Sylabus predmetu OPRK - Obecná produkce rostlinná K (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OPRK
Název předmětu česky:
Obecná produkce rostlinná K
Název předmětu anglicky: General Plant Production K
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Umožnit posluchačům získat hlubší obecné znalosti rostlinné produkce, jejího praktického provádění a odborného řízení v zemědělských podnicích. Naučit agronomickým zásadám setrvalého hospodaření na půdě a vytvořit znalostní předpoklady pro navazující specializované předměty.
 
Obsah předmětu:
1.
Vegetační a produkční faktory a jejich využívání při pěstování rostlin. Stanoviště a jeho charakteristiky,půdní úrodnost. Zemědělský systém v krajinném prostoru, bioenergetický potenciál půdy. Rozdělení produkčního území do výrobních oblastí a rajonizace rostlinné produkce.Historie vývoje zemědělských systémů.Problematika trvalé udržitelnosti při různých způsobech hospodaření na půdě (konvenční, integrovaný, low input, ekologický, precizní zemědělství). Současné problémy rostlinné produkce v ČR, porovnání s agrárně vyspělými západními zeměmi (EU, USA). (dotace 2/1)
2.
Možnosti regulace vzdušných, tepelných i vlhkostních poměrů v rizosféře zpracováním půdy, význam zpracování půdy. Základní zpracování půdy. Půdní dospělost. Zapravování organické hmoty do půdy, včetně slámy a zeleného hnojení. Zhutnění půdy. Předseťová příprava půdy, seťové lůžko. Rotační a vibrační zpracování půdy. Možnosti minimalizačních a půdoochranných technologií. Zpracování půdy k jednotlivým plodinám. (dotace 2/3)
3.
Střídání plodin a osevní postupy. Podmínky pro dodržování zásad střídání plodin a realizaci osevních postupů v tržním hospodářství. Meziplodiny jejich význam a možnosti využití. Sestavování a hodnocení osevních postupů. Specializované a speciální osevní postupy. Problémy monokultur. Zastupitelnost a prostorová izolace plodin. Zásady a základní informace potřebné při projektování osevních postupů v zemědělském podniku. (dotace 2/2)
4.
Plevele a zaplevelující rostliny v agrofytocenózách. Změny druhového spektra plevelů v závislosti na agroekologických podmínkách a na pěstovaných plodinách. Stanovení potenciálního a aktuálního zaplevelení. Soustava opatření k regulaci výskytu plevelů, opatření přímá, preventivní a nepřímá. Možnosti biologického boje proti plevelům. Charakteristika a možnosti aplikace herbicidů k polním plodinám. (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška8 h
cvičení7 h
příprava na zkoušku125 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou udělení zápočtu je účast a aktivita studenta na cvičeních, znalost semen polních plodin, semen a klíčních rostlin plevelů, kvalita zpracování projektu osevního postupu.Ústní zkouška trvá přibližně 30 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOSTELANSKÝ, F. Obecná produkce rostlinná. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 212 s. ISBN 80-7157-765-0.
HŮLA, J. -- PROCHÁZKOVÁ, B. a kol. Minimalizace zpracování půdy. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-28-1.
DVOŘÁK, J. Praktikum z herbologie. 1. vyd. 87 s. ISBN 80-7157-344-2.
HŮLA, J. -- MAYER, V. Technologické systémy a stroje pro zpracování půdy. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. 35 s. Mechanizace. ISBN 80-7105-187-X.
Environmentally-Sound adaptable tillage. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008. 354 s. ISBN 978-963-05-8631-3.
WIERSEMA, J H. -- LEÓN, B. World Economic Plants : A Standard Reference. Boca Raton: CRC Press, 1999. 35 s. ISBN 0-8493-2119-0.
JONES, J B. Agronomic handbook: management of crops, soils, and their fertility. Boca Raton: CRC Press, 2003. 450 s. ISBN 0-8493-0897-6.
Principles of crop production: theory, techniques, and technology. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 740 s. ISBN 0-13-114556-8.
WILSON, G A. Multifunctional agriculture: a transition theory perspective. Wallingford: CABI , 2007. 374 s. ISBN 978-1-84593-256-5.

Doporučená:
MIKULKA, J. a kol. Plevelné rostliny polí, luk a zahrad. 1. vyd. Praha: Farmář, 1999. 160 s. ISBN 80-902413-2-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: