Sylabus předmětu NZEAG - Netradiční zdroje energie v agrosektoru (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
NZEAG
Název předmětu česky:
Netradiční zdroje energie v agrosektoru
Název předmětu anglicky:
Nontraditional Energy Sources in Agricultural Sector
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je identifikovat příležitosti využití netradičních zdrojů energie v zemědělství a navazujících odvětvích. Na základě teoretického rozboru základních energetických charakteristik budou vysvětleny širší souvislosti uplatnění obnovitelných zdrojů energie převážně z biomasy, technologie jejich provozu a základní ekonomické aspekty pro rozhodování o jejich nasazení a koncepčním uplatnění. Vedle těchto základních principů je kladen důraz na zohlednění ekologického působení energetiky a zajištění trvalé udržitelnosti budovaných energetických zdrojů, resp. technologií, včetně energetické návratnosti.

Paralelně s jednotlivými technologiemi netradičních energetických zdrojů je cílem předmětu rozbor podnikatelských příležitostí ve sledované oblasti na základě legislativních opatření, jak na úrovni politik EU, tak národní legislativy a zdrojů financování.

Získané znalosti umožní absolventům předmětu orientaci v problematice energetických toků, zdrojů energie a jejich vzájemných vztahů i ve vztahu k environmentálním hlediskům. Předmět rozvíjí schopnosti samostatného rozhodování o podnikatelských příležitostech v sektoru energetiky.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do energetiky - pojmy a terminologie. Vzájemná souvislost energetiky, ekologie a ekonomiky. (dotace 2/2)
2.
Energie, její formy a přeměny. (dotace 1/1)
3.
Energetické hospodářství Země, základní rozdělení energetických zdrojů na Zemi. (dotace 1/1)
4.
Energetika a impakty do životního prostředí. Udržitelný rozvoj společnosti z pohledu energetického. (dotace 1/1)
5.Zemědělství z pohledu energetických toků. (dotace 2/2)
6.
Politiky EU a legislativa podpory OZE. (dotace 2/2)
7.Energetická náročnost výroby, dopravy a dalších činností - výpočet. (dotace 1/1)
8.
Solární energie - přímé technické využití a využití pomocí přírodních procesů. (dotace 2/2)
9.
Nízkoenergetické a pasivní domy, tepelná čerpadla. (dotace 2/2)
10.
Potenciál biomasy k energetickým účelům, možnosti a trendy. (dotace 2/2)
11.
Termochemické a biochemické transformace biomasy. (dotace 2/2)
12.
Výroba a uplatnění biopaliv jako pohonných látek pro vozidla. (dotace 2/2)
13.
Kogenerační výroba elektrické energie a tepla. (dotace 2/2)
14.Celkové ekonomické hodnocení a uplatnění obnovitelných zdrojů v ČR a v agrosektoru. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
4 h
seminář
18 h
konzultace
2 h
projektová práce
2 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžný test
24 h
příprava prezentace
14 h
zpracování seminární práce38 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou (40 % celkového hodnocení). Pro účast na ústní zkoušce je vyžadován zápočet. Zápočet je udělen po absolvování seminárního vystoupení (hodnocení 0-10 bodů), které tvoří 10 % známky, odevzdání a obhajoby případové studie (0-10 bodů - 20 % hodnocení) a úspěšném absolvování elektronického testu (min. 40% úspěšnost při odečítání bodů za nesprávné odpovědi), které tvoří 30 % výsledné známky. Všechny uvedené aktivity jsou povinné pro absolvování předmětu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CENEK, M. Obnovitelné zdroje energie. 2. vyd. Praha: FCC Public, 2001. 208 s. ISBN 80-901985-8-9.
BERANOVSKÝ, J. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC s.r.o., 2001. 208 s. ISBN 80-901985-8-9.

Doporučená:
DEMIRBAS, A. Biofuels: securing the planet’s future energy needs. London: Springer, 2009. 336 s. ISBN 978-1-84882-010-4.
MACKAY, D. Sustainable Energy - without the hot air.  [online]. 2009. URL: http://www.withouthotair.com/download.html..

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: