Sylabus předmětu IZS - Informační zdroje a software (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
IZS
Název předmětu česky: Informační zdroje a software
Název předmětu anglicky: Information sources and software
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá znalosti a dovednosti se základy práce s informačními zdroji (vědecké knihovny, informační centra, vědecké časopisy, elektronické časopisy, internet - virtuální knihovny - MEDLINE, Science Citation Index, Current Contents Connect, Web of Science, Scopus,...) a využití internetové sítě pro získání vědeckých informací. Dovednosti jak hledat informace, práce s jejich zdroji a jejich začlenění do textu. Získat znalosti a dovednosti jak citovat zdroje (seznam literatury, citování v textu a bibliografický odkaz) a seznámit se s autorským zákonem.
Získat dovednosti při úpravě textu v programu MS Word, vytvářet tabulky a používat výpočty v MS Excel a prezentace v MS PowerPoint, vytvářet vektorovou grafiku v Adobe Illustrator, rastrovou grafiku v Adobe Photoshop, animace v Adobe Flash a základy tvorby webových stránek a používání kaskádových stylů.
 
Obsah předmětu:
1.
Základy informačních technologií, principy sběru informací a postupy při zpracování (dotace 4/2)
 
a.
Informační zdroje -- knihovny, legislativa k informačním zdrojům (knihovnický zákon, autorský zákon), Elektronické informační zdroje -- CD a on-line, internet; webové prohlížeče.
b.
Genetické informační zdroje -- knihy, časopisy, internet. Web of Science, Medline, citace

2.
Tvorba webových stránek (dotace 4/2)
 
a.
Webové stránky I -- XHTML
b.
Webové stránky II -- CSS (kaskádové styly)

3.
Bitmapová a vektorová grafika pro tvorbu grafické informace, základy animace (dotace 4/4)
 
a.
Práce v programech Adobe Photoshop, Illustrator
b.Práce v programu Adobe Flash

4.
Textové editory, tabulkové kalkulátory, prezentace (dotace 10/5)
 
a.
Word
b.
Excel
c.PowerPoint

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
příprava na zkoušku
76 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - povinná účast na cvičeních, test - 60% úspěšnost
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 80-200-0755-5.
BASL, J. -- BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3. vyd. Praha: Grada, 2012. 323 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3.
KLČOVÁ, H. -- SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. Brno: Computer Press, 2011. 504 s. ISBN 978-80-251-2878-7.
GÁLA, L. -- POUR, J. -- TOMAN, P. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi, technologie informačních systémů, řízení a rozvoj podnikové informatiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 482 s. Expert. ISBN 80-247-1278-4.

Doporučená:
ET ALL, K. Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu.  [online]. 2007. URL: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus71/marvan.htm.
BARTOŠEK, M. Elektronické informační zdroje pro informatiku.  [online]. 2004. URL: http://ics.muni.cz/bulletin/articles/309.html.
ET, A. GC ÚPRAVY SW.  [online]. 2014. URL: http://www.gcupravy.cz/.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, LS 2009/2010 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: