Sylabus predmetu SEUPK - Seminář Ústavu plánování krajiny (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SEUPK
Název předmětu česky:
Seminář Ústavu plánování krajiny
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav plánování krajiny (ZF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Bc. Magdaléna Březinová (cvičící, přednášející)
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Zuzana Fialová (cvičící, přednášející)
Ing. Radim Klepárník (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Darek Lacina (cvičící, přednášející)
Ing. Daniel Matějka, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Dr. Ing. Alena Salašová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek15.00-16.50
ZFC11 (Led)
P. Kučera, M. Březinová, Z. Fialová, R. Klepárník, D. Lacina, D. Matějka, A. Salašová, J. Sedláček
Cvičení
Každý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem semináře je prohloubit aktivní formou znalosti studentů v oblastech, které studenti sami považují za nedostatečně studované.
 
Obsah předmětu:
1.
Příprava zvolených témat (dotace 0/4)
 
a.Studenti vytvoří pracovní skupiny podle zájmu o témata
b.
Studenti na základě studia zadané literatury připraví analýzu problému
c.Studneti na základě konzultací připraví hlavní podtémata

2.
Seminář k danému tématu (dotace 0/10)
 
a.Pracovní skupina seznámí ostatní účastníky kurzu s analýzou tématu
b.
Skupina rozvede hlavní podtémata problému
c.
Seminář probíhá za účasti externího spolupracovníka - experta z praxe

3.
Přednáška experta (dotace 0/10)
 
a.
Externí spolupracovník prezentuje zvolené téma
b.
Praktické ukázky, soudobé trendy řešení problému
c.Společná diskuse k tématu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
seminář24 h
příprava prezentace
60 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška - hodnocení prezentace zvoleného tématu
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOVÁŘ, P. -- MADĚRA, P. Adapting landscapes and response to global ecological change. Journal of landscape ecology. 2010. sv. 3, č. 2, s. 5--6. ISSN 1803-2427.
KOVÁŘ, P. Ekosystémová a krajinná ekologie. 1. vyd. Karolinum, 2018. 169 s. ISBN 978-80-246-2788-5.
GRMELOVÁ, R. Aspekty a priority trvale udržitelného rozvoje venkovské krajiny. Dizertačná práca. Brno: VŠZ v Brně, 1992. 129.
NORBERG-SCHULZ, C. -- KRATOCHVÍL, P. -- HALÍK, P. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010. 219 s. ISBN 978-80-7363-303-5.
SÁDLO, J. a kol. Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. 3. vyd. Praha: Malá Skála, 2008. 255 s. ISBN 978-80-86776-06-4.
ŠARAPATKA, B. -- NIGGLI, U. a kol. Agriculture and Landscape: The Way to Mutual Harmony. 1. vyd. Olomouc: Palacký University in Olomouc, 2012. 267 s. ISBN 978-80-244-2824-6.
SALAŠOVÁ, A. Designed landscapes - the past, present, and future. 4D. 2008. č. 11, s. 38--43. ISSN 1787-6613.
KUČERA, P. -- KULIŠŤÁKOVÁ, L. -- SALAŠOVÁ, A. Indikátory kvality krajinného prostředí. Acta horticulturae et regiotecturae: vedecký časopis pre záhradnictvo, krajinné inženierstvo, architektúru a ekológiu = the scientific journal for horticulture, landscape and ecology. 2010. sv. 13, č. mimořádné, s. 8--14. ISSN 1335-2563.
KOPEČEK, P. -- LÖW, J. -- KUČERA, P. Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 163 s. ISBN 978-80-7509-387-5.
KUČERA, P. -- FLEKALOVÁ, M. -- SEDLÁČEK, J. Koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území: certifikovaná metodika. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 46 s. ISBN 978-80-7509-407-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 28. 4. 2020.

Typ výstupu: