Sylabus předmětu FVOK - Fyzikální vlastnosti odpadů K (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FVOK
Název předmětu česky:
Fyzikální vlastnosti odpadů K
Název předmětu anglicky:
Physical Properties of Waste K
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc.
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se základními fyzikálními vlastnostmi odpadů(biologických) materiálů a s jejich aplikací při řešení problémů nakládání s odpady a s jejich následným využitím.
 
Obsah předmětu:
1.
Difúze -- základní pojmy, význam pro odpadové hospodářství. Difúze radionuklidů z cementových forem. Přenos vlhkosti. (dotace 2/2)
2.
Využití programu FEMLAB pro řešení úloh difúze. Model katalyzátoru. (dotace 2/2)
3.
Sorbční vlastnosti materiálu -- použití u odpadů. (dotace 4/4)
4.
Tok kapalných látek. Základní rovnice pohybu. Viskozita a způsoby jejich měření. (dotace 4/4)
5.
Ne Newtonovské kapaliny, základní druhy. Tok těchto kapalin. (dotace 2/2)
6.
Numerické metody řešení toku kapalin. Vybrané příklady. (dotace 4/4)
7.
Přenos hmoty porézními materiály. (dotace 2/2)
8.
Modelování číření polutantů v ovzduší . (dotace 2/2)
9.
Tepelné vlastnosti odpadových materiálů . Pyrolýza. (dotace 2/2)
10.Mechanické vlastnosti odpadových materiálů. Využití odpadů pro výrobu kompozitních materiálů. (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
8 h
cvičení
7 h
příprava na zkoušku
0 h
Celkem15 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J. FYZIKA vybrané části. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7375-533-1.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- ŠTRUNC, M. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
FILÍPEK, J. -- KŘIVÁNEK, I. -- KUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- SEVERA, L. Fyzika - laboratorní cvičení.  [online]. 2015. URL: http://materialy.af.mendelu.cz/fyzika/2015/Fyzika-navody.swf.

Doporučená:
Vybrané články z časopisu Waste Management.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2014/2015, ZS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: