Sylabus predmetu ZKSPR - Základy správního práva (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZKSPR
Název předmětu česky: Základy správního práva
Název předmětu anglicky:
Basics of Administrative Law
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost a schopnost samostatné práce s existujícími prameny a obecnými instituty veřejného práva a správního práva. Schopnost orientace ve stávající právní úpravě umožňující v praxi samostatně řešit základní otázky týkající se veřejného a správního práva, tj. například aplikace práva na informace, zahájení a účast ve správním řízení, použití opravných prostředků, aplikace právní úpravy odpovědnosti za přestupky atd.
 
Obsah předmětu:
1.
Stát a právo (dotace 2/2)
 
a.teorie dělby moci
b.
systém práva
c.
demokracie a právní stát
d.
základní lidská práva a svobody

2.
Subjekty práva (dotace 2/2)
 
a.
právní vztahy
b.
právní jednání
c.aplikace práva
d.
soudní řízení
e.
individuální právní akty
f.
právní odpovědnost

3.Systematika veřejné správy (dotace 2/2)
 
a.
státní správa a samospráva a vymezení vůči zákonodárství a soudnictví
b.
organizační principy veřejné správy

4.Subjekty a vykonavatelé veřejné správy (dotace 2/2)
 
a.
subjekty a vykonavatelé veřejné správy
b.
působnost a pravomoc subjektů veřejné správy

5.
Kontinentální právní systém (dotace 2/2)
 
a.
kontinentální právní systém
b.
prameny práva a jak se s nimi seznámit
c.
správní odvětví

6.Formy realizace činnosti veřejné správy (dotace 2/2)
 
a.
abstraktní a konkrétní formy realizace činnosti veřejné správy
b.správní akty (náležitosti, vlastnosti, vady)

7.
Právní záruky ve veřejné správě (dotace 2/2)
 
a.
právní záruky ve veřejné správě
b.právo na informace

8.
Správní řízení (dotace 2/2)
 
a.
základní instituty
b.účast veřejnosti

9.Správní řád (dotace 2/2)
 
a.
průběh správního řízení

10.
Správní řád (dotace 2/2)
 
a.
dokončení a shrnutí
b.právo na spravedlivý proces

11.
Právní odpovědnost (dotace 2/2)
 
a.právní odpovědnost
b.
správní právo trestní

12.
Opakování (dotace 2/2)
 
a.
právnické obraty a rčení (verba alata)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
příprava na zkoušku
56 h
příprava na průběžné hodnocení
18 h
zpracování seminární práce
18 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
ZÁPOČET:
Na konci semestru zápočtová písemka. Pro zápočet je nezbytné získat min. 60 % možných bodů.
Další podmínkou je odevzdání seminární práce nejpozději na poslední výukové hodině. Nesplnění zadaných formálních požadavků na seminární práci (v UIS) znamená -1 bod započítávaný do hodnocení ze zkoušky, výborná seminární práce znamená +1 bod započítávaný do hodnocení ze zkoušky.

ZKOUŠKA:
Závěrečná písemná zkouška z přednášek, cvičení a podkladů v UIS. Požadavek na zdárné ukončení je zisk min. 6 bodů z 10 (hodnocení: 6 = E, 7 = D, 8 = C, 9 = B, 10 = A). Nezbytnou podmínkou je správně odpovědět na první dvě otázky (!) závěrečné písemné zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PRŮCHA, P. Základy správního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4.
SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo - procesní část: multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 102 s. Edice multimediálních učebních textů ;. ISBN 978-80-210-5470-7.

Doporučená:
HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. Praha: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-624-1.
ZÁHUMENSKÁ, V. Právo a environmentální problémy. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7129-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-RV Rozvoj venkova, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: