Sylabus predmetu EBA-OTEK - Odborná terminologie v AJ: Ekonomie (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EBA-OTEK
Název předmětu česky:
Odborná terminologie v AJ: Ekonomie
Název předmětu anglicky: English Terminology: Economics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
nelze
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška a ne Odborný seminář - Ekonomie
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je uvedení studentů do anglické terminologie používané v ekonomické teorii. Studenti si osvojí významnou část anglické terminologie v oblasti mikroekonomie, makroekonomie a hospodářské politiky. Osvojení anglické terminologie umožní studentům řešit odborné ekonomické otázky v anglickém jazyce v jejich budoucí profesi.
 
Obsah předmětu:
1.Mikroekonomická část (dotace 0/14)
 
a.Ekonomie jako věda, tržní mechanismus a nabídka a poptávka
b.
Lidská podstata a užitek, neuroekonomie
c.Spotřebitel, preference, indiferenční analýza a individuální poptávka
d.
Podnikatel, firma, tržní struktura a nabídka
e.Trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha
f.
Tržní selhání

2.
Makroekonomická část (dotace 0/8)
 
a.Nezaměstnanost
b.
Ekonomie růstu
c.
Inflace, peníze a bankovní systém
d.
AS-AD model a hospodářské politiky

3.
Část aplikované ekonomie (dotace 0/6)
 
a.
Konec růstu
b.
Ekonomie přírodních zdrojů a vyčerpání zdrojů
c.
Test

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na průběžné hodnocení
18 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělován za získání alespoň 18 bodů v součtu ze tří aktivit (60 %): aktivita na semináři (max 18b.), jednostránková esej na impaktovaný odborný článek související s tématem bakalářské práce (max 6b.) a závěrečný test (max 6b.). Žádná ze tří aktivit nemá stanoveno minimum pro její splnění.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích60 %
Vypracování semestrální práce
20 %
Absolvování závěrečného testu
20 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠEVELA, M. Microeconomics I : (introductory course). Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 120 s. ISBN 978-80-7157-819-2.
ROZMAHEL, P. Macroeconomics. In Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2004. 135 s. ISBN 80-7157-817-7.

Doporučená:
SCREPANTI, E. -- ZAMAGNI, S. -- FIELD, D. An outline of the history of economic thought. Oxford: Clarendon Press, 2004. 441 s. ISBN 0-19-877455-9.
FRANK, R H. Microeconomics and behavior. 9. vyd. New York: McGraw-Hill Education, 2015. 631 s. Series in economics (The McGraw-Hill/Irwin). ISBN 978-1-259-25393-5.
MACHAY, M. English Terminology: Economics. Brno: Ústav ekonomie PEF MENDELU, 2020. 53 s. E-opora.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 22. 5. 2020.

Typ výstupu: