Sylabus předmětu CHZ-AE - Chov hospodářských zvířat 1 (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CHZ-AE
Název předmětu česky:
Chov hospodářských zvířat 1
Název předmětu anglicky:
Farm Animal Husbandry 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: Ing. Daniel Falta, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (přednášející)
Ing. Leona Konečná, Ph.D. (cvičící)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (cvičící, přednášející)
Ing. Dana Kuřitková (cvičící)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (cvičící)
Ing. Vojtěch Pešan (cvičící)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Katarína Soušková (cvičící)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je předat studentům základní znalosti o používané zootechnické terminologii a welfare v chovu zvířat. Absolventi předmětu dovedou charakterizovat a rozlišit jednotlivá plemena hospodářských zvířat, získají znalosti o technice a technologií chovu a vyhodnocení užitkových vlastností hospodářských zvířat.
 
Obsah předmětu:
1.Základní terminologie, obecná zootechnika (dotace 2/2)
2.
Plodnost zvířat, základy reprodukce hospodářských zvířat (dotace 2/2)
3.Chov jednotlivých druhů zvířat (skot, prasata, ovce a kozy, koně a drůbež) (dotace 24/24)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
odborná exkurze
10 h
konzultace
12 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžný test
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení, úspěšné splnění testu v průběhu semestru (min. 60% správných odpovědí).
Předmět je zakončen písemnou (30% z celkové úspěšnosti) a ústní zkouškou (30% z celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MÁCHAL, L. -- FILIPČÍK, R. -- HOŠEK, M. -- CHLÁDEK, G. -- KUČERA, J. -- FALTA, D. -- ČECHOVÁ, M. -- HADAŠ, Z. -- SLÁDEK, L. -- KUCHTÍK, J. -- JISKROVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Chov zvířat I - chov hospodářských zvířat. Brno: MENDELU v Brně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7375-553-9.
ŽIŽLAVSKÝ, J. a kol. Chov hospodářských zvířat. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. 209 s. ISBN 80-7157-615-8.
KUCHTÍK, J. -- HOŠEK, M. -- AXMANN, R. -- MILERSKI, M. Chov ovcí. MZLU v Brně: MZLU v Brně, 2007. ISBN 978-80-7375-094-7.
BOUŠKA, J. a kol. Chov dojeného skotu. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 186 s. ISBN 80-86726-16-9.
TESLÍK, V. Masný skot. Praha: Agrospoj, 2000. 197 s.
ČECHOVÁ, M. Chov prasat. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 120 s. ISBN 80-7157-720-0.
KINGDOM, B /. Animal Breeding : Use of New Technologies. Sydney: University of Sydney, 1999. 308 s. ISBN 0-646-38713-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: