Sylabus předmětu EBA-AJ2 - Angličtina 2 (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EBA-AJ2
Název předmětu česky:
Angličtina 2
Název předmětu anglicky: English Language 2
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
po domluvě s garantem
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Matej Grochal (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Petra Eliška Rannestad, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Mgr. Filip Staněk (cvičící, tutor, zkoušející)
PaedDr. Irena Ševčíková (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Angličtina 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
9.00-10.50
Q44Cvičení
Každý týden
22
Středa7.00-8.50
Q21
F. StaněkCvičeníKaždý týden
22
Středa
9.00-10.50
Q26
F. Staněk
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka na úrovni B2, a to ve všech řečových dovednostech (čtení, psaní, mluvení a poslech). Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti společenských témat, procvičí si schopnost diskutovat a komunikovat v simulovaných situacích. Student dokáže podat rozvinutý popis určité problematiky a vyjádřit svůj postoj, zvládá číst náročné texty. Student je schopen porozumět i spontánním, nepřipraveným projevům. Student si prohloubí znalosti gramatických struktur.
 
Obsah předmětu:
1.
Domněnky a přání (dotace 0/0)
 
a.
2. podmínková věta, věty přací (wish)
b.
přídavná jména vyjadřující pocity, silná přídavná jména a neformální a slangové výrazy
c.pocity, vyjádření domněnky, sdílení pocitů a přání
d.přízvuk ve tří a čtyřslabičných přídavných jménech, rytmus ve větě a její intonace

2.
Pocity (dotace 0/0)
 
a.gerundium a infinitiv – slovesné vazby, vazba used to, be used to, get used to
b.
slova cizího původu v angličtině, výrazy spojené se spánkem
c.
hudba a emoce, spánek, rozhovory o zvycích, obvyklých činnostech a snech
d.
výslovnost slov cizího původu
e.
vázání ve větě

3.Mezilidské vztahy, lidské tělo (dotace 0/0)
 
a.
způsobová slovesa v minulosti: must, might/may, should, can’t, couldn’t+have, atd.; would rather, slovesa smyslového vnímání
b.
tzv. false friends, slova, která se často pletou, např. notice/realize, raise/rise, remember/remind, lidské tělo – části obličeje, slovesa a slovesné vazby
c.
mezilidské vztahy, lidské tělo – části obličeje, popis obrázku, uvažování o různých možnostech, popis pocitů v různých situacích
d.
sloveso have – ‘weak form’, písmena, která se nevyslovují – ‘silent letters’

4.
Kriminalita (dotace 0/0)
 
a.
trpný rod, včetně it is said that…, he is thought to…; have something done, vazba have something done
b.
zločin – trestné činy, slovesa a zločinci, soudní řízení, slovesa, vyjadřování názoru: I think…, I don’t think…, If you ask me…, atd.; vyjadřování ne/souhlasu: I completely agree, I don’t agree at all…
c.
zločin a zločinci; správní vědomí
d.
výslovnost u; přízvuk ve dvouslabičných slovech

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení30 h
příprava na průběžný test
34 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Úspěšné ukončení předmětu je podmíněno absolvováním průběžných testů a ústní zkoušky. Souhrnný výsledek z průběžných testů musí činit minimálně 60 bodů (=60% z celkového možného bodového zisku). Poté je student připuštěn k ústní zkoušce, která komplexně ověřuje ústní projev studenta. Závěrečnou známku tvoří ze 60% výsledek průběžných testů a ze 40% výsledek ústní zkoušky. Škála celkového hodnocení je stanovena následovně: 100-93 bodů=A, 92-85=B, 84-77=C, 76-69=D, 68- 60=E, 59 a méně=F.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
40 %
Absolvování průběžného testu (testů)
15 %
Absolvování závěrečného testu
15 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
30 %
Celkem100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. English File Upper-Intermediate Third Edition Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2019. 200 s. ISBN 978-0-19-455843-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2020/2021 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 15. 9. 2020.

Typ výstupu: