Sylabus predmetu ZOOL - Zoologie (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZOOL
Název předmětu česky: Zoologie
Název předmětu anglicky:
Zoology
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Attila Balázs (cvičící)
RNDr. Petr Baňař, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Denisa Dvořáková (cvičící)
Mgr. David Kopr (cvičící)
Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející, zkoušející)
Mgr. Jaroslav Nádeníček (cvičící)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout studentům: 1. Nutný obecný rozhled v biologických disciplinách 2. Nezbytný teoretický základ pro studium specializovaných zemědělských disciplín 3. Znalosti přímo uplatnitelné v praxi. Studenti získají znalosti v oblasti obecné a zemědělské zoologie a budou schopni posoudit význam jednotlivých druhů v agroekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.Charakteristika, význam a členění zoologie, rekapitulace obecné zoologie a rozmnožování živočichů, etologie a ekologie živočichů (dotace 2/0)
2.
Zoogeografie – základní pojmy, šíření živočichů na Zemi, původ naší fauny, přírodní a antropogenní vlivy (dotace 2/0)
3.Domestikace živočichů – historie, fáze domestikace, období, místa domestikace, divocí předkové jednotlivých domácích druhů (dotace 2/0)
4.Principy vědeckého třídění živočichů, jednobuněční (Monocytozoa) - charakteristika, členění, význam (dotace 2/2)
5.
Ploštěnci (Platyhelminthes), hlístice (Nematoda), vrtejši (Acanthocephala), kroužkovci (Annelida), měkkýši (Mollusca) - charakteristika, členění, význam (dotace 2/4)
6.
Členovci (Arthropoda) - charakteristika, rozdělení, klepítkatci, korýši, mnohonozí (dotace 2/4)
7.
Členovci (Arthropoda) - hmyz (Insecta): charakteristika, členění, význam (dotace 2/4)
8.
Strunatci (Chordata), rybovití obratlovci - charakteristika, členění, význam (dotace 2/2)
9.
Strunatci (Chordata) - obojživelníci (Amphibia) a plazi (Reptilia): charakteristika, členění, význam (dotace 2/0)
10.
Strunatci (Chordata) - ptáci (Aves): charakteristika, členění, význam (dotace 2/4)
11.
Strunatci (Chordata) - savci (Mammalia): vejcorodí, vačnatci, hmyzožravci, letouni, hlodavci, zajíci - charakteristika, význam (dotace 2/1)
12.
Strunatci (Chordata) - savci (Mammalia): primáti, šelmy, lichokopytníci, sudokopytníci - charakteristika, význam (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
24 h
laboratorní práce
4 h
příprava na zkoušku70 h
příprava na průběžné hodnocení
42 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zemědělství; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 60 otázek, minimum 60 bodů z možných 120
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- SUCHOMEL, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- GAISLER, J. Zoologie. Brno: Mendelova univerzita, 2014. 264 s.

Doporučená:
ALLABY, M. A dictionary of zoology. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 597 s. ISBN 0-19-280076-0.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 1 : Bezobratlí. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 442 s.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie: Obratlovci. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 318 s.
HARLEY, J P. Zoology. 7. vyd. Boston: McGraw-Hill/Higher Education, 588 s. ISBN 978-0-07-298889-5.
DUNGEL, J., GAISLER, J., 2002: Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha, Academia, 152 s.
DUNGEL, J., HUDEC, K., 2001: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha, Academia, 249 s.
FLEGR, J., 2005: Evoluční biologie. Praha, Academia, 559 s.
GAISLER, J., ZIMA, J., 2007: Zoologie obratlovců. Praha, Academia, 692 s.
HUDEC, K. a kol., 1977, 1983, 1994: Ptáci – Aves, I–III. Praha, Academia (příp. pozdější vydání).
SIGMUND, L., HANÁK, V., PRAVDA, O., 1992: Zoologie strunatců. Praha, Univerzita Karlova, 501 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ZOT Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-MBI Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: