Sylabus předmětu ENPOL - Environmentální politika (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ENPOL
Název předmětu česky:
Environmentální politika
Název předmětu anglicky:
Environmental Policy
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Tento předmět navazuje na předmět Ekonomika životního prostředí a přírodních zdrojů vyučovaný na bakalářském stupni studia, ve kterém se studenti seznámili se základními ekonomickými principy udržitelného využívání přírodních zdrojů. Je zaměřen na ekonomickou analýzu politických otázek a spojených s uplatňováním koncepce trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí a bude vyučován interdisciplinárním způsobem zohledňujícím institucionální, ekonomické a právní otázky spojené s alokací přírodních zdrojů. Důraz je kladen zejména na rozvinutí schopností implementace politických opatření na podnikové úrovni a integrace zájmů ochrany životního prostředí do podnikových politik a strategií.
Úvod předmětu je zaměřen na koncepční přehled klíčových otázek ochrany životního prostředí a vývoje environmentální politiky EU. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem a politickým nástrojům zaměřeným na ovlivnění alokace přírodních zdrojů a kvality životního prostředí v tržní ekonomice. Konkrétně budou řešeny politické otázky ochrany vodních zdrojů, znečištění ovzduší, nakládání s odpady, energetika a změna klimatu, jejichž politické řešení bude diskutováno.
Cílem aplikační části je zkoumání dopadů environmentálních faktorů na organizační strukturu a hospodářskou činnost podniku z hlediska jeho řízení. Pozornost bude zaměřena zejména to, jakým způsobem může ochrana životního prostředí prostřednictvím vytváření příležitostí a hrozeb ovlivňovat strategické řízení podniků jejich hospodářskou situaci. Diskuse bude zaměřena na vliv vývoje právního rámce a regulační politiky, technologického pokroku v environmentálním managementu a posouzení formování "nové firemní kultury", která integruje ochranu životního prostředí do organizační struktury a cílů řízení podniku. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jakým způsobem může vnímání problémů životního prostředí ovlivnit obchodní strategii podniku.
Studenti získají schopnost
• analyzovat a hodnotit politická rozhodnutí z pohledu podnikového managementu
• rozpoznat a uznat role technických, sociálních a politických informací při řízení
• identifikovat zdroje potenciálních konfliktů v oblasti životního prostředí a hledat porozumění zúčastněných stran
• pochopit význam jednání a komunikačních strategií pro zvýšení implementovatelnosti opatření ochrany životního prostředí
• analyzovat a hodnotit strategie implementace politických opatření na podnikové úrovni
 
Obsah předmětu:
1.
Strategie udržitelného rozvoje a role vlády při alokaci přírodních zdrojů v tržních ekonomikách (dotace 4/4)
2.
Vývoj environmentální politiky EU v mezinárodní m kontextu (dotace 2/0)
3.
Současná politika ochrany životního prostředí: instituce, cíle, principy, strategie (dotace 4/2)
4.Politické nástroje ochrany životního prostředí (ochrany vodních zdrojů, znečištění ovzduší, nakládání s odpady, energetika a změna klimatu) (dotace 2/4)
5.
Analýza podnikatelského prostředí a hodnocení vlivu environmentálních faktorů na organizační strukturu a hospodářskou činnost podniku (dotace 4/4)
6.
Environmentální management podniku a hodnocení dopadů politických opatření na hospodaření firmy (dotace 6/6)
7.
Komunikační strategie a environmentální marketing (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
konzultace
15 h
veřejná prezentace (ústní)10 h
příprava na zkoušku
25 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test
15 h
příprava prezentace
17 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška, podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na cvičení, vypracování seminárních prací a případových studií, úspěšné zvládnutí průběžného a zápočtového testu.
V průběhu studia budou absolvovány dva 100 minutové testy, které se 40% podílí na celkovém hodnocení práce v seminářích -- max 10 bodů průběžný a 30 bodů zápočtový test. Ze zápočtového testu je nezbytné získat minimálně polovinu z celkového počtu bodů (tj. 15/30 pro udělení zápočtu). Testy budou písemné v 5. a 10. týdnu semestru. Účast na zápočtovém testu v uvedeném týdnu je povinná. Bodové hodnocení lze dále získat z těchto aktivit: 10 bodů z veřejné prezentace řešení případové studie, 20 bodů z týmové práce na řešení případové studie, 20 bodů z aktivní účasti na přednáškách a seminářích a 10 bodů ze samostatné seminární práce (celkem 100 bodů za práci v seminářích) - pro získání zápočtu vyžadováno minimálně 50 bodů z celkového hodnocení práce v seminářích. Předmět je ukončen ústní zkouškou, při jejímž hodnocení se přihlíží k celkovému hodnocení průběžné práce v seminářích. Zápočet je povinný pro možnost vykonání zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Economic Analysis of Environmental Policy and Regulation. 1. vyd. New York: John Wiley & Sons, 1994. 251 s. ISBN 0-471-00084-1.
Environmental Policy in the European Union: actors, institutions, and processes. 2. vyd. London: Earthscan, 366 s. ISBN 1-84407-157-X.
HYRŠLOVÁ, J. Účetnictví udržitelného rozvoje podniku. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2009. 179 s. ISBN 978-80-86730-47-9.

Doporučená:
MARKANDYA, A. a kol. Environmental economics for sustainable growth: a handbook for practitioners. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. 567 s. ISBN 1-84064-812-0.
RUSSO, M V. Environmental management: readings and cases. 2. vyd. Los Angeles: SAGE, 663 s. ISBN 978-1-4129-5849-3.
HYRŠLOVÁ, J. Využití environmentálního manažerského účetnictví na podporu rozhodovacích procesů v podniku.  [online]. 2005. URL: http://www.env.cz/osv/edice.nsf/32F86DDACD32D0B0C125708B001BA67A/$file/planeta7_web.pdf.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: