Sylabus předmětu UOS - Údržba a opravy strojů (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
UOS
Název předmětu česky:
Údržba a opravy strojů
Název předmětu anglicky: Machine Maintenance and Repair
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání znalostí v oblasti degradace technických materiálů, strojů a strojních součástí. Dále získání znalostí v oblasti technické údržby, oprav strojů a renovačních technologií důležitých pro rozhodování o možnosti opravy.
 
Obsah předmětu:
1.
Degradace strojních součástí. (dotace 2/2)
2.
Opotřebení, koroze, deformace, trhliny a lomy, ostatní poškození. (dotace 2/2)
3.
Hodnocení spolehlivosti strojních soustav (dotace 2/2)
4.
Technická údržba strojů, mytí strojů, zákony a předpisy pro mytí strojů (dotace 2/2)
5.Mazání a péče o mazací soustavy. (dotace 2/2)
6.
Technologie mazání, maziva, skladování a manipulace s mazivy. (dotace 2/2)
7.Péče o pneumatiky, akumulátory. (dotace 2/2)
8.
Garážování a uskladňování strojů. (dotace 2/2)
9.Konzervace a dekonzervace strojů. (dotace 2/2)
10.
Opravy strojů, technologie demontáže, čištění a odmašťování součástí, technická kontrola a třídění součástí, kompletace pro montáž, montáž, seřízení a záběh strojů, povrchová ochrana strojů. (dotace 2/2)
11.
Renovace poškozených součástí, renovace na opravné rozměry, renovace na původní rozměry. (dotace 2/2)
12.
Navařování, metody navařování. (dotace 2/2)
13.Renovace galvanizací, nanášením plastů a kompozitů. (dotace 2/2)
14.
Renovace součástí s trhlinami a lomy, renovace závitů. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
seminář
4 h
laboratorní práce
2 h
odborná exkurze4 h
příprava na zkoušku
54 h
příprava na průběžné hodnocení
6 h
příprava na průběžný test
6 h
zpracování seminární práce8 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet. Písemná a ústní zkouška.
Zápočet podmíněn minimálně 80% účastí na cvičeních a účastí na exkurzi ve výrobním provozu. V průběhu semestru student absolvuje dva zápočtové testy s max. bodovým hodnocením 15 bodů z každého testu. Minimální počet bodů pro udělení zápočtu je 20.
Zkouška. Předpoklad pro přihlášku ke zkoušce je udělení zápočtu. Zkouška písemná a ústní,.
Písemná část se skládá z testu s 5 otázkami, na každou otázku musí student odpovědět min ze 75%. Ústní část zkoušky se skládá ze 2 doplňujících otázek z probrané látky. Student musí prokázat min. znalost 80 % informací, které byly uvedeny na přednáškách a cvičeních
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
POŠTA, J. -- HAVLÍČEK, J. Renovace strojních součástí. 2. vyd. Praha: SVÚM, 1998. 160 s. ISBN 80-902015-6-3.
AMBROŽ, O. Technologie svařování. 1. vyd. Ostrava: ZEROSS, 2005. 393 s. ISBN 80-85771-81-0.
RICHTÁŘ, M. -- DANĚK, A. -- RUBÁČ, I. Opravárenství silničních vozidel II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. 116 s. ISBN 80-248-0539-1.
SVOBODA, P. a kol. Základy konstruování. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 234 s. ISBN 978-80-7204-584-6.
Introduction to agricultural engineering technology: a problem-solving approach. 3. vyd. New York: Springer, 389 s. ISBN 978-0-387-36913-6.

Doporučená:
KOVAŘÍK, R. Technologie svařování. 1. vyd. Plzeň: ZČU, 2000. 185 s. ISBN 80-7082-697-5.
POŠTA, J. Provozuschopnost strojů. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2002. 95 s. ISBN 80-213-0966-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: