Sylabus předmětu CHSK - Chov skotu (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: CHSK
Název předmětu česky:
Chov skotu
Název předmětu anglicky:
Cattle Husbandry
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Obecná zootechnika
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti týkající se jednak technologie a techniky chovu jednotlivých kategorií skotu, jednak produkce chovných zvířat, mléka a hovězího masa.
Studenti získají dovednost zacházet s dojnicemi, hodnotit jejich exteriér a posuzovat vhodnost jejich ustájení.
Studenti získají schopnost analyzovat a syntetizovat faktory ovlivňující welfare, mléčnou a masnou užitkovost skotu.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam chovu skotu v Evropě a ve světě (dotace 2/4)
2.Vývoj a současná situace v chovu skotu v ČR (dotace 2/4)
3.
Plemena skotu chovaná ve světě a v ČR (dotace 2/4)
4.
Mléčná užitkovost skotu a faktory kterí ji ovlivňují (dotace 4/8)
5.
Masná užitkovost skotu a faktory které je ovlivňují (dotace 4/8)
6.
Technologie a technika chovu krav s tržní produkcí mléka (dotace 4/8)
7.Technologie a technika odchovu telat, jalovic a vykrmovaných býků (dotace 2/4)
8.
Technologie a technika chovu krav bez tržní produkce mléka (dotace 2/4)
9.
Obrat stáda skotu a faktory, které jej ovlivňují (dotace 4/8)
10.Plemenářská práce v chovu skotu (dotace 2/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška42 h
cvičení42 h
práce v terénu
42 h
odborná exkurze
8 h
konzultace
2 h
projektová práce
14 h
příprava na zkoušku42 h
příprava na průběžné hodnocení
7 h
příprava na průběžný test
25 h
Celkem
224 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na všech cvičeních minimálně 80 %.
Povinná účast na terénních cvičeních 100 %.
Odevzdání seminární práce.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná zkouška trvá 60 minut a podílí se na celkovém výsledku 50 %. Ústní zkouška trvá 30 minut a podílí se na celkovém výsledku rovněž 50 %. V obou částech je požadována úspěšnost minimálně 60 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MÁCHAL, L. -- FILIPČÍK, R. -- HOŠEK, M. -- CHLÁDEK, G. -- KUČERA, J. -- FALTA, D. -- ČECHOVÁ, M. -- HADAŠ, Z. -- SLÁDEK, L. -- KUCHTÍK, J. -- JISKROVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Chov zvířat I - chov hospodářských zvířat. Brno: MENDELU v Brně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7375-553-9.
BOUŠKA, J. a kol. Chov dojeného skotu. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 186 s. ISBN 80-86726-16-9.
ZAHRÁDKOVÁ, R. a kol. Masný skot: od A do Z. 1. vyd. Praha: Český svaz chovatelů masného skotu, 2009. 397 s. ISBN 978-80-254-4229-6.
HULSEN, J. Cow signals: a practical guide for dairy farm management. Zutphen: Roodbont, 2005. 96 s. ISBN 90-75280-65-3.
RATH, S. The complete cow. 1. vyd. Stillwater, MN: Voyageur Press, 1998. 144 s. ISBN 978-0-89658-375-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: