Sylabus předmětu FYZ2 - Fyzika II (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FYZ2
Název předmětu česky:
Fyzika II
Název předmětu anglicky: Physics II
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: Mgr. Martin Čermák, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Po absolvování předmětů budou studenti schopní orientace v základních problémech elektřiny a magnetismu. Na základě pochopení Maxwellových rovnic, budou schopni vypočítat elektrická pole nabitých těles, nebo magnetická pole v blízkosti elektrických proudů. Budou schopni vypočítat kapcaity kondenzátorů, indukčnost cívek, stejnosměrný a střídavý proud v obvodech.
 
Obsah předmětu:
1.
Parciální derivace, vektorová pole, lineární diferenciální operátory (gradient, divergence, rotace, Laplace), matematické identity s diferenciálními operátory, křivkové integrály (dotace 2/2)
2.
Coulombův zákon, princip superpozice, výpočet elektrické intenzity nabitých těless pomocí integrálů (dotace 2/2)
3.
Skalární potenciál elektrostatického pole a elektrického napětí, jejich výpočet pomocí integrálů (dotace 2/2)
4.
Gaussův zákon: diferenciální tvar, integrální tvar, výpočet elektrické intenzity a potenciálu pro symetrická tělesa (dotace 2/2)
5.
Kondenzátory, kapacita, zapojení sériové/paralelní (dotace 2/2)
6.
Dielektrika a relativní permitivita (dotace 2/2)
7.Elektrický proud, rovnice kontinuity, elektrický odpor, rezistivita, Kirchhoffovy zákony, jednoduché obvody (dotace 2/2)
8.
Magnetostatika, Lorentzova síla, (dotace 2/2)
9.
Gaussův zákon pro magnetické pole, Ampérův zákon v diferenciálním tvaru, posuvný proud, Ampérův zákon v integrálním tvaru, zjednodušený tvar pro symetrické zdroje, solenoid, toroidální cívka (dotace 2/2)
10.
Vektorový potenciál, Biotův-Savartův zákon (dotace 2/2)
11.Faradayův zákon (dotace 2/2)
12.
Maxwellovy rovnice a potenciály, kalibrační invariance, elektromagnetická vlna (dotace 2/2)
13.
Cívky, vlastní a vzájemná indukčnost, transformátor (dotace 2/2)
14.
Střídavé elektrické obvody, RLC obvod (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení28 h
konzultace14 h
příprava na zkoušku70 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
Celkem
154 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, Zkouška
Zápočet je udělen po úspěšném vykonání písemných testů. Minim. požadavek je zisk 50% možných bodů.

Předmět bude zakončen ústní zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- ŠTRUNC, M. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- KOMRSKA, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- LENCOVÁ, B. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
KŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J. FYZIKA vybrané části. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7375-533-1.
GASCHA, H. -- STEFAN, S. Kompendium fyziky. Praha: Grada, 2008. 400 s. ISBN 978-80-242-2013-0.
BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. -- SEVERA, L. Fyzika: laboratorní cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 98 s. ISBN 80-7157-843-6.
VÍTŮ , T. -- MALÁ, Z. Sbírka příkladů z fyziky. Praha: ČVUT , 2009. 200 s. ISBN 978-80-01-04359-2.

Doporučená:
FEYNMAN, R P. -- LEIGHTON, R B. -- SANDS, M. Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. 1. vyd. Havl.Brod: Fragment, 2000. 732 s. ISBN 80-7200-405-0.
FEYNMAN, R P. -- LEIGHTON, R B. -- SANDS, M. Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady : 2/3. 1. vyd. Praha: Fragment, 2001. 806 s. ISBN 80-7200-420-4.
LEIGHTON, R B. -- SANDS, M. Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. 1. vyd. Praha: Fragment, 2002. 435 s. ISBN 80-7200-421-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: