Sylabus předmětu TTRV - Technika a technologie pro RV (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TTRV
Název předmětu česky:
Technika a technologie pro RV
Název předmětu anglicky:
Machinery and Technology for Plant Production
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Josef Los, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Jan Červinka, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Krajíček (cvičící, přednášející)
Ing. Josef Los, Ph.D. (garant, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem studia předmětu je získat znalosti o konstrukci strojů a funkčních skupin v technologických postupech pěstování a sklizni kuturních plodin. Zahrnuje nezbytně nutný popis technologických procesů, strojů a pracovních ústrojí. Seznamuje studenty se stroji v nejčastěji používaných pracovních postupech pěstování a sklizně.Předmět umožňuje studentům získat dovednosti v oblasti použití techniky pro jednotlivé operace rostlinné výroby a rozhodnout se o správné kombinaci strojů.
 
Obsah předmětu:
1.
Stroje pro přípravu a zpracování půdy (dotace 18/18)
 
a.Pluhy
b.Rotační stroje na zpracování půdy (aktivní a pasivní pracovní ústrojí)
c.
kombinované stroje za zpracování půdy

2.
6/6 Stroje astrojní linky pro setí sázení aplikaci materiálů (dotace 6/6)
 
a.
Stroje pro setí
b.
Stroje pro sázení
c.
Rozmetadla hnoje, kompostu a kejdy
d.
Rozmetadla a aplikátory průmyslových hnojiv
e.
Stroje pro setí speciálních plodin

3.Stroje a strojní linky pro sklizeň (dotace 18/18)
 
a.
Stroje a strojní linky pro sklizeň pícnin
b.Stroje a strojní linky pro sklizeň obilovin
c.
Stroje a strojní linky pro sklizeň kukuřice
d.
Stroje a strojní pro sklizeň brambor
e.
Stroje a strojní linky pro sklizeň cukrovky
f.
Stroje pro sklizeň energetických plodin a lnu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
laboratorní práce
10 h
odborná exkurze
10 h
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžný test
10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
9 h
zpracování protokolů
25 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních, odevzdaná semestrální práce a protokoly z jednotlivých cvičení.

Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části. První písemná část je formou testu (40 % známky). Poté co student úspěšně složí test (minimálně 70 %), pokračuje ústní zkouškou. Následuje rozprava se zkoušejícím o konkrétním tématickém okruhu, který byl v průběhu semestru probírán (60 % známky). Po úspěšném složení ústní zkoušky (minimálně 70%) je mu výsledná známka zapsána do indexu / UISu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BŘEČKA, J. Stroje pro sklizeň pícnin a obilnin. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2001. ISBN 80-213-0738-2.
KUMHÁLA, F. a kol. Zemědělská technika: stroje a technologie pro rostlinnou výrobu. 1. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2007. 426 s. ISBN 978-80-213-1701-7.
JECH, J. Stroje na zber krmovín a zrnin. VIENALA Košice, 2001. 351 s. ISBN 80-7099-725-7.
NEUBAUER, K. a kol. Stroje pro rostlinnou výrobu. 1. vyd. Praha: SZN, 1989. 716 s. ISBN 80-209-0075-6.

Doporučená:
KOVAŘÍČEK, P. Perspektivní technologické postupy a stroje pro hnojení. 1. vyd. Praha: MZe ČR, 1998. 58 s. ISBN 80-7105-176-4.
KOLEKTIV, A. -- KÜHN , -. Maschinen und Anlagen für Pflazenproduktion. Berlin: VEB, 1986. 315 s.
MALEŘ, J. Samojízdné sklízeče zrnin. 1. vyd. Praha: SZN, 1989. 354 s. ISBN 80-209-0000-4.
KOLEKTIV, A. -- PAULEN , -. Technika na aplikáciu hnojív a pesticidov. NITRA: NOI, 1998. 74 s.
SALANCI , -. -- KOLEKTIV, A. Teória poľnohospodárských strojov. Bratislava: -, 1989. 364 s.
SEDLÁK, P. a kol. Stroje pro rostlinnou výrobu: návody do cvičení. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1993. 141 s. ISBN 80-7157-071-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: