Sylabus predmetu BOT - Botanika (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BOT
Název předmětu česky:
Botanika
Název předmětu anglicky:
Botany
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Michaela Kruttová (cvičící)
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základního přehledu o systému nižších a vyšších rostlin a hub včetně významu jednotlivých skupin v ekosystémech. Praktické poznání ca 350 druhů lesních, lučních, ruderálních, segetálních a užitkových rostlin, zvláště indikačně významných.
 
Obsah předmětu:
1.
Fylogenetický systém nižších a vyšších rostlin a hub. (dotace 2/2)
 
a.
Bakterie a jejich ekologický význam.
b.
Sinice a jednotlivá oddělení řas, rozšíření a význam.
c.
Řasovky a skupina oddělení hub, včetně lišejníků, ekologie a význam v přírodě.
d.Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy.
e.
Nahosemenné a krytosemenné rostliny, charakteristiky nejvýznamnějších čeledí krytosemenných rostlin.
f.
Stanovištně a formačně významné lesní, luční, ruderální a segetální druhy podle ekologických skupin.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
odborná exkurze
24 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test10 h
zpracování seminární práce10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou získání zápočtu je praktická znalost cévnatých rostlin ověšřená v zápočtovém testu, dobré výsledky v průběžných testech, povinná účast na semestrálních i hlavních cvičeních, a odevzdání konzultované seminární práce vč. 10 technicky kvalitních herbářových položek z vybraného studovaného území.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit: Jeden 50 minutový písemný test (minimálně 50 % znalost, tedy 50 bodů ze 100 možných), v němž student písemně odpoví na 2 otázky. Zkouška obsahuje také ústní část (2-10 otázek, minimálně požadováno 50 % správných odpovědí). Celková známka je výsledkem průměru 3 známek (2 z písemných otázek, jedna z ústní). Účast na zkoušce je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DEYL, M. -- HÍSEK, K. Naše květiny. Praha: Academia, 2001. 690 s. ISBN 80-200-0940-X.
HEYWOOD, V H. Flowering plants of the world. London: Batsford Ltd., 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.
ŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J. Systematická botanika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 210 s. ISBN 978-80-7375-024-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-KRAJN Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 18. 5. 2020.

Typ výstupu: