2)
 
a.
Jared Diamond, Shaun Mille - teorie a poznatky
b.
Srovnání HDP / HDI (Human Development Index) - indexu rozvoje lidských zdrojů modelových zemí a regionů

8.
Latinská Amerika se mění (dotace 2/2)
 
a.
Nová ekonomická seskupení v Latinské Americe
b.NAFTA, MERCOSUR, ALBA, Bancosu

9.
Snahy některých zemí o ekonomickou nezávislost a o eliminaci politického vlivu USA (dotace 2/2)
 
a.
Brazílie, Argentina, Chile
b.
Laplatské státy
c.
Venezuela, Bolívie, Ekvádor, Nikaragua, Dominikana
d.
Kuba

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
26 h
konzultace
12 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava na zkoušku
36 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test10 h
příprava prezentace
8 h
zpracování seminární práce8 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Bodování v rámci předmětu je následovné.
Participace a aktivita v hodinách: 10%
Dvě zadané seminární práce a prezentace: 20%
Písemná zkouška skládající se z uzavřených otázek: 70%
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TODARO, M P. Economic development. 9. vyd. Harlow: Pearson Addison Wesley, 2006. 851 s. ISBN 0-321-31195-7.
BLACK, J K. Latin America: its problems and its promise : a multidisciplinary introduction. 5. vyd. Boulder, Colo.: Westview Press, 608 s. ISBN 978-0-8133-4400-3.
SAWYER, W C. Latin American economic development. London: Routledge, 2011. 338 s. ISBN 978-0-415-49733-6.
Latin American politics and development. 7. vyd. Boulder, CO: Westview Press, 642 s. ISBN 978-0-8133-4459-1.
HÜBELOVÁ, D. -- CHALUPA, P. Latinská Amerika v přehledu a cvičeních. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 172 s. ISBN 978-80-7375-593-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: