Sylabus předmětu ZRK - Zneškodňování ropných kontaminací (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZRK
Název předmětu česky: Zneškodňování ropných kontaminací
Název předmětu anglicky:
Oil Contamination Removal
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získat informace nejen o metodách ochrany životního prostředí před kontaminací ropnými produkty a o preventivních opatřeních výrobců a provozovatelů zařízení využívajících nebo distribujících ropné produkty, ale i o metodách a prostředcích odstraňování následků ropných havárií. Získání přehledu o sanačních postupech současných havárií i starých ekologických zátěží umožňuje absolventům volit optimální sanační postupy a inovační technologie, které mohou významnou měrou ovlivnit průběh sanací, snížit finanční náročnost a výrazně omezit časovou expozici působení negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu, ropné látky, výroba,rozdělení, vlastnosti (dotace 2/1)
 
a.
a) Vymezení základních pojmů
b.
b) Složení ropy
c.
c) Těžba ropy, a její zpracování
d.
d) Zpracování ropy na pohonné hmoty, petrochemie

2.
Vlastnosti a chování ropných látek v přírodních podmínkách (dotace 2/1)
 
a.
a) Základní třídění ropných výrobků
b.
b) Maximální rozpustnost ropných výrobků ve vodě
c.c) Maximální rozpustnost uhlovodíků ve vodě
d.d) Rozpustnost směsí uhlovodíků ve vodě

3.
Technologie ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů -- technologie in situ (dotace 2/1)
 
a.
a) Biologické metody
b.
b) Bioventing a kometabolický bioventing
c.
c) Podporovaná bioremediace
d.
d) Fytoremediace a rhizoremediace

4.Technologie ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů -- technologie in situ (dotace 2/1)
 
a.
a) Fyzikální a chemické metody
b.
b) Chemická oxidace
c.c) Elektrokinetická dekontaminace
d.
d) Narušování struktury, štěpení
e.
e) Vymývání půdy

5.
Technologie ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů -- technologie in situ (dotace 2/1)
 
a.
a) Venting
b.
b) Solidifikace a stabilizace
c.
c) Vitrifikace
d.
d) Metody tepelného ošetření a podpory

6.
Technologie ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů -- technologie ex situ (dotace 2/1)
 
a.
a) Biologické metody
b.
b) Kompostování

7.
Technologie ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů -- technologie ex situ (dotace 2/1)
 
a.
a) Biologické metody
b.
b) Biostabilizace a bioimobilizace
c.c) Landfarming, biologické suspenzní systémy

8.Technologie ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů -- technologie ex situ (dotace 2/1)
 
a.
a) Chemické a fyzikální metody
b.b) Chemická extrakce, oxidace/redukce
c.
c) Dehalogenace
d.
d) Fyzikálně mechanická separace

9.Technologie ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů -- technologie ex situ (dotace 2/1)
 
a.
a) Praní půdy a pevných materiálů
b.
b) Solidifikace a stabilizace
c.
c) Spalování a termická desorpce

10.
Technologie čištění podzemní vody a průsakových vod (dotace 2/1)
 
a.a) Technologie in situ
b.
b) Biologické metody
c.c) Podporovaná bioremediace, biosparging, bioslurping

11.
Technologie čištění podzemní vody a průsakových vod (dotace 2/1)
 
a.a) Chemické a fyzikální metody
b.b) Air sparging
c.
c) Chemická oxidace
d.
d) Metody tepelného ošetření
e.
e) Torpedace, radiolytický rozklad

12.
Technologie čištění podzemní vody a průsakových vod (dotace 2/1)
 
a.
a) Technologie ex situ
b.
b) Biologické metody, bioreaktory, umělé mokřady
c.c) Chemické a fyzikální metody, air stripping, adsorpce a absorpce, chemická oxidace, sanační čerpání, srážení, koagulace, flokulace a flotace

13.
Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušin (dotace 2/1)
 
a.a) Biologické metody -- biofiltrace, bioskruber
b.
b) Chemické a fyzikální metody -- vypírání, membránová separace, oxidace, vysokoenergetická destrukce

14.
Nanotechnologie pro sanaci ekologických zátěží (dotace 2/1)
 
a.a) Principy nanotechnologií v oblasti životního prostředí
b.
b) Inovační technologie

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení2 h
seminář
2 h
laboratorní práce
2 h
práce v terénu
8 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
6 h
příprava na průběžný test
5 h
příprava prezentace
10 h
zpracování protokolů9 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet formou testu a zpracování PowerPointové prezentace na zvolené téma a odevzdání seminární práce na jednu z vybraných oblastí sanačních technologií. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75 % účast na cvičeních. Předpoklad pro přihlášku ke zkoušce je udělení zápočtu. Zkouška je písemná a může obsahovat obhajobu případové studie na zvolené téma z vybraných tematických okruhů. Písemná část se skládá z testu s 5 otázkami, na každou otázku musí student odpovědět min ze 75 %. Student musí prokázat min. znalost 80 % informací, které byly uvedeny na přednáškách a cvičeních.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JUNGA, P. -- VÍTĚZ, T. -- VÍTĚZOVÁ, M. -- GERŠL, M. Technika pro zpracování odpadů II. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 154 s. ISBN 978-80-7509-208-3.
BURKHARD, J. -- HALOUSKOVÁ, O. Sanační technologie: sborník konference :. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT :, 2001. 121 s. ISBN 80-7080-424-6.
ČERNÍK, M. a kol. Chemicky podporované in situ sanační technologie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, 2010. 356 s. ISBN 978-80-7080-767-5.
MATĚJŮ, V. Kompendium sanačních technologií. 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006. 255 s. ISBN 80-86832-15-5.
Sanační technologie X. 1. vyd. Vodní zdroje EKOMONITOR, 2007. ISBN 978-80-86832-26-5.
WIENS, J. Oil in the Environment: Legacies and Lessons of the Exxon Valdez Oil Spill. Canbridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-61469-7. URL: http://www.cambridge.org/9781107027176
HORÁK, J. -- LINHART, I. -- KLUSOŇ, P. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2007. 188 s. ISBN 978-80-7080-548-0.
SINGH, A. -- WARD, O P. Biodegradation and bioremediation. Berlin: Springer, 2004. 309 s. Soil biology. ISBN 3-540-21101-2.

Doporučená:
COOKSON , J T. Bioremediation Engineering Design and Application. New York: McGraw-Hill, Inc., 1995.
DVOŘÁK, J. Ekologické havárie a dekontaminace znečistění. Vyškov : -, 1997.
SCHOBERT, H. Chemistry of Fossil Fuels and Biofuels. 1. vyd. Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 2013. ISBN 978-0-521-11400-4.
WOLF , J. Encyclopedia of Industrial Chemistry. -: Wiley-VCH Vela-GmbH £ Co, 2002.
ROSILLO-CALLE, F. -- GROOT, P D. a kol. The biomass assessment handbook : bioenergy for a sustainable environment. London [u.a.]: Earthscan, 2007. 269 s. ISBN 978-1-84407-285-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: