Sylabus předmětu GEGE - Geologie (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: GEGE
Název předmětu česky: Geologie
Název předmětu anglicky:
Geology
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Marie Balková (cvičící)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Geologie je základní vědecká disciplína, aplikovaná pro potřeby lesního a krajinného hospodářství. Posluchač se učí znát a poznat hlavní horninotvorné minerály a hlavní druhy hornin, jejich minerální sílu a klasifikaci, jejich zvětrávání, základy geomorfologie, hydrogeologie a inženýrské geologie. Musí rovněž poznat geologickou stavbu ČR a umět aplikovat získané geologické poznatky v navazujících předmětech odborného lesnického studia.
 
Obsah předmětu:
1.Vznik, vývoj a význam oboru lesnická geologie se zaměřením na práci v krajině (dotace 2/0)
2.
Základy geochemie zemské kůry (dotace 2/2)
 
a.mamkroelementy
b.mikroelementy

3.
Hlavní horninotvorné nerosty (dotace 6/8)
 
a.
křemičitany (primární alumosilikáty, druhotné alumosilikáty, primární Mg-Fe křemičitany, druhotné Mg-křemičitany, druhotné Al-křemičitany, borokřemičitany)
b.
oxidy (oxidy Si, Al, Fe, Mn, Ti)
c.uhličitany
d.fosforečnany
e.
halovce
f.
sirníky
g.
sírany
h.
prvky
i.
nerostné látky organické povahy

4.
Nejrozšířenější horniny ČR - systém (dotace 8/10)
 
a.
horniny vyvřelé
b.
horniny usazené
c.horniny přeměněné

5.
Geologie dynamická - g.enodogenních a exogenních sil (dotace 1/0)
6.Základy geomorfologie (dotace 1/1)
7.
Základy hydrogeologie (dotace 1/0)
8.Zvětrávání hornin (dotace 1/1)
 
a.
mechanické
b.
chemické
c.
biologické

9.
Klasifikace matečních hornin lesních půd (dotace 1/0)
 
a.horniny vyvřelé
b.
horniny usazené
c.
horniny přeměněné

10.
Geologie regionální (dotace 2/1)
 
a.
Český masív
b.
Západní karpaty

11.geologie užitá (dotace 1/1)
 
a.
geologické mapy a profily
b.sondování
c.
geologické podklady pro pozemkové úpravy a meliorační práce

12.
Základy inženýrské geologie (dotace 1/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze
16 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
příprava prezentace
8 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
6 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Požadavky na zápočet: praktická zkouška poznávání jednak hlavních horninotvorných minerálů a jednak jednotlivých hornin (dva oddělené testy). Podmínky zápočtu splněny v případě 80% úsěšnosti každého dílčího testu.
Zkouška sestávající z písemné a ústní části. V obou dvou těchto částech je kladen důraz na vazbu mezi aplikovanou geologií a potřebami jak správ povodí řek ČR, tak odbory státních správ, zabívajících se územním plánováním.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAJER, A. -- KUČERA, A. -- VRANOVÁ, V. Geologie. Brno, LDF MENDELU: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Geologie_skripta.pdf, 2014. 103 s.
LAŠTOVIČKA, Z. -- JELÍNEK, S. Cvičení z lesnické a zemědělské geologie. 1. vyd. Brno: VŠZ, 1987. 121 s.
JELÍNEK, S. -- BAJER, A. Cvičení z lesnické a zemědělské geologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 83 s. ISBN 80-7157-610-7.
LAŠTOVIČKA, Z. Lesnická a zemědělská geologie: (praktikum z geologie pro zemědělské a lesnické obory). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1996. 159 s. ISBN 80-7157-199-7.
PELÍŠEK, J. Lesnická geologie. 1. vyd. Praha: SZN, 1956. 460 s.
Lesnická geologie. 3. vyd. Praha: SPN, 1993. 233 s. ISBN 80-7157-065-6.
STEJSKAL, J. Lesnická geologie. 1. vyd. Praha: SZN, 1968. 370 s. Lesnictví a myslivost.
TURK, J. -- THOMPSON, G R. Environmental geoscience. Fort Worth: Saunders College Publishing, 1995. 428 s. Saunders golden sunburst series. ISBN 0-03-098866-7.
Fundamentals of Geology. 3. vyd. Dubuque: WCB Publishers, 1997. 412 s. ISBN 0-697-32986-0.
BAJER, A. -- MATYÁŠEK, J. -- REJŠEK, K. -- SUK, M. Petrologie. Brno: MU v Brně, MZLU v Brně, 2004. 224 s.
KARÁSEK, J. Základy obecné geomorfologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 216 s. ISBN 80-210-2567-0.
Zemědělská geologie. 2. vyd. Praha: SZN, 1967. 358 s.
HRUŠKA, B. -- JELÍNEK, S. Lesnická geologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 197 s. ISBN 80-7157-321-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-KRAJN Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 18. 5. 2020.

Typ výstupu: