Sylabus předmětu MET - Mechanika těles (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MET
Název předmětu česky:
Mechanika těles
Název předmětu anglicky:
Mechanics of Solids
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat poznatky o základech mechaniky tuhého tělesa potřebné pro pochopení činnosti strojů a jejich částí.Příkladem je např. schopnost rozboru sil působících při interakci traktor - návěsná zařízení ap. Jde o základy statiky, kinematiky a dynamiky, kdy velká pozornost je věnována mechanickému kmitání a jeho analýze.
Student je seznámen s pokročilými znalostmi v oboru studia zahrnující porozumění teorie a postupů jejího řešení. Je schopen pokročilých dovedností prokazující zvládnutí problematiky vyplývající z potřeb oboru. Je chopen samostatného rozhodování při řešení odborné činnosti.
 
Obsah předmětu:
1.
Rozdělení mechaniky. Souřadnicové soustavy.Základy statiky. Podmínky rovnováhy. (dotace 2/2)
 
a.
Transformace souřadnic
b.
Maticová reprezentace základních veličin

2.
Silové účinky. Skládání a rozklad sil. Stanovení výslednice sil a výsledného momentu sil. Síly pasivního odporu. (dotace 2/2)
 
a.
Suché tření
b.
Odpor prostředí
c.odpor valivému pohybu

3.Prutové soustavy. Matematické metody řešení. Řetězovka - základní pojmy a vztahy. (dotace 2/2)
 
a.
použití Matlabu pro řešení
b.
základní úlohy o řetězovce

4.Základy kinematiky hmotného bodu. Rychlost a zrychlení. Pohyby přímočaré a kruhové. (dotace 2/2)
 
a.
rovnoměrný přímočarý pohyb
b.pohyb přímočarý rovnoměrně zrychlený
c.
vektorová reprezentace kruhového pohybu

5.
Kinematika současných pohybů.Rovinný pohyb tělesa - základní rozklad rovinného pohybu. (dotace 2/2)
 
a.Corriolisovo zrychlení
b.
analytický popis pohybu
c.
vektorová reprezentace pohybu

6.
Příklady rovinných křivek (cykloidy, epicykloidy, hypocykloidy aj.). (dotace 2/2)
 
a.křivost rovinných křivek
b.
střed oskulační kružnice

7.
Sférický pohyb. Obecný prostorový pohyb těles. Šroubový pohyb. (dotace 2/2)
8.
Soustava hmotných bodů. Prvá a druhá věta impulzová. Ráz těles. (dotace 2/2)
 
a.hmotný střed
b.
izolované soustavy

9.
Tuhé těleso. Těžiště. Momenty setrvačnosti. Deviační momenty. (dotace 2/2)
 
a.
stabilita těles
b.
Výpočtové metody stanovení momentů setrvačnosti

10.
Transformace momentů setrvačnosti k různým souřadnicovým osám. (dotace 2/2)
 
a.
Steinerova věta
b.
Elipsoid setrvačnosti

11.
Pohybové rovnice tuhého tělesa - aplikace na rovinný pohyb a na pohyb sférický. (dotace 2/2)
 
a.
Kinetická energie tělesa
b.
Namáhání ložisek

12.Pohyb kmitavý - základní pojmy. Vólné, netlumené mechanické kmitání. (dotace 2/2)
 
a.příklady harmonického pohybu

13.
Tlumené mechanické kmitání. Anharmonický pohyb. (dotace 2/2)
 
a.
různé typy tlumení
b.
nelineární kmitání

14.Vynucené mechanické kmitání. Resonance. Kinematické buzení. Přenos síly do základů. (dotace 2/2)
 
a.Fourierova reprezentace budící síly
b.
Resonance a její užití
c.Namáhání lidského organismu při kmitání vozidel

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
konzultace12 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test
12 h
zpracování protokolů
28 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet ve formě testu 20 otázek/pro zápočet nutno získat 13 bodů a vypracovat tři zápočtové příklady v rámci numerických protokolů, písemná zkouška - tři příklady (statika, kinematika, dynamika) + ústní zkouška (30%-ní část zkoušky)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BUCHAR, J. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. Mechanika těles. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1996. 161 s. ISBN 80-7157-213-6.
VÁVRA, P. -- KŘÍŽ, R. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, 1995. 528 s. ISBN 80-85827-58-1.
KŘÍŽ, R. -- VÁVRA, P. Strojírenská příručka - 3.sv.: Mechanika tuhých těles, Pružnost a pevnost, Materiál a jeho zkoušení. 1. vyd. Praha: Scientia, 1993. 254 s. ISBN 80-85827-23-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: