Sylabus předmětu BCSE - Bakalářský seminář (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BCSE
Název předmětu česky:
Bakalářský seminář
Název předmětu anglicky:
Workshop for Bachelor Thesis
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je napomoci studentům s výběrem mezioborového tématu pro obor Agrobyznys a seznámit studenty s požadavky a atributy tvorby bakalářských prací včetně vhodného time managementu. Student zároveň získává kompetenci s prací s informačními zdroji.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky. (dotace 0/2)
2.
Požadavky na závěrečné práce v obecném kontextu. (dotace 0/2)
3.
Volba vhodných témat dle profilu absolventa oboru Agrobyznys – mezioborové propojení. (dotace 0/1)
4.
Specifické požadavky na závěrečné práce v rámci AF MENDELU a oboru Agrobyznys. (dotace 0/2)
5.
Informační zdroje a práce s nimi. (dotace 0/2)
6.
Etika publikování. (dotace 0/1)
7.Citování informačních zdrojů. (dotace 0/2)
8.Metodické přístupy k řešení závěrečných prací. (dotace 0/2)
9.
Vhodné prostředky pro tvorbu prací. (dotace 0/1)
10.
Typografické zásady tvorby textů a grafické úpravy práce. (dotace 0/2)
11.
Časový harmonogram tvorby prací. (dotace 0/1)
12.Tvorba osnovy závěrečné práce na základě konkrétního zadání. (dotace 0/2)
13.Samostatné konzultace a kolektivní prezentace vytvořených modelových osnov. (dotace 0/2)
14.
Zásady obhajoby práce. (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
24 h
konzultace
2 h
příprava prezentace2 h
zpracování protokolů
4 h
Celkem
32 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočtem - požadavkem je zpracování prezentace vybraných témat BP a protokol s návrhem osnovy práce, abstraktu a ukázkami citací literatury.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FRANCÍREK, F. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). 1. vyd. Praha: Ingenio et Arti, 2012. 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0.
KATUŠČÁK, D. -- DROBÍKOVÁ, B. -- PAPÍK, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

Doporučená:
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: