Sylabus předmětu STRT2 - Strojírenská technologie II (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
STRT2
Název předmětu česky: Strojírenská technologie II
Název předmětu anglicky: Machine Industry Technology II
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jaroslav Lozrt (cvičící)
Ing. Radim Šmak (cvičící)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Strojírenská technologie I
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá znalosti o technologických procesech výroby strojních součástí obráběním,o zákonitostech znehodnocení strojních součástí korozí a možnostech ochrany proti korozi a znalosti a dovednosti z oblasti technické kontroly.
 
Obsah předmětu:
1.
Základy technické dokumentace strojní součásti (dotace 2/2)
2.
Orientace v technickém výkresu (dotace 2/2)
 
a.
Odchylky tvaru a polohy funkčních ploch
b.
Lícování strojních součástí

3.
Metrologie ve strojírenské výrobě (dotace 2/2)
 
a.
Základní chyby při měření strojní součásti

4.
Základní terminologie strojního obrábění (dotace 2/2)
5.Geometrie řezného nástroje (dotace 2/2)
 
a.Základní rovina
b.
Měřící rovina
c.
Rovina ortogonální

6.
Fyzikální zákonitosti při obrábění (dotace 2/2)
 
a.
Řezné síly, teploty
b.
Řezné kapaliny

7.Trvanlivost řezného nástroje během procesu obrábění (dotace 2/2)
 
a.
Obrobitelnost materiálu

8.
Soustružení rotačních ploch (dotace 2/2)
 
a.
Podélné soustružení, příčné soustružení

9.Frézování rotačních a rovinných ploch (dotace 2/2)
 
a.Řezné podmínky
b.
Použité nástroje

10.Vrtání kruhových otvorů (dotace 2/2)
 
a.
Vyhrubování – Vystružování

11.
Broušení rovinných a rotačních ploch (dotace 2/2)
 
a.
Použitý nástroj, brusivo, drsnost povchu

12.
Dokončovací operace ve strojírenské výrobě (dotace 2/2)
 
a.
Honování, superfinišování, lapování

13.Korozní napadení strojních součástí (dotace 2/2)
 
a.
Podstata koroze
b.
Chemická, elektrochemická a biologická koroze

14.
Ochrana proti korozi (dotace 2/2)
 
a.
Předúprava materiálu
b.
Technologie ochrany proti korozi kovovými povlaky, nátěrovými hmotami

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
konzultace
8 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test4 h
zpracování protokolů
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet, zkouška písemná a ústní
Podmínky ukončení předmětu.
Účast na cvičeních je povinná. Student musí absolvovat osm praktických měření během semestru. Z každého měření bude studentem zpracován protokol, který student během semestru obhájí. Během semestru budou psány dva zápočtové testy. Student může získat maximálně 10 bodů z každého testu. Minimální počet bodů pro udělení zápočtu je 15. Testy budou psány v 7. a 11. týdnu semestru.
Požadavky ke zkoušce.
Předpokladem k přihlášení ke zkoušce je přidělený zápočet z tohoto předmětu.
Zkouška je složena z písemné a ústní části, které se konají ve stejný den.
Písemná část se skládá z testu s 5 otevřenými otázkami, na každou otázku musí student odpovědět minimálně z 60 %. Složí-li student úspěšně písemnou část, pak je připuštěn k ústní.
Ústní část zkoušky se skládá ze dvou doplňujících otázek, student musí prokázat znalost min. 80 % informací, které byly odpřednášeny na přednáškách a cvičeních.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠČERBEJOVÁ, M. Strojírenská technologie. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1993. 132 s. ISBN 80-7157-083-4.
Korozivzdorné oceli a slitiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 437 s. ISBN 80-200-0671-0.
HLUCHÝ, M. -- HANĚK, V. Strojírenská technologie 2. Praha: Scientia,spol.s r.o., 2001. 176 s. ISBN 80-7183-245-6.

Doporučená:
ŘASA, J. -- ŠVERCL, J. Strojnické tabulky: pro školu a praxi. 1. vyd. Praha: Scientia, 2007. 586 s. ISBN 978-80-86960-20-3.
ŘASA, J. -- GABRIEL, V. Strojírenská technologie 3, 1. díl. Praha: Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3.
POKORNÝ, P. -- ŘASA, J. -- GABRIEL, V. Strojírenská technologie 3, 2. díl. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-227-8.
Corrosion: understanding the basics. Materials Park, Ohio: ASM International, 2000. 563 s. ISBN 0-87170-641-5.
ČERNÝ, M. Korozní vlastnostikovových konstrukčních materiálů. Praha: SNTL, 1984. 264 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: