Sylabus předmětu VLTM - Vlastnosti technických materiálů (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Slovenština          Angličtina          


Kód předmětu:
VLTM
Název předmětu česky: Vlastnosti technických materiálů
Název předmětu anglicky:
Mechanical Properties of Materials
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Josef Filípek, CSc. (cvičící, přednášející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Michal Šustr, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Pozornost bude věnována výrobě, vlastnostem a použití klasických a moderních technických materiálů a povrchových ochran. Po absolvování předmětu budou studenti schopni stanovit vliv chemického složení, struktury, technologického zpracování a vnějších podmínek na vlastnosti materiálu. Absolventi zužitkují získané znalosti při navrhování strojních prvků, zajištění provozuschopnosti strojů, stanovení příčin havarie či degradace strojního zařízení.
 
Obsah předmětu:
1.Vlastnosti materiálu a jejich zkoušení (dotace 8/8)
 
a.
mechanické a technologické vlastnosti
b.
životnost (postupné a náhlé poškození)
c.světelná a elektronová mikroskopie
d.
nedestruktivní zkoušení

2.Obecná nauka o materiálech (dotace 6/6)
 
a.
struktura atomových komplexů
b.
termodynamika materiálů
c.
rovnováha fází a fázové přeměny

3.
Řízení změn vlastností materiálu (dotace 4/4)
 
a.vliv technologie výroby, legování a tepelného zpracování na vlastnosti materiálu
b.
vliv vnějších podmínek na vlastnosti materiálu

4.
Přehled technických materiálů (dotace 8/6)
 
a.kovové materiály (vysokopevné, s tvarovou pamětí, inteligentní, odolné opotřebení, korozivzdorné, žárovzdorné, žáropevné..)
b.
technická keramika, kovokeramické materiály
c.
plasty, pryže, dřevo
d.
vrstvy a povlaky

5.
Volba materiálu pro stroje a zařízení (dotace 2/4)
 
a.
Filozofie volby materiálu
b.
České a zahraniční materiálové normy

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
64 h
příprava na průběžný test
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělen po úspěšném absolvování dvou písemných testů (alespoň 60% úspěšnost). Zkouška zahrnuje didaktický test na počítači (min. 60 % úspěšnost) a ústní část, kde si student vylosuje dvě až tři otázky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FILÍPEK, J. Nauka o materiálu: (příklady). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. 102 s. ISBN 80-7157-351-5.
FILÍPEK, J. -- ČERNÝ, M. Animovaný diagram železo - uhlík. Brno: CERM, 2006. 45 s. ISBN 80-7204-433-8.
Kol. Nauka o materiálu. Brno: CERM, 2001. 505 s. ISBN 80-7204-193-2.
PTÁČEK, L. a kol. Nauka o materiálu II. 2. vyd. Brno: CERM, 392 s. ISBN 80-7204-248-3.
Engineering materials: an introduction to microstructures, processing, and design. 2. vyd. Oxford: Butterworth Heinemann, 2001. 381 s. ISBN 0-7506-4019-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: