Sylabus predmetu MT - Matematika (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MT
Název předmětu česky: Matematika
Název předmětu anglicky:
Mathematics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D. (garant)
RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
RNDr. Ludmila Stará (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Dosažení žádoucí úrovně matematických znalostí a dovedností a logického uvažování. Zvládnutí matematického aparátu potřebného k popisu a řešení modelů reálných situací. Získání matematických znalostí, nezbytných pro aplikace v odborných předmětech a pro samostatné další získávání poznatků čtením odborné literatury.
 
Obsah předmětu:
1.Lineární algebra (dotace 4/4)
 
a.
Vektory, lineární závislost vektorů
b.
Matice a determinanty
c.
Soustavy lineárních rovnic

2.
Diferenciální počet (dotace 8/10)
 
a.
Funkce, základní pojmy
b.
Limita a spojitost funkce
c.
Derivace funkce
d.
Užití derivací, průběh funkce

3.
Integrální počet (dotace 8/6)
 
a.
Neurčitý integrál
b.
Techniky integrace
c.
Určitý integrál
d.Aplikace integrálního počtu

4.
Aproximace funkcí polynomy (dotace 4/4)
 
a.Taylorův polynom
b.Lagrangeův polynom
c.Metoda nejmenších čtverců
d.
Řešení algebraických rovnic

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku56 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
42 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro účast na zkoušce je nutné získat zápočet (dva písemné testy, každý s maximem 10 bodů, je nutné získat celkem nejméně 10 bodů z 20 možných, tedy 50 %).
Předmět je ukončen zkouškou obsahující teorii i její použití na konkrétních příkladech. Zkouška je písemná (je nutné získat nejméně 30 bodů z 60 možných, tedy 50 %).
Podrobná témata zkoušky, struktura písemné zkoušky a ukázkové testy jsou zveřejněny v dokumentech předmětu v rámci UISu a odpovídají obsahu předmětu popsaném v tomto sylabu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HASIL, P. Poznámky z matematiky.  [online]. 2014. URL: http://um.mendelu.cz/akademie/predmety/3/download/09-MT_MT-K_SKRIPTA.pdf.
RÁDL, P. -- ČERNÁ, B. -- STARÁ, L. Základy vyšší matematiky. 3. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 176 s. ISBN 978-80-7509-110-9.
NAVRÁTIL, M. -- STARÁ, L. Matematika pro AF, ZF a FRRMS (1.část).  [online]. 2009. URL: https://is.mendelu.cz/auth/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=107;zobrazit=1484;typ=opora;lang=cz.
NAVRÁTIL, M. -- STARÁ, L. Matematika pro AF, ZF a FRRMS (2.část).  [online]. 2011. URL: http://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=107;zobrazit=2327;typ=opora.

Doporučená:
NAVRÁTIL, M. Matematika (projekt OPVK).  [online]. 2014. URL: https://is.mendelu.cz/auth/eknihovna/opory/index.pl?opora=4108.
ZEMÁNEK, P. -- HASIL, P. Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 527 s. Elportál (ISSN 1802-128X), 3. vydání. ISBN 978-80-210-5882-8.
MAŘÍK, R. -- TIHLAŘÍKOVÁ, M. Online služba Mathematical Assistant on Web.  [online]. 2007. URL: http://user.mendelu.cz/marik/maw/.
MAŘÍK, R. Robert Mařík's eReadings on Mathematics.  [online]. 2006. URL: http://user.mendelu.cz/marik/frvs/index.html.
Calculus with analytic geometry. 2. vyd. New York: McGraw-Hill, 1996. 887 s. ISBN 0-07-057642-4.
ČERNÁ, B. Matematika - lineární algebra. 4. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 129 s. ISBN 978-80-7375-080-0.
VOSMANSKÁ, G. Matematika. 5. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 120 s. ISBN 978-80-7375-079-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: