Sylabus predmetu PSRV2 - Produkční systémy v RV II (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PSRV2
Název předmětu česky:
Produkční systémy v RV II
Název předmětu anglicky:
Production Systems in Plant Production
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Garantující ústav: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Martin Houšť, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Jan Křen, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Blanka Procházková, CSc. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat dovednosti k syntéze poznatků z předmětů spojených s rostlinnou produkcí. Kompetence pro praktické aplikace systémového pojetí a využívání metod komplexního hodnocení produkčního systému na úrovni zemědělského podniku. Získat znalosti o rozdílech jednotlivých způsobů hospodaření na úseku rostlinné produkce (konvenční, integrovaný, low input, ekologický, precizní), jejich kladech a záporech z hlediska zajišťování trvalé udržitelnosti hospodaření a multifunkčnosti zemědělství. Specifika agrosystémů a způsobu hospodaření na půdě v zemědělsky významných regionech ve světě. Požadavky na rostlinnou produkci v ČR z hlediska konkurenceschopnosti na světových trzích.
 
Obsah předmětu:
1.
Systémový přístup v rostlinné produkci. Setrvalost zemědělských systémů a její dimenze (ekonomická, biologicko-fyzikální, sociálně-kulturní), možnosti hodnocení, indikátory setrvalosti. Kladné a záporné externality zemědělské činnosti. Nejvýznamnější externality spojené s rostlinnou produkcí. Ekologické limity. Problémy hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství. (dotace 4/2)
2.
Historie a charakteristika základních způsobů hospodaření na půdě. Vývoj struktury pěstovaných plodin, agronomické a ekonomické dopady. Multifunkční zemědělství. (dotace 2/2)
3.
Rajonizace rostlinné produkce v ČR a ve světě. Agronomický a ekonomický význam střídání plodin - situace v ČR a ve světě. (dotace 2/2)
4.Projektování trvale udržitelných systémů rostlinné produkce na úrovni zemědělského podniku, vazby na dotační politiku. Využití indikátorů setrvalosti hospodaření na půdě. (dotace 6/10)
5.
Klady a zápory požívání moderních technologií v rostlinné produkci. Agronomická a ekonomická optimalizace pěstebních technologií polních plodin při různých způsobech hospodaření - projevy ve výnosech a v kvalitě produktů. (dotace 2/2)
6.
Odrůdy polních plodin, odrůdová skladba, pravidla využívání odrůd polních plodin, agronomické a ekonomické přínosy. (dotace 2/2)
7.
Ukázky práce se specializovaným software, jeho využití pro řešení konkrétních problémů v zemědělské praxi a ke zpracování komplexního projektu rostlinné produkce v zemědělském podniku. (dotace 2/2)
8.
Specifika agrosystémů a způsobu hospodaření na půdě v zemědělsky významných regionech ve světě z hlediska půdně-klimatických podmínek, agrární struktury, úrovně rajonizace zemědělské produkce, úrovně infrastruktury, možností využívání moderních technologií, využívání geneticky modifikovaných odrůd,úrovně dotací, kontroly dopadu hospodaření na životní prostředí. (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
seminář
6 h
odborná exkurze
8 h
konzultace
2 h
projektová práce
16 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku42 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h
příprava prezentace
4 h
zpracování projektů24 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičení a kvalitní zpracování projektu systému rostlinné produkce zemědělského podniku. Ústní zkouška trvá cca 30 minut a její součástí je obhajoba projektu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘEN, J. -- MARADA, P. -- VALTÝNIOVÁ, S. -- LIPAVSKÝ, J. -- MÍŠA, P. -- SMUTNÝ, V. Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce pro podmínky ČR. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 48 s. ISBN 978-80-7375-588-1.
KŘEN, J. -- VALTÝNIOVÁ, S. -- MARADA, P. -- MÍŠA, P. -- LIPAVSKÝ, J. -- LUKAS, V. Metodika získávání dat pro komplexní analýzy systémů rostlinné produkce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 50 s. ISBN 978-80-7375-594-2.
NEUBERG, J. Výživa a hnojení plodin: (metodika). Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1995. 64 s.
KŘEN, J. Optimalizace agrosystémů na orné půdě s ohledem na dlouhodobou udržitelnost. In: Agroekologie : východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření . Olomouc: Bioinstitut, 2010. s. 291--318. ISBN 978-80-87371-10-7.
SOUČEK, A. AGROKROM - expertní a informační systém pro RV. Koměříž: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., 2002.
PETR, J. -- LEIBNER, F. Nauka o hospodaření zemědělského podniku. Praha: ČIAE, 1991.
NEUBERG, J. Komplexní metodika výživy rostlin.
PROCHÁZKOVÁ, B. a kol. Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy a krajiny: uplatněná certifikovaná metodika. V Brně: Mendelova univerzita, 2011. 39 s. ISBN 978-80-7375-524-9.

Doporučená:
PROCHÁZKOVÁ, B. a kol. Význam a možnosti optimalizace struktury a střídání plodin v systémech hospodaření na půdě: uplatněná certifikovaná metodika. V Brně: Mendelova univerzita, 2011. 46 s. ISBN 978-80-7375-525-6.
VERSCHUUR , G. -- GOODLAS , G. -- HALBERG , N. Farm level environmental indicators; are they useful? An overview of green accounting systems for European farms. Agriculture, Ecosystems and Environment. -: -, 2005. 18 s.
ARTORŮ, K. Situační a výhledové zprávy komodit rostlinné produkce. Praha: MZe ČR, 2007.
VAN DER WERF H M, G. -- PAYRAUDEAU , S. Environmental impact assessment for a farming region: a review of methods. Agriculture, Ecosystems and Environment, 107: 1–19. -: -, 2005. 19 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: