Sylabus předmětu TRIBG - Tribologie (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TRIBG
Název předmětu česky: Tribologie
Název předmětu anglicky: Tribology
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Daniel Trost (cvičící)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s naukou o tření, opotřebení a především mazání. Dále je řešena problematika tribotechniky a tribologické diagnostiky. Největší důraz je kladen na studium maziv a částečně paliv. Získané znalosti uplatní student při provádění a vyhodnocování tribodiagnostických analýz.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia tribologie, bezpečnost práce s mazivy (dotace 2/1)
2.
Tření a opotřebení, povrchové úpravy (dotace 2/1)
3.
Mazání, maznost, mazivost (dotace 2/1)
4.Aplikace maziv, mazací systémy a okruhy (dotace 2/0)
5.Rozdělení maziv, tuhá maziva, plastická maziva (dotace 2/0)
6.Rozdělení olejů, výroba a složení olejů (dotace 2/0)
7.
Výrobní a povýrobní aditiva, výkonnostní a viskozitní třídy olejů (dotace 2/0)
8.Degradace olejů, biodegradabilní oleje, filtrace oleje (dotace 2/1)
9.Vybrané metody analýzy olejů, tribodiagnostika (dotace 2/1)
10.
Dynamická a kinematická viskozita, hustota, smykové napětí, teplotní závislost (dotace 2/1)
11.Nakládání s nebezpečnými odpady (dotace 2/0)
12.
Praktické měření vybraných ukazatelů a zpracování protokolů (dotace 2/6)
13.Exkurze do vybraného podniku (dotace 2/1)
14.
Exkurze do vybraného podniku (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
12 h
laboratorní práce
12 h
práce v terénu4 h
odborná exkurze
4 h
konzultace4 h
příprava na zkoušku
12 h
příprava na průběžné hodnocení8 h
příprava na průběžný test
6 h
příprava prezentace
6 h
zpracování protokolů12 h
zpracování projektů
4 h
zpracování seminární práce4 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast na cvičeních min. 80 %, odevzdání požadovaných protokolů, prezentace semestrové práce, úspěšně složený test, úspěšné absolvování zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DRESEL, W. -- MANG, T. Lubricants and Lubrication. Weinheim: Wiley, 2007. 890 s. ISBN 978-3-527-31497-3.
PAWLAK, Z. Tribochemistry of lubricating oils. 1. vyd. London: ELSEVIER, 2003. ISBN 978-0-444-51296-3.
NOVOTNÝ, P. -- STODOLA, J. Tribodiagnostika BSV. Brno: Univerzita obrany, 2015. 100 s. ISBN 978-80-7231-984-8.
JIŘÍ, Z. -- HELEBRANT, F. -- DANIELA, M. Technická diagnostika a spolehlivost. Ostrava: VŠB-Technická univerzita v Ostravě, 2001. 155 s. ISBN 80-7078-883-6.
KLIMEŠ, P. Části a mechanismy strojů II : tribologie, ložiska, převody. Brno: CERM, 2003. 70 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2422-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: