Sylabus predmetu ZEL - Zelinářství (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZEL
Název předmětu česky: Zelinářství
Název předmětu anglicky:
Greengrocery
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získání znalostí, dovedností a kompetencí v oblasti zelinářství v ČR a EU. Zvládnutí základů pěstitelských technologií košťálové, kořenové, plodové, listové a ostatních druhů zelenin včetně pěstování hub se zaměřením na kvalitu. Seznámení se s nutriční a dietetickou hodnotou zeĺeniny, vývojem spotřeby u nás v porovnání s ostatními státy.
Student získá specializované dovednosti a schopnosti a bude schopen integrovat poznatky z různých oborů (Půdoznalství, Fyziologie rostlin, Ochrana rostlin).
 
Obsah předmětu:
1.
Současný stav a perspektivy výroby zeleniny v ČR. Podíl zeleniny na celkové spotřebě potravin, nutriční a dietetická hodnota. (dotace 2/0)
2.
Integrovaná výroba, alternativní způsoby pěstování, trendy rozšíření druhové a odrůdové skladby. (dotace 2/0)
3.
Agroekologické nároky a hlavní požadavky polní výroby zelenin. Ekologické faktory, specifické požadavky, zařazení v osevních postupech. (dotace 2/0)
4.Výživa zelenin s ohledem na výnos a kvalitu, požadavky na závlahu, vliv závlahy na jakost a skladovatelnost zelenin. (dotace 2/0)
5.
Technologie výroby košťálových druhů zelenin, pěstování hlávkového zelí pro průmyslové zpracování a skladování, hlávkové a růžičkové kapusty. Choroby a škůdci. (dotace 2/0)
6.
Technologie výroby květáku, brokolice a kedluben, mechanizace sklizně, linky, posklizňové úpravy košťálovin, skladování jednotlivých druhů s ohledem na ekonomiku. Choroby a škůdci. (dotace 2/0)
7.
Technologie výroby kořenové zeleniny. Agrotechnika mrkve, petržele a pastináku.
Choroby a škůdci.
(dotace 2/0)
8.
Technologie výroby kořenové zeleniny. Agrotechnika celeru, salátové řepy, ředkve a ředkvičky. Technologie pěstování vytrvalé zeleniny - křenu, reveně a chřestu. Tržní úprava, sklizňové linky, skladování. Choroby a škůdci. (dotace 2/0)
9.
Technologie výroby plodové zeleniny. Linky na sklizeň průmyslových rajčat, pracovní nároky, ekonomika výroby stolních a průmyslových rajčat. Technologie výroby okurek, papriky, tykví včetně cuket. Choroby a škůdci. (dotace 2/0)
10.
Technologie výroby salátové a ostatní listové zeleniny, polní pěstování hlávkového a ledového salátu, štěrbáku, ostatních naťových zelenin. Choroby a škůdci. (dotace 2/0)
11.
Výrobní technologie cibule, česneku, póru, zásady agrotechnických požadavků, mechanizace sklizně jednotlivých druhů. Pěstitelská technologie luskovin, konzervárenského hrachu a fazole na lusky. Hlavní zásady, sklizňové linky, ekonomika výroby. Choroby a škůdci. (dotace 2/0)
12.
Pěstování zeleniny na semeno. Agrotechnika jednotlivých druhů. (dotace 2/0)
13.Sadba, požadavky na kvalitu, důvody předpěstování sadby, minisadba, rašelinové květináče, porovnání kvality sadby. (dotace 0/2)
14.Průmyslová výroba jedlých hub - žampionů a hlívy ústřičné, srovnání výsledků tohoto odvětví v ČR a ostatních státech Evropy. (dotace 0/2)
15.
Praktické seznámení s hlavními zástupci košťálové zeleniny, odrůdová skladba, senzorické posouzení vzorků. (dotace 0/2)
16.Hlavní kultivary kořenové zeleniny, porovnání odrůd, senzorické hodnocení. (dotace 0/2)
17.
Praktické seznámení se sortimentem plodové zeleniny, rozdílnost konzervárenských odrůd, hlavní zásady jakosti. (dotace 0/2)
18.
Praktické seznámení s hlavními zástupci listové zeleniny, senzorické posouzení vzorků. (dotace 0/2)
19.
Hlavní kultivary cibulové zeleniny, porovnání odrůd, senzorické hodnocení. (dotace 0/2)
20.
Požadavky na kvalitu jednotlivých druhů zelenin, vady jakosti, nedovolené vady, příklady - vzorky nedovolených vad. (dotace 0/2)
21.Využití netkané textilie v zelinářství, možnosti využití u jednotlivých druhů zelenin, termíny jednotlivých postupů. (dotace 0/2)
22.Typy rychlíren, skleníky, foliovníky, jejich celoroční využití. (dotace 0/2)
23.
Osivo - klíčivost, vzcházivost, životnost. Poznávání semen jednotlivých druhů zelenin. (dotace 0/2)
24.
Zpracování seminární práce výroby zeleniny na modelové farmě. Zadání, konzultace. (dotace 0/2)
25.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
22 h
seminář2 h
konzultace
3 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení
13 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování projektů
16 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Splnění požadavků na udělení zápočtu: účast na cvičení min 80 %, test - rozpoznání semen 10 druhů zelenin (min. 90 %), zápočtový test (min. 80 %), vypracování návrhu výroby zeleniny v zelinářském podniku (zadaná výměra, oblast, půdní typ: úkolem je zvolit správný osevní postup, vypočítat množství předpěstované sadby, optimální hnojení, řádná ochrana proti chorobám a škůdcům, využít skleníky, foliovníky, pařeniště, atd.). Zkouška ústní - 2 otázky: všeobecné znalosti o pěstování zeleniny v ČR a ve světě, osevní postupy, hnojení, závlaha, předpěstování sadby, atd., zvládnutí pěstitelské technologie vybraného druhu, přehled o odrůdové skladbě (min 75 %, cca 30 min).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
POKLUDA, R. Pěstujeme zeleninu. 1. vyd. Praha: Temi CZ sro., 2009. 140 s. ISBN 978-80-87156-36-0.
PETŘÍKOVÁ, K. a kol. Zelenina: pěstování, ekonomika, prodej. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 240 s. ISBN 80-86726-20-7.
PETŘÍKOVÁ, K. -- MALÝ, I. -- POKLUDA, R. -- PACÍK, V. Integrované pěstování listové zeleniny. 4. vyd. Praha: ÚZPI Praha, 2004. 42 s. Zemědělské informace. ISBN 80-7271-154-7.
MALÝ, I. -- PETŘÍKOVÁ, K. -- BARTOŠ, J. -- ROD, J. -- KOPEC, K. -- SPITZ, P. Polní zelinářství. Praha: Agrospoj, 1998. 196 s.
PETŘÍKOVÁ, K. -- MALÝ, I. Základy pěstování cibulové zeleniny. Praha: Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR v Praze, 2000. 26 s. ISBN 80-7105-205-1.
MALÝ, I. -- PETŘÍKOVÁ, K. Základy pěstování kořenové zeleniny. 1. vyd. V Praze: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1998. 48 s. Rostlinná výroba. ISBN 80-7105-162-4.
PETŘÍKOVÁ, K. -- MALÝ, I. Základy pěstování luskové zeleniny. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000. 22 s. ISBN 80-7105-207-8.
PETŘÍKOVÁ, K. -- MALÝ, I. Základy pěstování plodové zeleniny. Praha: ÚZPI Praha, 2004. 51 s. II. ISBN 80-7271-141-5.
Handbuch des speziellen Gemüsebaues. Stuutgart: Eugen Ulmer, 1996. 1127 s. ISBN 3-8001-5285-1.
SERTORI, T. Fruits, Vegetables, and Legumes. United States: Marshall Cavendish, 2009. 32 s. ISBN 978-0-7614-3799-4.
Handbook of vegetable preservation and processing.  New York. 2004. ISBN 978-0-203-91291-1. URL: http://dx.doi.org/10.1201/9780203912911.
Vegetables and herbs for the greenhouse and polytunnel: Klaus Laitenberger. 1. vyd. London: Right Way, 2013. 303 s. ISBN 978-0-7160-2342-5.
Vegetables and Vegetable Products. Berlin: Springer-Verlag, 1994. 187 s. ISBN 3-540-55843-8.

Doporučená:
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: