Sylabus předmětu ETK - Etologie koní (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ETK
Název předmětu česky:
Etologie koní
Název předmětu anglicky:
Horse Ethology
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Etologie koní se zabývá životními aktivitami jednotlivých věkových kategorií koní, analyzuje jejich chování v období ontogeneze a v různých podmínkách chovu a z pohledu i jejich vzájemného vztahu s člověkem. Hlavním cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů z oblasti chování koní a naučit studenty aplikovat tyto poznatky, stejně jako biologické zákonitosti a interakce mezi koněm a člověkěm, při využívání koní pro pracovní a sportovní účely. Naplnění dílčích cílů studia předmětu povede k tomu, že práce s koněm bude efektivní a bezpečná.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu etologie koní (dotace 2/0)
 
a.
Definice vědního oboru etologie a její role v chovu koní
b.
Filosofie chovu koní z hlediska etologických studií a etického pohledu

2.
Formy chování koní (dotace 3/4)
 
a.Formy životních projevů a aktivit koní
b.
Vrozené chování
c.
Potravní chování, komfortní chování, pohyb, odpočinek

3.
Záladní formy chování koní (dotace 3/4)
 
a.
Sexuální chování koní
b.
Sociální chování, agrese, teritoriální projevy
c.
Mateřské chování a vztah matky a mláděte
d.
Hry a herní chování koní, zvědavost

4.
Zdroje životních projevů koní (dotace 3/0)
 
a.
Nervově senzorické zdroje
b.Vrozené chování a instinkt
c.
Imprinting, paměť a formy učení

5.Smyslové vlastnosti koní (dotace 3/2)
 
a.
Smyslové vnímání koní
b.Biorytmy
c.
Orientace zvířat
d.
Komunikace

6.
Motivace a řízené chování (dotace 2/0)
 
a.
Domestikace koní a vývoj jejich chování
b.
Šlechtění koní na životní aktivity

7.
Adaptace koní a stres (dotace 5/2)
 
a.Definice adaptace, adaptabilita zvířat
b.
Stresové chování
c.Atypické formy chování
d.
Welfare koní a jeho zajištění

8.Atypické formy chování (dotace 3/0)
 
a.Definice odchylek v životních projevech koní
b.
Chování koní v limitních podmínkách chovu
c.Vliv technologie na výskyt abnormálního chování
d.
Charakteristiky jednotlivých forem atypického chování

9.
Zhodnocení poznatků z etologie koní a jejich aplikace poznatků do praxe (Welfare) (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
12 h
práce v terénu
18 h
odborná exkurze
8 h
konzultace
10 h
příprava na zkoušku
40 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení, úspěšné obhájení seminární práce(min. 70% bodů).
Předmět je zakončen ústní zkouškou (60% z celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VESELOVSKÝ, Z. Etologie - Biologie chování zvířat. Academia , 2005. 407 s. ISBN 80-200-1331-8.
DURUTTYA, M. Etológia koní. Košice: vl.n., 1993. 299 s. ISBN 80-901404-1-6.
Velká etologie koní. 2. vyd. Košice: HIPO-DUR, 2005. 583 s. ISBN 80-239-5088-6.
Equine behaviour: principles & practice. 1. vyd. Oxford: Blackwell Science, 1999. 232 s. ISBN 0-632-04878-6.
Etologie hospodářských zvířat. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 185 s. ISBN 80-7157-463-5.

Doporučená:
Animal behaviour: psychobiology, ethology and evolution. 3. vyd. Harlow: Prentice Hall, 1999. 580 s. ISBN 0-582-32732-6.
Etologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 323 s. ISBN 80-7066-878-4.
DOMJAN, M. -- GRAU, J W. The principles of learning and behavior. 5. vyd. Belmont, California: Wadsworth/Thomson Learning, 2003. 447 s. ISBN 0-534-56156-X.
WEBSTER, J. Welfare: životní pohoda zvířat aneb Střízlivé kázání o ráji. Praha: Nadace na ochranu zvířat, 1999. 264 s. ISBN 80-238-4086-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: