Sylabus předmětu OZOOT1K - Obecná zootechnika 1 K (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OZOOT1K
Název předmětu česky:
Obecná zootechnika 1 K
Název předmětu anglicky:
General Animal Breeding 1 K
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem studia předmětu je posluchačům poskytnout souhrnné informace o biologických zákonitostech a metodách šlechtění využívaných v chovu hospodářských zvířat.Nosnými prvky výuky jsou infornmace o domestikaci a taxonomii hospodářských zvířat, základech morfologických a fyziologických vlastností. Pozornost je věnována na adaptaci zvířat na změnu produkčních podmínek, základů welfare a etiky chovu. Významná část studia předmětu je zaměřena na seznámení posluchačů se základními principy plemenářské práce v chovu hospodářských zvířat.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do Obecné zootechniky (dotace 2/1)
 
a.
Význam chovu zvířat v zemědělské produkci a ekologii
b.
Domestikace hospodářsky významných zvířat
c.
Taxonomie v chovu zvířat

2.
Morfologické vlastnosti (dotace 1/1)
 
a.Topografie krajin zvířat
b.Význam morfologických vlastností při tvorbě užitkových typů
c.
Hodnocení exteriéru zvířat

3.
Fyziologické vlastnosti (dotace 1/0)
 
a.
Konstituce
b.
Kondice
c.
Ranost

4.
Užitkové vlastnosti (dotace 2/2)
 
a.
Plodnost jako užitková vlastnost
b.
Základy produkce mléka
c.
Základy produkce vajec

5.
Produkce jatečných zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Biologické základy růstu a jeho hodnocení
b.
Základy produkce masa a jeho hodnocení

6.
Etika v chovu zvířat (dotace 1/0)
 
a.
Základní etické požadavky na chov zvířat
b.
Welfare
c.
Legislativa v ochraně zvířat

7.
Základy plemenářské práce v chovu zvířat (dotace 2/0)
 
a.
Kontrola užitkovosti a odhad plemenné hodnoty zvířat
b.Selekce a její využití v chovu
c.Metody plemenářské práce
d.
Šlechtittelské programy a poslání plemenářských služeb v ČR

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
8 h
cvičení7 h
příprava na zkoušku
95 h
příprava na průběžný test30 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení, úspěšné splnění dvou testů v průběhu semestru (min. 70% správných odpovědí).
Předmět je zakončen ústní zkouškou (60% z celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika. 3. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7375-511-9.
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 204 s. ISBN 978-80-7375-115-9.
KADLEČÍK, O. Všeobecná zootechnika. 1. vyd. Nitra: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, 2007. 222 s. ISBN 978-80-8069-9536.
JAKUBEC, V. -- BEZDÍČEK, J. -- LOUDA, F. Selekce - inbríding - hybridizace. 1. vyd. Rapotín: Agrovýzkum Rapotín s.r.o. , 2010. 382 s. ISBN 978-80-87144-22-0.

Doporučená:
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 205 s. ISBN 80-7157-426-0.
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika: návody do cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 127 s. ISBN 80-7157-429-5.
ŠUBRT , J. -- HROUZ, J. Obecná zootechnika. Brno: Skriptum VŠZ , 1996.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: