Sylabus predmetu RRBS - Bakalářský seminář (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRBS
Název předmětu česky:
Bakalářský seminář
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 2/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Garantující ústav: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Úterý
8.00-8.50
Z11 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
64
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámení se s principy vyhledávání odborné literatury, psaní odborného textu, citování použité literatury a ostatních zdrojů a vypracování zadání práce.
 
Obsah předmětu:
1.
Téma bakalářské práce, studium literatury, dělení publikací, fotodokumentace, řeč těla (dotace 1/0)
 
a.Téma bakalářské práce
b.
Studium literatury: přístup k publikacím a jejich vyhledávání, práce s literaturou a další
c.
Dělení publikací na: populárně naučné, odborné a vědecké v impaktovaných časopisech
d.Fotodokumentace: archiv fotografií, jejich možnosti publikování, autorství fotografií
e.Umění vyjednávat se školitelem, se spolupracovníky, s technickým personálem a s dalšími pro vznik bakalářské práce významnými osobami

2.Název, cíl a literární přehled bakalářské práce, způsoby citace použité literatury (dotace 1/0)
 
a.
Název bakalářské práce: vznik názvu a jeho možná revize v průběhu tvorby bakalářské práce
b.
Cíl bakalářské práce: zaměření, rozsah, počet cílů a strategie jejich stanovení
c.Literární přehled bakalářské práce ("Současný stav řešené problematiky"): volba správné strategie, rozsah, hloubka, udržení se u tématu oproti všeobecným informacím
d.Práce s publikovanými údaji: generování již publikovaných dat, jejich zpracování do tabulek, grafů, map, schémat apod.
e.Způsoby citace použité literatury

3.
Materiál a metodika bakalářské práce, tvorba fotodokumentace, dotazníkové šetření (dotace 1/0)
 
a.Metodika bakalářské práce: jak popsat "jednoduché" postupy, specifikace v průběhu vlastního sběru dat pro práci
b.
Popis použitého materiálu v rámci bakalářské práce (např. historické předměty, historické fotografie, mapy, zakládací listiny aj. archiválie)
c.
Fotodokumentace: popis fotoaparátu a způsobu pořizování fotografií (datum, místo, čas, povětrnostní podmínky, roční období aj. potřebné údaje), v případě cizích fotografií způsoby jejich "citování"
d.
Způsoby a formy osobního jednání s respondenty dotazníkového šetření, odborníky či jinými osobami, které poskytly významné zdroje informací (způsob citace osobního sdělení)
e.
Dotazníkové šetření: tvorba dotazníku, způsoby sběru dat, rizika pro úspěšný průběh dotazníkového šetření

4.
Zpracování výsledků do tabulek, grafů a schémat, tvorba kapitoly s přílohami, návrhy řešení (dotace 1/0)
 
a.
Zpracování výsledků dotazníkového šetření: tabulky, grafy, schémata, mapy a další různé formy přehledného zpracování výsledků
b.
Statistické metody pro hodnocení výsledků dotazníkového šetření
c.
Popis výsledků v textu: rozsah, strategie jejich uvedení, rozsah jejich popisu, způsoby odvolávání se na tabulky, na grafy, na schémata a na jiné přiložené dokumentační materiály
d.
Kdy tvoříme samostatnou kapitolu "Přílohy": výhody a nevýhody vkládání tabulek, grafů a fotografií do textu bakalářské práce
e.Návrhy řešení: kdy je používáme v bakalářské práci, jak postupujeme a jaké jsou nejčastější chyby, kterých je možné se vyvarovat

5.
Diskuse, závěry, poděkování, prohlášení o samostatně provedené práci, seznam citované literatury (dotace 1/0)
 
a.
Diskuse: struktura, strategie, rozsah a praktické příklady
b.
Závěry: jaké formy závěrů použít, jejich struktura a rozsah, naznačení směrů dalšího výzkumu aj. důležité sdělované informace
c.
Poděkování: rozsah a obsah, komu nesmíme zapomenout poděkovat (spolupracovníkům, grantovým agenturám, překladatelům, technickým pracovníkům apod.), kdo si poděkování zaslouží a kdo nikoliv...
d.
Prohlášení o samostatně provedené práci: plagiátorství, autorská práva, teoretické dělení plagiátů, pohledy na plagiátorství v zemích EU a mimo ně, metody jejich odhalování, příklady z ČR i ze zahraničí
e.
Seznam citované literatury: rozsah, způsoby citací v textu a v seznamu, harvardské, vancouverské či jiné způsoby citací -- výhody, nevýhody a frekvence jejich užití

6.
Přílohy, abstrakt, klíčová slova, prezentace bakalářské práce, umění diskutovat (dotace 1/0)
 
a.
Přílohy: jejich rozsah, řazení, přiměřenost a výpovědní hodnota, různé způsoby grafického zpracování příloh, zásady názorných příloh aj. zásady
b.
Abstrakt bakalářské práce: smysl abstraktu, struktura, rozsah, používání zkratek, jak zaujmout čtenáře a jiné triky vedoucí k šíření věhlasu o vaší bakalářské práci
c.
Klíčová slova: jejich účel, výběr, počet, strategie jejich použití aj. praktické informace
d.
Prezentace bakalářské práce: příprava přednášky, způsoby prezentace
e.
Umění diskutovat a další dovednosti, jak obhájit bakalářskou práci se ctí.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
12 h4 h
příprava na průběžné hodnocení
16 h
0 h
příprava prezentace0 h8 h
zpracování projektů
0 h16 h
Celkem
28 h
28 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast na přednáškách (80% účast je podmínkou získání zápočtu), formulování cílů práce, vypracování osnovy práce a přehled doporučené literatury.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
URBAN, T. Bibliografické citace - dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690--2 (souhrnná informace).  [online]. 2005. URL: http://user.mendelu.cz/urban/vyuka/iso-690.pdf.
REJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M. Jak psát (a jak nepsat) bakalářskou práci – příručka pro vypracování bakalářské práce na LDF MENDELU. Brno: MENDELU, 2013. 13 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: