Sylabus předmětu TSND - Technologie silniční nákladní dopravy (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TSND
Název předmětu česky:
Technologie silniční nákladní dopravy
Název předmětu anglicky:
Technology of Road Transportation
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Motorová vozidla I nebo Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytne studentům informace o jednotlivých technologiích silniční nákladní dopravy, nakládací, vykládací, manipulační a skladovací technice a technologiích.
Seznámí studenty s organizací vnitrostátní a mezinárodní kamionové dopravy a s organizací a provozem kombinované nákladní dopravy.
 
Obsah předmětu:
1.
Teoretické základy technologie dopravy. Základní pojmy. (dotace 1/1)
2.
Přepravní systémy v ČR. Volba použitého způsobu a druhu dopravy. (dotace 1/1)
3.
Technická základna silniční nákladní dopravy. Technologicko-provozní požadavky na dopravní prostředky. (dotace 2/2)
4.Dopravní činnosti silniční nákladní dopravy. (dotace 1/1)
5.Kritéria silniční nákladní dopravy. (dotace 1/1)
6.
Kapacita dopravy a dopravních prostředků v automobilové dopravě. (dotace 2/2)
7.
Základní metody řešení dopravních problémů v silniční nákladní dopravě a jejich optimalizace. (dotace 4/4)
8.
Aktivní a pasivní logistické prvky. Prostředky a zařízení pro označování, sledování a identifikaci pasivních a aktivních prvků. Předpoklady kombinované dopravy. (dotace 2/2)
9.
Mezinárodní silniční nákladní doprava. (dotace 1/1)
10.
Evropská dohoda o práci osádek vozidel AETR. (dotace 2/2)
11.Upevňování nákladů. (dotace 1/1)
12.
Návaznost silniční nákladní dopravy na ostatní druhy dopravy. Kombinovaná doprava. (dotace 2/2)
13.
Doprava v zemědělství. (dotace 2/2)
14.
Doprava a životní prostředí. Ekologické aspekty jednotlivých druhů nákladní dopravy. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
24 h
konzultace
8 h
příprava na zkoušku40 h
zpracování protokolů
14 h
zpracování projektů
30 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru.Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 minut. Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PAVLÍČEK, F. -- KLEPRLÍK, J. Technologie a řízení dopravy III - silniční doprava. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. 127 s. ISBN 80-7194-112-3.
ZÍSKAL, J. Metody optimálního rozhodování. 3. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 1997. 265 s. ISBN 80-213-0341-7.
SVOBODA, V. a kol. Teorie dopravy. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 140 s. ISBN 80-01-02774-0.
RADA, J. Podnikání v silniční dopravě : příručka pro autodopravce. 1. vyd. Praha: Eurounion, 1998. 489 s. ISBN 80-85858-64-9.

Doporučená:
TUZAR, A. -- MAXA, P. -- SVOBODA, V. Teorie dopravy. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1997. 278 s. ISBN 80-01-01637-4.
HOBZA, M. Technologie dopravy. Praha: Skriptum ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01957-8.
Technologie a řízení dopravy IV.: Silniční doprava. 1. vyd. Pradubice: Universita Pardubice, 1999. 142 s. ISBN 80-7194-182-4.
ZÍSKAL, J. -- KOSKOVÁ, I. Cvičení z metod operační analýzy. 3. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 1995. 245 s. ISBN 80-213-0244-5.
ET-ALL, K. Předpis č. 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě.  [online]. 1994. URL: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: