Sylabus předmětu REHZ1 - Reprodukce hospodářských zvířat 1 (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
REHZ1
Název předmětu česky:
Reprodukce hospodářských zvířat 1
Název předmětu anglicky:
Reproduction of Farm Animals 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět vychází ze základů teoretických disciplin a seznamuje studenty s působícími vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na úroveň reprodukce a s hlavními příčinami poruch plodnosti samců a samic. Student získává teoretické znalosti a částečně i praktické dovednosti při odběrech ejakulátu od býků, kanců, hřebců, beranů, kozlů, psů, ale i samců aviárních druhů, jeho vyšetření, zpracování a konzervaci v laboratorních podmínkách. Seznamuje se s inseminací, diagnostikou gravidity, a s průběhem březosti u krav, prasnic, klisen, ovcí, koz a fen. V oblasti porodnické objasňuje studentům otázky spojené s vedením porodu, poporodní péčí a průběhem puerperia. Předmět také objasňuje poznatky v oblasti indukce a synchronizace říje, oplození, konzervace a přenosu embryí a při použití ostatních biotechnik.
 
Obsah předmětu:
1.Plodnost a její hodnocení,faktory které ovlivňují její realizaci, reprodukční perioda (dotace 6/2)
2.
Odběr ejakulátu, jeho vyšetření a konzervace, zásady přirozené plemenitby (dotace 4/8)
3.Detekce říje, placentace, implantace, vývoj zárodku a plodu, diagnostika gravidity (dotace 8/8)
4.
Porod, poporodní období, management reprodukce (dotace 6/6)
5.Biotechnika a biotechnologie v reprodukci (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení20 h
laboratorní práce
12 h
odborná exkurze
12 h
konzultace20 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
20 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení, úspěšné splnění dvou testů v průběhu semestru (min. 70% správných odpovědí).
Předmět je zakončen písemnou (35 % z celkové úspěšnosti) a ústní zkouškou (35% z celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOZUMPLÍK, J. -- GAMČÍK, P. Andrológia a umelá inseminácia hospodárskych zvierat. Bratislava: Príroda , 1996. 299 s. ISBN 80-07-00540-4.
GORDON, I. Reproductive technologies in farm animals. CABI Publishing, 2005. 332 s.
KLIMENT, J. a kol. Reprodukcia hospodárskych zvierat. 2. vyd. Bratislava: Príroda ve spolupráci SZN Praha, 1989. 378 s. Živočíšna výroba. ISBN 80-07-00027-5.
MÁCHAL, L. Dynamika vztahu reprodukční výkonnosti krav a plemenných býků k vybraným biochemickým ukazatelům krevní plazmy = Dynamics of the correlation between the reproductive efficiency of cows and bulls and selected biochemical indicators of the blood plasma : monografie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. 48 s. ISBN 80-7157-455-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: