Sylabus předmětu ESCHZK - Ekologické systémy chovu zvířat K (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ESCHZK
Název předmětu česky:
Ekologické systémy chovu zvířat K
Název předmětu anglicky:
Ecology systems of Animal Production K
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání teoretických a praktických znalostí z oblasti rozvoje ekologického zemědělství v ČR a ve světě, využívání nejvhodnějších plemen jednotlivých druhů zvířat vyjmenovaných zákonem o EZ, doporučených systémů chovu, uplatnění welfare a principů veterinární prevence, produkce biosurovin, jejich zpracování a marketingu v rámci ekologického systému chovu zvířat.
Studiem budou získány dovednosti v oblasti managementu a marketingu ekologického chovu zvířat.
 
Obsah předmětu:
1.
Studentu bude poskytnut ucelený přehled o ekologických systémech chovu zvířat z pohledu požadavků EU a možností jejich aplikace v ČR. (dotace 28/28)
 
a.
Studenti budou dále seznámeni s ekologickým chovem jednotlivých druhů zvířat, s welfare, s chováním zvířat, s eliminací negativních dopadů chovu zvířat na životní prostředí, s problematikou marketingu a ekonomickými aspekty chovu zvířat na ekofarmách.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
8 h
cvičení
7 h
konzultace
10 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
příprava prezentace
5 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičení (min. 80 %), odevzdání a obhajoba seminární práce.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná část zkoušky trvá min. 45 minut a studenti musí vypracovat 2 otázky z probraných témat. Ústní zkouška trvá min. 30 minut. V obou částech zkoušky musí studenti prokázat min. 60 % znalostí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. Ekologické zemědělství (II. díl). 1. vyd. Šumperk: PRO-BIO , 2005. 334 s. ISBN 80-903583-0-6.
Kol. Animal health and welfare in organic agriculture. Wallingford: CABI Publishing, 2004. 426 s. ISBN 0-85199-668-X.
REGANOLD, J P. Organic agriculture: a global perspective. Collingwood: CSIRO, 449 s. ISBN 0-643-09090-8.

Doporučená:
PETŘÍKOVÁ, V. Využití exkrementů hospodářských zvířat. 1. vyd. Praha: SZN, 1988. 181 s. Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství.
RIST, M. Ekologický chov hospodářských zvířat. Stuttgart: VFG , 1987.
ŠOCH, J. Ekologie a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 104 s. ISBN 80-7042-140-1.
VEČEREK, V. Právní předpisy na ochranu zvířat. 1. vyd. Brno: VFU, 1997. 118 s.
KOLEKTIV, A. Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství s komentářem. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2007. 113 s. ISBN 978-80-7084-615-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: