Sylabus predmetu OVOVI - Ovocnictví a vinohradnictví (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OVOVI
Název předmětu česky:
Ovocnictví a vinohradnictví
Název předmětu anglicky:
Fruit Growing and Viticulture
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Petr Salaš (garant)
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání teoretických a praktických znalostí z ovocnářství a vinohradnictví, nabytí poznatků ze současného postavení těchto oborů v ČR a EU. Osvojení biologické charakteristiky ovocných dřevin a révy vinné, zvládnutí množitelské problematiky a základních pracovních postupů pěstování - technologie výroby.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam pěstování ovoce, význam zdravotní, chemické složení ovoce. Současný stav ovocnářství v ČR, plochy výsadeb, druhována odrůdová skladba. (dotace 2/0)
2.
Hospodářské rozdělení ovocných druhů, morfologické znaky, jejich rozlišení, podzemní a nadzemní orgány. Praktické ukázky hlavních ovocných druhů jádroviny, peckoviny, skořápkaté a drobné ovoce. (dotace 0/2)
3.Botanická a hospodářská charakteristika, morfologická a anatomická stavba, ovocné dřeviny a prostředí, ekologické faktory a jejich rozdělení. (dotace 2/0)
4.
Množení ovocných dřevin, přímé a nepřímé způsoby, získávání osiva, vegetativní způsoby množení, postup jednotlivých způsobů štěpování, očkování, roubování. Doba a technika. (dotace 0/2)
5.
Procesy růstu a vývoje ovocných dřevin, školkařská výroba, požadavky na vlastnosti množitelského materiálu. (dotace 2/0)
6.Charakteristika podnoží, jejich třídění, podnože hlavních ovocných druhů, dopěstování výsadbového materiálu. (dotace 0/2)
7.
Zakládání ovocných výsadeb. Moderní pěstitelské způsoby, typy výsadeb, pásové a stěnové výsadby. (dotace 2/0)
8.
Řez ovocných druhů, rozdělení řezu dle vývoje, řez výchovný, udržovací a zmlazovací. Zvláštnosti řezu u jednotlivých ovocných druhů, doba a technika řezu. (dotace 0/2)
9.
Agrotechnika ovocných výsadeb, ošetřování meziřadí, tvarování a řez ovocných druhů, sklizeň ovoce, doba a technika sklizně. (dotace 2/0)
10.
Pěstitelsko pomologická charakteristika jádrovin a peckovin, hlavní pomologické znaky. Současné požadavky na zařazení odrůd do výsadby, využití perspektivních odrůd pro pěstování. (dotace 0/2)
11.Specifické faktory pěstování jednotlivých ovocných druhů, vhodnost stanoviště, opylovací poměry, vhodnost odrůd pro jednotlivé způsoby pěstování. (dotace 2/0)
12.
Pěstitelsko-pomologická charakteristika bobulového a skořápkatého ovoce, pomologické znaky, vhodnost odrůd pro stolní a průmyslové využití. (dotace 0/2)
13.
Význam vinohradnictví, současný stav, vývoj a perspektivy, zákon č. 321/2004 Sb. o Vinohranictví a vinařství. Hlavní vinařské oblasti a podoblasti. (dotace 2/0)
14.Biologie révy vinné, anatomické a morfologické znaky, kořenová soustava, nadzemní orgány, jejich charakteristika. (dotace 0/2)
15.
Biologie révy vinné, životní děje révového keře, vztah k podmínkám prostředí, fenologické fáze. (dotace 2/0)
16.
Množení révy vinné, podnožová evropská réva, příprava a úprava ponožového a roubového materiálu, vlastní štěpování, postup prací včetně vyškolkování do révové školky. Požadavky na kvalitu sazenic. (dotace 0/2)
17.
Ekologické faktory, jejich rozdělení, vliv na růst a vývoj révy vinné, výběr stanoviště a jeho hodnocení. (dotace 2/0)
18.
Vedení révy vinné, charakteristika středního a vysokého vední, řez krátký, středně dlouhý, dlouhý, doba a technika řezu, nejčastější způsoby řezu. (dotace 0/2)
19.Postup při založení vinice, úprava pozemku, příprava půdy, zásobní hnojení, výsadbový materiál, jeho kvalita, doba a technika výsadby, zásady obnovy vinic. (dotace 2/0)
20.
Ampelografie révy vinné, rozdělení odrůd, odrůdy pro výrobu bílých a červených vín, stolní odrůdy, interspecifické odrůdy, jejich charakteristika. (dotace 0/2)
21.Řez a vedení révy vinné, přehled způsobů, způsoby vedení révového keře, jarní a letní ošetřování. (dotace 2/0)
22.
Agrotechnika vinic, výživa révy vinné, ochrana vůči chorobám a škůdcům, harmonogram celoročních prací ve vinici. (dotace 0/2)
23.
Agrotechnická opatření, ošetření výsadby v jednotlivých létech, budování opěrného zařízení, závlaha, zpracování půdy, sklizeň hroznů. (dotace 2/0)
24.
Postup a základy hodnocení odrůdových vzorků vín, obraz o složení a kvalitě, chemická a senzorická analýza, smyslové hodnocení. (dotace 0/2)
25.
Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
26.Tento předmět byl inovován v rámci projektu IP MENDELU 2018 - Inovace technicko-provozního vybavení experimentální plochy a biologické laboratoře ústavu 554 - pracoviště Brno (číslo projektu: 8.1.29; Kategorie: B). (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška24 h
cvičení
20 h
odborná exkurze
6 h
konzultace
4 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace
8 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
1 h
zpracování protokolů
20 h
zpracování projektů
15 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Splnění požadavků na udělejí zápočtu: účast na cvičení min 80 %, rozpoznání dormantních větviček ovocných druhů, zápočtový test (min.75 %), odevzdání seminární práce v průběhu semestru - Popis pěstitelské technologie a vedení révy vinné, odrůdy révy vinné, popis výroby vína, atd. Zkouška ústní - 4 otázky: všeobecné znalosti o ovocnictví v ČR a ve světě, praktická produkce ovoce, všeobecné znalosti o vinohradnictví v ČR a ve světě, zásady pěstování a vedení révy vinné, odrůdová skladba, výroba vína, apod. (min 75 %, cca 30 min).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BLAŽEK, J. Pěstujeme slivoně. 1. vyd. Praha: Brázda, 2005. 231 s. ISBN 80-209-0336-4.
TETERA, V. a kol. Ovoce Bílých Karpat. 1. vyd. Veselí nad Moravou: Základní organizace ČSOP Bílé Karpaty, 2006. 309 s. ISBN 80-903444-5-3.
PAVLOUŠEK, P. Encyklopedie révy vinné. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 316 s. ISBN 978-80-251-2263-1.
KRAUS, V. -- FOFFOVÁ, Z. -- VURM, B. Nová encyklopedie českého a moravského vína. : 2. díl. Praha: Praga Mystica, 2008. 311 s. ISBN 978-80-86767-09-32.

Doporučená:
BLAŽEK, J. a kol. Ovocnictví. 2. vyd. Praha: Květ, 2001. 383 s. ISBN 80-85362-43-0.
KRAUS, V. -- HUBÁČEK, V. -- ACKERMANN, P. Rukověť vinaře. 1. vyd. Praha: Květ :, 2000. 262 s. ISBN 80-85362-34-1.
ZIMOLKA, J. a kol. Speciální produkce rostlinná - rostlinná výroba: polní a zahradní plodiny, základy pícninářství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 245 s. ISBN 80-7157-451-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: