Sylabus predmetu PVZP - Posuzování vlivů na životní prostředí (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PVZP
Název předmětu česky:
Posuzování vlivů na životní prostředí
Název předmětu anglicky:
Environmental impact assessment
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná (garant)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vytvoření nadstavby praktických znalostí a dovedností studentů v oboru ochrany životního prostředí a plánování v krajině. Studenti jsou v rámci předmětu vedeni ke komplexnímu vnímání důsledků lidských aktivit na jednotlivé složky životního prostředí včetně vzájemných souvislostí a interakcí a ke schopnosti hodnocení významnosti těchto vlivů.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze8 h
konzultace
4 h
projektová práce
10 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
příprava na průběžný test5 h
příprava prezentace3 h
zpracování projektů
1 h
Celkem
148 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Životní prostředí: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : novela zákona o odpadech účinná od 1.10.2014 : redakční uzávěrka 15.9.2014. Ostrava: Sagit, 2014. 672 s. ÚZ : úplné znění ;. ISBN 978-80-7488-068-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: