Sylabus předmětu HIPR - Hiporehabilitace (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
HIPR
Název předmětu česky:
Hiporehabilitace
Název předmětu anglicky:
Hipotherapy
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem výuky je získávání základních teoretických vědomostí a praktických dovedností pro přípravu koně pro hiporehabilitaci
 
Obsah předmětu:
1.
Definice a charakteristika hiporehabilitace (dotace 2/0)
 
a.
Základní rozdělení odvětví hiporehabilitace, zaměření, zvláštnosti jednotlivých směrů, historie
b.
Hiporehabilitace - školy a směry, názvosloví, organizace hiporehabilitace u nás a ve světě

2.
Charakteristika koní pro hiporehabilitaci (dotace 2/6)
 
a.
Plemena koní využívaných pro hiporehabilitaci, specifika a zvláštnosti jejich využití
b.Hlediska výběru koně pro hipoterapii, léčebně pedagogicko psychologické ježdění a sport handicapovaných
c.Hodnocení exteriéru a biomechaniky pohybu - kůň relaxační, kůň stimulační, kůň koordinačně náročný, kůň koordinačně nenáročný, biomechanika pohybu koně a jeho vliv na jezdce
d.
Práce hřbetu koně jako balanční plochy, kineziologický rozbor kroku koně a přenesení na jezdce - polohy klienta na koni, korekce

3.
Etologie ve vztahu k přípravě koně pro terapii (dotace 2/3)
 
a.
Smysly koně ve vztahu k terapii
b.
Sociální chování koní - dominance x submisivita koně, hierarchie stáda - praktické využití v přípravě koně a v terapii
c.
Charakter koně, temperament, psychika koně, chování koní - kůň ve stresu, reakce, možnosti ovlivnění
d.
Komunikace ve stádě, komunikace mezi lidmi - vzájemné ovlivnění, význam pro terapii

4.
Příprava koně pro terapeutické využití (dotace 1/9)
 
a.
Základní výcvik, speciální výcvik pro hiporehabilitaci - mladý kůň, straší kůň, redrezura koně
b.
Práce s koněm ze země, Parelliho hry a jejich využití při přípravě koně a při terapii

5.
Způsoby práce s koněm a klientem při hiporehabilitaci (dotace 0/9)
 
a.
Způsoby vedení koně během terapie - u hlavy, na dvou lonžích, práce koně s klientem ze země, pod sedlem
b.
Postrojování koně pro hiporehabilitaci, práce s koněm u rampy, nasedání, sesedání klienta

6.
Metodika přípravy koně pro účely hiporehabilitace - menežování koně (dotace 2/6)
 
a.
Krátkodobý plán - denní, týdenní; dlouhodobý plán přípravy koně
b.
Kůň zařazený do hipoterapie - příprava koně pro hipoterapii
c.
Kůň zařazený do léčebně pedagogicko psychologického ježdění - příprava koně pro léčebně pedagogicko psychologické ježdění
d.
Kůň zařazený do sportu handicapovaných - příprava koně pro sport handicapovaných

7.
Výživa koně pro terapeutické využití
Základní veterinární opatření, welfare koní zařazených do terapie
(dotace 1/2)
8.Zkoušky dovedností pro koně zařazené do hiporehabilitace (dotace 1/2)
9.
Bezpečnostní opatření při provádění hiporehabilitace
První pomoc při provádění hiporehabilitace
(dotace 0/2)
10.
Speciální - zdravotnická část (dotace 2/3)
 
a.
Základní indikace, kontraindikace - výběr koně a metodiky pro jednotlivé okruhy terapie
b.Zásady práce s handicapovaným
c.
Hipoterapie - zdravotnické minimum z hlediska fyzioterapie:
- onemocnění neurologická - DMO, RS, míšní léze
- ortopedická - VDT, skoliozy
- interní
- smyslová, kombinované vady
d.
Působení léčebně pedagogicko psychologického ježdění:
- pedagogická - poruchy chování, učení, asociální chování, mentální postižení
- psychologicko - psychiatrická - neurózy a psychózy, poruchy osobnosti a psychopatie
- demence, léčba závislostí a zneužívání psychoaktivních látek, mentální anorexie, autismus

11.
Ekonomika provozu, management střediska hiporehabilitace (dotace 1/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
12 h
cvičení
36 h
práce v terénu
32 h
příprava na zkoušku50 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude ukončen prověřením praktických znalostí a dovedností v oboru hiporehabilitace formou zápočtu. Následně budou teoretické znalosti prověřeny písemnou a ústní zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Hipoterapie: léčba pomocí koně. Ostrava: Montanex, 2005. 293 s. ISBN 80-7225-190-2.
Kol. Hiporehabilitace. Praha: Česká hiporehabilitační společnost, 1995. 101 s.
JISKROVÁ, I. -- CASKOVÁ, V. -- DVOŘÁKOVÁ, T. Hiporehabilitace : Iva Jiskrová, Vladimíra Casková, Tereza Dvořáková. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 147 s. ISBN 978-80-7375-390-0.
KIDD, J. The Horse : The Complete guide to horse breeds and breeding. London: Tiger Books International, 1990. 208 s. ISBN 1855010704.

Doporučená:
DUŠEK, J. a kol. Chov koní. 1. vyd. Praha: Brázda, 1999. 350 s. ISBN 80-209-0282-1.
DUŠEK, J. a kol. Chov koní. 2. vyd. Praha: Brázda, 2007. 400 s. ISBN 978-80-209-0352-5.
DUŠEK, J. Chov koní v Československu. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992. 173 s. ISBN 80-209-0168-X.
Kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov a šlechtění koní. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 170 s. ISBN 80-7157-510-0.
MISAŘ, D. a kol. Chov koní. 1. vyd. V Brně: Vysoká škola zemědělská, 1992. 103 s. ISBN 80-7157-031-1.
JISKROVÁ, I. a kol. Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2008. 120 s. 1.vydání.
JISKROVÁ, I. Plemena koní nejčastěji využívaná v hiporehabilitaci v České republice. In 8. konference o hiporehabilitaci. 1. vyd. Česká hiporehabilitační společnost, 2009, s. 35--39. ISBN 978-80-7392-111-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: