Sylabus předmětu ZRKK - Zneškodňování ropných kontaminací K (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZRKK
Název předmětu česky:
Zneškodňování ropných kontaminací K
Název předmětu anglicky:
Oil Contamination Removal K
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 5/5 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získat informace nejen o metodách ochrany životního prostředí před kontaminací ropnými produkty a o preventivních opatřeních výrobců a provozovatelů zařízení využívajících respektive distribuujících ropné produkty, ale i o metodách a prostředcích odstraňování následků ropných havárií. Získání přehledu o sanačních postupech nejen starých ekologických zátěžích, ale i současných haváriích umožňuje volit optimální sanační postupy a inovační technologie, které mohou významnou měrou ovlivnit průběh sanací, snížit finanční náročnost a výrazně omezit časovou expozici působení negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu, ropné látky, výroba,rozdělení, vlastnosti (dotace 1/1)
 
a.a) Vymezení základních pojmů
b.
b) Složení ropy
c.
c) Těžba ropy, a její zpracování

2.
Vlastnosti a chování ropných látek v přírodních podmínkách (dotace 2/2)
 
a.
a) Základní třídění ropných výrobků
b.b) Maximální rozpustnost ropných výrobků ve vodě

3.
Technologie ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů -- technologie in situ a ex situ (dotace 2/2)
 
a.a) Biologické metody
b.
b) Fyzikální metody
c.
c) Chemické metody

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška5 h
cvičení5 h
příprava na zkoušku
102 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet formou testu a zpracování PowerPointové prezentace na zvolené téma a odevzdání seminární práce na jednu z vybraných oblastí sanačních technologií. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75 % účast na cvičeních. Předpoklad pro přihlášku ke zkoušce je udělení zápočtu. Zkouška je písemná a může obsahovat obhajobu případové studie na zvolené téma z vybraných tematických okruhů. Písemná část se skládá z testu s 5 otázkami, na každou otázku musí student odpovědět min ze 75 %. Student musí prokázat min. znalost 80 % informací, které byly uvedeny na přednáškách a cvičeních.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HŘEBÍČEK, J. Krizový management v odpadovém hospodářství (živelné pohromy, ekologické havárie ... ). In Sborník konference Krizový management. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2002, s. 114--119. ISBN 80-85960-46-X.
HORÁK, J. -- LINHART, I. -- KLUSOŇ, P. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2007. 188 s. ISBN 978-80-7080-548-0.
SINGH, A. -- WARD, O P. Biodegradation and bioremediation. Berlin: Springer, 2004. 309 s. Soil biology. ISBN 3-540-21101-2.

Doporučená:
MATĚJŮ, V. Kompendium sanačních technologií. 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006. 255 s. ISBN 80-86832-15-5.
COOKSON , J T. Bioremediation Engineering Design and Application. New York: McGraw-Hill, Inc., 1995.
DVOŘÁK, J. Ekologické havárie a dekontaminace znečistění. Vyškov : -, 1997.
TERCOVÁ , K. Biodegradácia a bioremediačné technologie: principy, možnosti a limitácie. Bratislava : -, 2004. 4 s.
WOLF , J. Encyclopedia of Industrial Chemistry. -: Wiley-VCH Vela-GmbH £ Co, 2002.
ROSILLO-CALLE, F. -- GROOT, P D. a kol. The biomass assessment handbook : bioenergy for a sustainable environment. London [u.a.]: Earthscan, 2007. 269 s. ISBN 978-1-84407-285-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: