Sylabus předmětu OZOOT1 - Obecná zootechnika 1 (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OZOOT1
Název předmětu česky:
Obecná zootechnika 1
Název předmětu anglicky:
General Animal Breeding 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Posláním předmětu je transformovat poznatky z předcházejících předmětů do oblasti biologického myšlení a u posluchačů v práci se zvířaty vytvářet návyky vyplývající z biologických zákonitostí. Nosnými prvky výuky jsou informace o domestikaci a taxonomii hospodářských zvířat, základech morfologických a fyziologických vlastností. Součástí výuky je studium vybraných kapitol obecné etologie, adaptability a adaptace zvířat na změnu produkčních podmínek, základů welfare a etiky chovu. Pozornost je věnována i legislativě v ochraně a šlechtění hospodářských zvířat. Významná část studia předmětu je zaměřena na seznámení posluchačů se obecnými principy metod šlechtění hospodářských zvířat. Program cvičení je zaměřen na ukázku vývojových změn morfologických a fyziologických znaků a vlastností u plemenných a užitkových skupin v průběhu domestikace a šlechtění. Cílem studia předmětu je získat rozšířené informace o biologických zákonitostech využitelných v chovu hospodářských zvířat.
 
Obsah předmětu:
1.Význam živočišné výroby (dotace 1/1)
 
a.
Definice předmětu a jeho zařazení do systému biologických disciplin. Současný stav, vývoj a perspektivy chovu hospodářských zvířat a živočišné výroby.
b.
Význam a stav organického propojení rostlinné a živočišné výroby.
c.
Bioenergetika a vztah chovu hospodářských zvířat a životního prostředí.

2.
Proces vzniku - vytváření plemen a užitkových typů hospodářských zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Fylogenie a domestikace hospodářských zvířat, proces zdomácnění zvířat, vliv přírodních a sociálních podmínek na domestikaci, změny způsobené domestikací v chovu zvířat.
b.Taxonomie hospodářsky významných zvířat -- užitkový typ, plemeno a nižší taxonomické jednotky, jejich definice a využití. Rozdělení plemen podle stupně prošlechtění, původu a užitkového zaměření.
c.
Chovný cíl a plemenný standard, zootechnická terminologie. Genové rezervy.

3.
Zootechnické hodnocení morfologických znaků hospodářských zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Zootechnická topografie významných druhů zvířat.
b.
Exteriér a interiér zvířat. Definice a význam hodnocení exteriéru zvířat při tvorbě užitkových typů.
c.
Všeobecné požadavky na exteriér zvířat jednotlivých druhů, plemen a užitkových typů.

4.
Biologické základy fyziologických vlastností hospodářských zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Význam fyziologických vlastností pro užitkové zaměření zvířat. Konstituce zvířat - její definice a význam, habitus, komplexe a temperament a základní konstituční typy. Nové pohledy na hodnocení konstituce.
b.
Konstituce jako selekční vlastnost. Kondice zvířat - význam a hodnocení.
c.Ranost a dlouhověkost ve vztahu k zootechnickým zásadám chovu, význam a vztah k užitkovým znakům zvířat.

5.
Biologické základy plodnosti zvířat a produkce mléka (dotace 1/1)
 
a.
Plodnost jako užitková vlastnost, základní postupy a metody hodnocení plodnosti, technika plemenitby, biotechnologické metody používané v reprodukci využitelné ve šlechtění zvířat.
b.
Produkce mléka - složení a význam mleziva a mléka, regulace tvorby mléka a hodnocení produkce (laktační křivka a její persistence).
c.
Základy produkce a hodnocení kvality vajec.

6.
Biologické zákonitosti růstu zvířat (dotace 1/1)
 
a.Definice růstu a vývinu. Změny v průběhu ontogeneze zvířat. Vlivy ovlivňující růst zvířat.
b.
Metody hodnocení růstu zvířat.
c.Růstová alometrie.

7.
Biologické základy produkce masa (dotace 1/1)
 
a.
Předpoklady užitkových typů a zvířat pro masnou užitkovost (savci a drůbež).
b.Hodnocení výkrmnosti, stupně vykrmenosti, jatečné zralosti a jatečné hodnoty jatečná výtěžnost a výtěžnostní poměry v jatečně upraveném těle).
c.
Metody hodnocení kvality jatečných těl a jakosti masa.

8.
Základy etiky chovu a welfare (dotace 1/1)
 
a.
Vztah zvířat a člověka. Adaptace, adaptabilita zvířat a habituace.
b.
Stres a působnost stresorů. Předcházení stresovým situacím.Využití etologických studií pro tvorbu životního prostředí - welfare a manipulace se zvířaty.
c.
Mezinárodní úmluvy, deklarace a legislativa v ochraně zvířat.

9.
Obecné principy šlechtění hospodářských zvířat (dotace 1/1)
 
a.Definice šlechtění zvířat, jeho význam a rozdělení. Principy kontroly užitkovosti. Chovná hodnota zvířat a populace - plemenná hodnota. Principy odhadu plemenné hodnoty zvířat.
b.
Testování čistokrevných a hybridních populací.

10.
Selekce hospodářských zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Význam a rozdělení metod selekce.
b.
Stanovení selekčního efektu, korelovaného selekčního efektu a selekčního limitu.
c.Metody selekce na jeden znak, metody selekce na více znaků, konstrukce selekčního indexu a výpočet ziskových funkcí.

11.
Metody plemenitby v chovu hospodářských zvířat (dotace 1/1)
 
a.
Rozdělení metod z hlediska zootechnického a genetického.
b.
Čistokrevná plemenitba - její význam a využití, liniová a meziliniová plemenitba a příbuzenská plemenitba.
c.Metody hybridizace. Pozměňovací, kombinační a užitkové meziplemenné křížení. Bastardace.

12.
Zhodnocení výsledků šlechtitelské práce (dotace 1/1)
 
a.
Šlechtitelské programy. Selekční a hybridizační programy a jejich principy.
b.Organizace plemenářských služeb v ČR.
c.Poslání chovatelských svazů a asociací.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
konzultace
20 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
14 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení, úspěšné splnění dvou testů v průběhu semestru (min. 70% správných odpovědí).
Předmět je zakončen ústní zkouškou (60% z celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 204 s. ISBN 978-80-7375-115-9.
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika: návody do cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 130 s. ISBN 978-80-7375-203-3.
KADLEČÍK, O. Všeobecná zootechnika. 1. vyd. Nitra: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, 2007. 222 s. ISBN 978-80-8069-9536.
Allgemeine Tierzucht. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1993. 416 s. ISBN 3-8252-1649-7.
STEINHAUSER, L. a kol. Produkce masa. Tišnov: Last, 2000. 464 s. ISBN 80-900260-7-9.
KENNEDY, B W. Quantitative genetics theory in Animal Breeding. Guelph: University of Guelph, 1995. 8 s.
JAKUBEC, V. -- BEZDÍČEK, J. -- LOUDA, F. Selekce - inbríding - hybridizace. 1. vyd. Rapotín: Agrovýzkum Rapotín s.r.o. , 2010. 382 s. ISBN 978-80-87144-22-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: