Sylabus předmětu EBA-AJ3 - Angličtina 3 (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EBA-AJ3
Název předmětu česky:
Angličtina 3
Název předmětu anglicky:
English Language 3
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
po domluvě s garantem
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Matej Grochal (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, tutor, zkoušející)
Mgr. Petra Eliška Rannestad, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Mgr. Filip Staněk (cvičící, tutor, zkoušející)
PaedDr. Irena Ševčíková (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina nebo Angličtina 2 nebo studentem studijního programu B-EMAJ Economics and Management nebo studentem studijního programu B-EAMA Economics and Management nebo studentem studijního programu Z-EXC Zahraniční studenti PEF - krátkodobé studijní pobyty
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
11.00-12.50
Q14
Cvičení
Každý týden
22
Úterý
13.00-14.50
Q46
Cvičení
Každý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka na úrovni C1, a to ve všech řečových dovednostech (čtení, psaní, mluvení a poslech). Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti společenských i odborných témat, procvičí si schopnost porozumět delší autentické promluvě. Student dokáže číst náročné faktické texty, vyjadřovat se plynule a pohotově, zvládne jasně a podrobně popsat složitá témata. Student je schopen porozumět i spontánním, nepřipraveným projevům.
 
Obsah předmětu:
1.Obchod, reklama; "megaměsta" (dotace 0/0)
 
a.
vedlejší věty vyjadřující kontrast a účel
b.
výrazy whatever, whenever
c.
nepočitatelná podstatná jména a množné číslo podstatných jmen
d.cestování - velká světová města
e.
výslovnost slov s předponou a příponou, posun přízvuku v závislosti na významu

2.
Věda; vystupování na veřejnosti (dotace 0/0)
 
a.určitý, neurčitý, nulový člen
b.historie vědy
c.vyjadřování množství: all, ever, both, atd.
d.
prezentační dovednosti
e.výslovnost slov příbuzných, pauzy, větný přízvuk

3.
Rodinné vztahy; svět práce (dotace 0/0)
 
a.sloveso have napříč gramatickými strukturami
b.spojky
c.
rodinné vztahy, povahové vlastnosti, osobnost
d.
frázová slovesa a idiomy
e.
svět práce
f.
rytmus v mluvené angličtině

4.
Minulost a současnost; vzpomínky (dotace 0/0)
 
a.vyjádření minulých dějů
b.
zájmena
c.
cizí jazyky
d.
vzpomínky, zážitky z dětství
e.
regionální varianty angličtiny, vztah výslovnosti a spellingu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení28 h
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
příprava na průběžný test
34 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Úspěšné ukončení předmětu je podmíněno absolvováním průběžných testů a ústní zkoušky. Souhrnný výsledek z průběžných testů musí činit minimálně 60 bodů (=60% z celkového možného bodového zisku). Poté je student připuštěn k ústní zkoušce, která komplexně ověřuje ústní projev studenta. Závěrečnou známku tvoří ze 60% výsledek průběžných testů a ze 40% výsledek ústní zkoušky. Škála celkového hodnocení je stanovena následovně: 100-93 bodů=A, 92-85=B, 84-77=C, 76-69=D, 68- 60=E, 59 a méně=F.

 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
40 %
Absolvování průběžného testu (testů)
15 %
Absolvování závěrečného testu
15 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
30 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. English File Upper-Intermediate Third Edition Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2019. 200 s. ISBN 978-0-19-455843-3.
LATHAM-KOENIG, C. -- OXENDEN, C. English File Advanced Third edition Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2015. 176 s. ISBN 978-0-19-450239-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2020/2021 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 15. 9. 2020.

Typ výstupu: