Sylabus předmětu INEK1 - Informatika (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: INEK1
Název předmětu česky:
Informatika
Název předmětu anglicky:
Informatics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Výuka distanční formou s možností konzultací přes internetové spojení.
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět, se zabývá efektivním využíváním kancelářského softwaru určeného pro osobní počítače, který lze využít nejen při studiu, ale rovněž při vypracovávání seminárních, semestrálních a závěrečných prací i v následné praxi, resp. zaměstnání. Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti informatiky a informačních technologií se zaměřením na využití výpočetní techniky, práce se specializovaným programovým vybavením v rámci oblasti aplikované techniky. Podstatným cílem předmětu je osvojení a prohloubení základních znalostí a dovedností studenta při aktivním využívání textového editoru, tabulkového procesoru a případně dalších běžně užívaných součástí kancelářského softwaru MS Office. Student absolvováním předmětu získá znalosti a dovednosti uplatnitelné v rámci testů příslušných modulů při získávání mezinárodního certifikátu ECDL. Absolvent získá přehled o různých možnostech zpracování informací z různých oborů aplikované techniky, a to v podobě prezentací textu (dokumenty), čísel (výsledky monitoringu a měření), tabulek (přehledy) nebo grafické podoby (mapy a grafy).
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu Informatika (dotace 1/2)
 
a.
Vymezení základních pojmů v rámci informatiky informačních systémů IS
b.
Charakteristika informatiky pro technicky orientované předměty
c.Filozofické aspekty informatických věd
d.
Vývoj IS a EI

2.
Zdroje informací a její využívání a problematika státních IS (dotace 1/2)
 
a.
Zdroje informací, ověřování původu a kvality
b.
Poznatková databáze EI
c.
Metainformace
d.Státní IS

3.
Projektování IS, metod a techniky, počítačová ergonomie (dotace 1/2)
 
a.
Představení oblasti technologie a projektování IS
b.Základní pojmy v oblasti výpočetní techniky, historie vývoje metodik, metod a techniky
c.
Současné nároky na řízení IS
d.
Počítačová ergonomie

4.Zpracování textu I. (dotace 1/2)
 
a.
Kancelářské programy na zpracování textů
b.
Použití textového editoru MS Word
c.
Tvorba textového dokumentu a formátování textu
d.
Styly a šablony textových dokumentů

5.
Zpracování textu II. (dotace 1/2)
 
a.
Tabulky a grafické objekty v textovém editoru
b.
Seznamy, rejstříky a obsah
c.
Hromadná korespondence
d.Příprava tiskových výstupů a konverze do formátu PDF

6.
Zpracování textu III. (dotace 1/2)
 
a.Úprava písemností zpracovaných textovými editory
b.
Pravidla pro bibliografické odkazy a citace
c.
Pomocné programy a aplikace pro zpracování textu

7.
Tabulkový procesor I. (dotace 1/2)
 
a.
Kancelářské programy na zpracování a analýzu dat
b.
Použití tabulkového editoru MS Excel
c.
Práce s buňkami a správa tabulek, formátování buněk

8.
Tabulkový procesor II. (dotace 1/2)
 
a.
Vzorce a funkce
b.Analýza dat
c.Tvorba, úprava a aktualizace tabulek
d.Vizualizace dat pomocí grafů

9.Tabulkový procesor III. (dotace 1/2)
 
a.
Použití databází a získávání informací
b.
Spolupráce s jinými aplikacemi
c.
Příprava tiskových výstupů

10.
Fotodokumentace a zpracování rastrových dat (dotace 1/2)
 
a.
Základy správné fotodokumentace
b.Vlastnosti rastrových dat, jejich úrava
c.
Použití rastrových dat

11.
Zásady pro přípravu správné prezentace (dotace 1/2)
 
a.
Filozofie prezentací
b.
Zásady pro přípravu správné prezentace

12.
Představení a užití editorů pro prezentaci (dotace 1/2)
 
a.
MS Power Point
b.
Prezi
c.
Nepřipravená prezentace

13.
Příprava prezentace a rétorika (dotace 1/2)
 
a.
Rétorika při prezentaci
b.
Nevhodné aktivity

14.
Prezentace vypracovaných případových studií s oponentním projednáním (dotace 1/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
13 h
cvičení
26 h
seminář
3 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
14 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h
příprava prezentace
14 h
zpracování protokolů6 h
Celkem
85 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních. Zápočet formou zpracování odevzdání seminárních úloh týkajících se příslušných řešených obsahových části předmětu a prezentace s obhajobou případové studie na zvolené téma v rámci tematických okruhů. Pokud je student držitelem Certifikátu ECDL, je možné ekvivalentní část výuky prominout. Zkouška má část písemnou a ústní. Písemná část je prováděna formou testu. Ústní zkouška obsahuje obhajobu písemné práce a vybrané oblasti z vybraných tematických okruhů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
20 %
Vypracování semestrální práce20 %
Prezentace20 %
Absolvování závěrečného testu20 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
20 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HEMMJE, M. -- NIEDEREE, C. -- RISSE, T. From Integrated Publication and Information Systems to Information and Knowledge Environments : Essays Dedicated to Erich J. Neuhold on the Occasion of His 65th Birthday.  Berlin Heidelberg. 2005. ISBN 9783540318422. URL: http://dx.doi.org/10.1007/b105978.
PECINOVSKÝ, R. -- PECINOVSKÝ, J. Office 2016: průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. 256 s. ISBN 978-80-247-5691-2.
PECINOVSKÝ, J. PowerPoint 2010: snadno a rychle. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 95 s. Snadno a rychle. ISBN 978-80-247-3639-6.
PECINOVSKÝ, J. -- PECINOVSKÝ, R. Windows 10: průvodce uživatele. Praha: Grada, 2015. 240 s. ISBN 978-80-247-5700-1.
PECINOVSKÝ, J. 333 tipů a triků pro Microsoft Excel 2013: [sbírka nejužitečnějších postupů a řešení]. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 216 s. ISBN 978-80-251-4130-4.
MIŠOVIČ, M. -- ANDRÝSKOVÁ, J. -- FOLTÝNEK, T. Teoretické základy informatiky. Sbírka příkladů - I. část. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2007. 58 s. ISBN 978-80-7302-146-7.
VANÍČEK, J. -- PAPÍK, M. -- PERGL, R. -- VANÍČEK, T. a kol. Teoretické základy informatiky. 1. vyd. Praha: Kernberg, 2007. 431 s. Informatika studium. ISBN 978-80-903962-4-1.
DUARTE, N. Slajdologie: tajemství tvorby skvělých prezentací. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 270 s. ISBN 978-80-265-0009-4.
DUARTE, N. Slide:ology. The art and science of creating great presentations. Beijing • Cambridge • Farnham • Köln • Sebastopol • Taipei • Tokyo: O'Reilly, 2008. 297 s. ISBN 978-0-596-52234-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ATE Aplikovaná technika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: