Sylabus předmětu ETHZ - Etologie hospodářských zvířat (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ETHZ
Název předmětu česky: Etologie hospodářských zvířat
Název předmětu anglicky:
Ethology of Farm Animals
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (přednášející)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získat obecné a specifické znalosti z vědního oboru etologie hospodářsky významných zvířat. Po absolvování předmětu se studenti budou orientovat v oblasti jednotlivých složek chování zvířat a welfare. Přednášený předmět zahrnuje jak dílčí oblasti obecné etologie, tak i nejvýznamnější prvky etologie speciální. Součástí osnov je i studium možností ovlivnění chování zvířat v rámci plemenářské práce, při využití zejména technologické selekce. Objasněním životních potřeb a požadavků zvířat při dosažení jejich životní pohody při současném zohlednění etických hledisek chovu mohou absolventi předmětu využívat získané znalosti ke správném rozhodování a usměrňování chovu jednotlivých hospodářských zvířat.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam a vývoj etologie jako samostatného vědního oboru (dotace 1/1)
 
a.Historie vzniku etologie.
b.
Vývoj etologie a návaznost na další vědní obory.
c.
Vztahy etologie a etiky chovu zvířat.
d.
Principy studia etologie.
e.
Etologické studie a využití v aplikované etologii.

2.
Zdroje životních projevů, základní formy chování zvířat (dotace 2/2)
 
a.
Nervově senzorické zdroje.
b.
Chemické vlivy.
c.
Vrozené chování a instinkt, naučené chování, formy učení.
d.
Rozdělení životních aktivit, biorytmus.
e.
Odpočinek a spánek.
f.
Potravní chování.
g.
Komfortní chování.
h.
Sociální chování, hry a sociální vztahy zvířat, teritoriální chování.
i.Sexuální chování, agresivita.
j.Mateřské chování.
k.Speciální formy chování.

3.
Metody etologických sledování a zpracovávání dat (dotace 0/4)
 
a.
Metody pozorování a záznamy o chování zvířat.
b.Pomůcky používané v etologických studiích.
c.
Zpracování a hodnocení dat z etologických sledování.

4.
Ontogeneze chování zvířat (dotace 2/0)
 
a.Chování narozených zvířat.
b.Vývoj a změny vztahu matka - mládě.
c.
Vývoj sociálního a sexuálního chování v průběhu ontogeneze.
d.
Působnost vlivů na změny mateřského chování.
e.
Fitnes v sexuálním chování v průběhu kontogeneze

5.Stres, netypické formy chování (dotace 1/1)
 
a.
Adaptabilita a adaptace, adaptační mechanismy
b.Fáze stresu.
c.Působnost a rozdělení stresorů, prevence stresů.
d.
Odchylky v životních projevech
e.
Abnomální chování a vlivy působícící na výskyt.

6.
Genetika aspekty etologie (dotace 1/0)
 
a.
Dědivost forem chování.
b.
Využití genetiky chování v oblasti šlechtění hospodářských zvířat
c.
Změny chování selekcí zvířat.

7.
Vlastní sledování a vypracování hodnocení chování zvířat (dotace 0/4)
 
a.
Vlastní sledování chování zvířat na školním podniku
b.
Hodnocení získaných dat z etologické studie
c.Zpracování protokolu

8.Speciální etologie přežvýkavců (dotace 2/0)
 
a.
Etologie v chovu skotu.
b.
Etologie v chovu ovcí a koz.
c.Etologie v chovu farmových zvířat.

9.
Speciální etologie v chovech monogastrických zvířat (dotace 1/0)
 
a.
Etologie v chovu prasat.
b.Etologie v chovech hospodářsky významných ptáků.

10.Speciální etologie equidů (dotace 1/0)
 
a.
Etologie v chovech koní.
b.
Etologie v chovech ostatních významných druhů koňovitých

11.
Welfare a legislativa v ochraně zvířat (dotace 1/0)
 
a.
Welfare a handling.
b.Nové poznatky v oblasti welfare a jejich aplikace v chovech zvířat.
c.
Přímá a nepřímá ochrana zvířat.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
odborná exkurze
6 h
konzultace
10 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h
zpracování protokolů
4 h
zpracování seminární práce
5 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení, vypracování a obhájení seminární práce (min. 70% bodů).
Předmět je zakončen ústní zkouškou (60% z celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Etologie hospodářských zvířat. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 185 s. ISBN 80-7157-463-5.
VESELOVSKÝ, Z. Etologie: biologie chování zvířat. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 407 s. ISBN 978-80-200-1621-8.
DEBRECÉNI, O. Etológia hospodárskych zvierat. 2. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2001. 230 s. ISBN 80-7137-811-9.
KOVALČIKOVÁ, M. -- KOVALČIK, K. Etológia hovädzieho dobytka. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1984. 232 s. Živočíšna výroba.
VOŘÍŠKOVÁ, J. a kol. Etologie hospodářských zvířat. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2001. 169 s. ISBN 80-7040-513-9.
BROOM, D M. -- JOHNSON, K G. Stress and Animal Welfare. 1. vyd. London: Chapman & Hall, 1993. 211 s. ISBN 0-412-39580-0.

Doporučená:
ANDERSON, R S. -- EDNEY, A (. Practical Animal Handling. Oxford: Pergamon Press, 1991. 12 s. ISBN 0-08-036151-X.
WILSON, E O. Sociobiology : The New Synthesis. London: Belknap Press, 2000. 13 s. ISBN 0-674-00089-7.
FRAŇKOVÁ, S. -- KLEIN, Z. Úvod do etologie člověka. 1. vyd. Praha: HZ, 1997. 193 s. ISBN 80-86009-15-7.
LORENZ, K. -- RÝDL, M. Základy etologie: srovnávací výzkum chování. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. 254 s. ISBN 80-200-0477-7.
ANDĚROVÁ, R. Úvod do etologie. 1. vyd. Praha: ČZU, 1995. 112 s. ISBN 80-213-0276-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: